Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ

W sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych

Komunikat
Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID - 19)


1. Obowiązujące terminy i organizacja zajęć dydaktycznych
1.1. Na Wydziale Filozoficznym obowiązują następujące terminy odbywania zajęć
dydaktycznych oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej:
• do 14 czerwca 2020 r. odbywają się zajęcia dydaktyczne,
• w dniach 15 czerwca –15 lipca 2020 r. odbywa się letnia sesja egzaminacyjna,
w szczególnych przypadkach egzaminy mogą się odbyć do 15 sierpnia za zgodą
Dziekana Wydziału,
• w dniach 1 – 15 września 2020 r. odbywa się letnia sesja poprawkowa.
1.2. Zajęcia dydaktyczne obecnego semestru letniego, zaliczenia i wszystkie egzaminy w obu
terminach sesji letniej mogą odbywać się tylko w formach zdalnych, z wyłączeniem zajęć
praktycznych i laboratoryjnych.
1.3. Komunikat dotyczący organizacji sesji letniej, a więc harmonogram zaliczeń
i egzaminów oraz forma ich przeprowadzenia (MS Teams, Pegaz) zostanie ogłoszony
na stronach internetowych jednostek Wydziału, w USOS-Web i na stronie uczelni
„Komunikaty dziekanów” nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem.
2. Organizacja egzaminów dyplomowych
2.1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach określonych w jednostkach
Wydziału.
2.2. Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej, z zastosowaniem MS Teams
lub Pegaz.
2.3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy dyplomowe w formie bezpośredniej mogą
odbywać się po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dziekana, w wyniku porozumienia z dyrekcją
jednostki i studentem.
2.4. Instrukcja dotycząca przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z zastosowaniem
MS Teams będzie ogłoszona w odrębnym komunikacie.
Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów
dyplomowych i wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zostaną
udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku danej jednostki Wydziału,
z zapewnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.
3. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, sesji
egzaminacyjnych i egzaminów dyplomowych.
3.1. Prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach i formach studiów realizowanych
na Wydziale są zobowiązani do przygotowania i zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
egzaminów i zaliczeń w sesjach egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych.
3.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów
i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych sprawują:
• na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich - z-cy dyrektorów
ds. dydaktycznych jednostek Wydziału we współpracy z kierownikami studiów,
• na studiach doktoranckich – pełnomocnicy Dziekana ds. studiów doktoranckich
(w zakresie mającym zastosowanie),
• na studiach podyplomowych - kierownicy studiów podyplomowych
(w zakresie mającym zastosowanie),
• w przypadku kursów realizowanych w ramach programu Erasmus+ - koordynatorzy
Erasmusa oraz z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału (w zakresie
mającym zastosowanie).
3.3. Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Prodziekan Wydziału
ds. dydaktycznych.
3.4. Pracownie Multimedialne i Komputerowe poszczególnych jednostek Wydziału zapewniają
wsparcie techniczne zdalnych form kształcenia, przeprowadzania egzaminów i zaliczeń
oraz egzaminów dyplomowych.
3.5. Dopuszcza się prowadzenie badań naukowych z udziałem osób badanych. Badania mogą
być prowadzone indywidualnie, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa
epidemiologicznego. Dyrektor jednostki Wydziału w porozumieniu z Dziekanem ustala
szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia badań, ocenia czy dane badanie spełnia
te wymagania i wydaje zgodę na jego przeprowadzenie.
3.6. Sprawy dotyczące indywidualnych przypadków należy zgłaszać Dziekanowi Wydziału.
Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej