Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Izdebska

dr Anna Izdebska

BIO

Anna Izdebska, arabista i filozof, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (absolwentka filozofii w ramach MISH i arabistyki; dr, z wyróżnieniem, arabistyka, 2017; tytuł rozprawy doktorskiej: Pythagoreanism in Arabic, Arabic Pythagoreanism: transformations of a philosophical tradition). Znajomość języka arabskiego pogłębiała w Rabacie, w Maroku w Qalam wa Lawh center for Arabic Studies. Jest zainteresowana stykiem greckich i arabskich tradycji filozoficznych, ich wzajemnymi związkami oraz uwarunkowaniami religijno-kulturowymi, w których funkcjonowały. Jej badania skupiają się na grecko-arabskim ruchu tłumaczeniowym okresu wczesnego średniowiecza, jak również na filozofii greckiej późnego antyku. W tym ostatnim przypadku stara się pokazywać, jak można z powodzeniem wykorzystywać arabskie źródła z okresu klasycznego do badania filozofii greckiej. Znaczną część swojej drogi naukowej spędziła zagranicą, w Niemczech (na Freie Universitaet Berlin, w trakcie studiów doktoranckich) oraz w USA (na Princeton University, w trakcie studiów doktoranckich i jako postdoc). Obecnie prowadzi także badania w Instytucie Maxa Plancka Historii Nauki w Berlinie.

e-mail: a.izdebska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świat islamu okresu klasycznego, filozofia muzułmańska, filozofia starożytna, późny antyk, grecko-arabski ruch tłumaczeniowy.

Od V 2015            CNRS – UMR 8584, Laboratoire d’études sur les monothéismes: projekt wieloletni Pseudopythagorica : stratégies du faire croire dans la philosophie antique: członek zespołu, odpowiedzialna za opracowanie arabskich pism pseudo-pitagorejskich.

2012 -2017       Diamentowy Grant MNiSW: kierownik projektu, Pythagoreanism in Arabic, Arabic Pythagoreanism: transformations of a philosophical tradition, nr DI 2011019741 (198 000 zł).

2011-2013       Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: główny wykonawca, międzynarodowy projekt badawczy Międzykulturowy przekaz tradycji intelektualnych w średniowieczu i wczesnej nowożytności – ujęcie komparatystyczne (moduł 2.1, 21H 11 0007 80 – Uniwersytet Warszawski we współpracy m.in. z UMK, KUL, Uniwersytetami w Oksfordzie i w Princeton)

Monografie/książki:

Izdebska A., Pitagoreizm. Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce, 155 ss., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Rozdział w monografiach zbiorowych:

Izdebska A., The Pythagorean metaphysics of numbers in the works of the Ikhwān al-Ṣafāʼ and al-Shahrastāni. In A.-B. Renger et A. Stavru (eds.), Pythagorean knowledge from the ancient to the modern world : askêsis – religion – science, Wiesbaden 2016 (Harrasowitz): 361-374.

Izdebska A., The attitudes of medieval Arabic intellectuals towards Pythagorean philosophy: different approaches and ways of influence. In: Izdebski A., Jasiński D. (eds.), Cultures in motion. Studies in the medieval and early modern periods, Cracow 2014 (Jagiellonian University Press), pp. 25-44.

 

Artykuły:

Izdebska A., Man, god and the apotheosis of man in Greek and Arabic commentaries to the Pythagorean Golden Verses. International Journal of the Platonic Tradition 10 (2016) 40-64.

Izdebska A., Spolia i zatarte ślady. Pisma przypisywane Pitagorasowi w tradycji arabskiej, Studia Antyczne i Mediewistyczne 10 [45] (2012) 141-160.

Izdebska A., Arabskie wersje późnoantycznych komentarzy do pitagorejskiego Złotego poematu, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 11 (2012) 7-53.

Izdebska A., Pitagorejska metafizyka liczb w arabskim komentarzu Proklosa do Złotego poematu, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 77 (2011) 187-199.

 

Hasła encyklopedyczne:

Izdebska A., Pythagore dans la tradition arabe et syriaque. In: R. Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, vol. VII, Paris 2018 (Editions de CNRS) 860-884.

Recenzje:

Izdebska A., Sam na sam z myślą Platona [Artur Rodziewicz, Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków, Wrocław 2012], Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 85: 409-413.