Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONKURS na stanowisko adiunkta w IR UJ

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

w Instytucie Religioznawstwa   

na Wydziale Filozoficznym

w Zakładzie Psychologii Religii   

 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie religioznawstwa lub dyscyplin pokrewnych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych;
 2. wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej;
 3. odpowiedni dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach i monografiach o zasięgu międzynarodowym;
 4. wysoka ocena przedstawionego planu prac badawczych zgodnych z profilem naukowym Zakładu Psychologii Religii;
 5. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach
 6. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki lub opiekuna naukowego;
 7. wysoka opinia o kandydacie wyrażona w dwóch listach polecające od badaczy o uznanej pozycji międzynarodowej.

 

Oczekiwane kwalifikacje kandydatów:

 1. specjalizacja w zakresie psychologii religii lub nauk kognitywnych ze szczególnym uwzględnieniem badań nad nowymi ruchami religijnymi;
 2. osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii religii lub dziedzin pokrewnych udokumentowane publikacjami i czynnym udziałem w konferencjach naukowych (kandydaci są proszeni o dołączenie kopii trzech najważniejszych publikacji naukowych oraz pełnej dokumentacji osiągnięć naukowych);
 1. doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 2. doświadczenie w pracy w zespołach badawczych i pozyskiwaniu grantów badawczych;
 3. prowadzenie badań w przynajmniej dwóch z wymienionych obszarów:
  1. psychologia religii;
  2. kognitywne studia nad religiami;
  3. nowe ruchy religijne.
 4. udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie, na poziomie umożliwiającym udział w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych, publikację wyników oraz prowadzenie dydaktyki w języku angielskim).

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wykształcenie i doświadczenie zdobyte na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych;
 2. doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych;
 3. znajomość innych języków nowożytnych i/lub starożytnych właściwych dla dyscypliny;
 4. inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

Procedura konkursowa:

 • I etap: sporządzenie krótkiej listy kandydatów/tek na podstawie analizy nadesłanych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kandydata i planów badawczych przez Komisję Wydziałową;
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z osobami z krótkiej listy kandydatów/tek dotycząca planów badawczych i  wyłonienie kandydatów/tek do III etapu
 • III etap: wykład konkursowy i wskazanie rekomendowanego kandydata/tki

 

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 lutego 2020.

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w   Dziekanacie Wydziału Filozoficznego UJ,   Kraków ,ul. Gołębia 24, pok. 24 następujące dokumenty:

1.   podanie,

2.   życiorys,

3.   kwestionariusz osobowy,

4.   odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5.   autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe   kandydata oraz plany badawcze,

6.   wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron; prosimy o dołączenie dwóch najważniejszych artykułów lub rozdziałów w monografii),

7.   informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8.   recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9.   formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10. opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11. Listy polecające od badaczy o uznanej pozycji międzynarodowej.

12. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

13. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

14. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

15.  informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  01 sierpień 2019

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 12 wrzesień 2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 17 października 2019 roku.

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziekan Wydziału Filozoficznego

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej