Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Mech

Prof. dr hab. Krzysztof Mech

BIO

Absolwent religioznawstwa (1986), praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Ochmana: Homo religiosus w koncepcji Martina Bubera, oraz filozofii (19870, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego: Dialogiczne podstawy bytu społecznego. Od 1988 roku praca w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Religioznawstwa. Tytuł doktora uzyskany w 1996 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha,  promotor: prof. dr hab. Karol Tarnowski. Od 2009 roku doktor habilitowany na podstawie książki Logos wiary. Między boskością a racjonalnością (Kraków 2008). Od 2020 profesor belwederski. Adiunkt (od 2002 roku) w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Religioznawstwa, a od 2009 roku kierownik Zakładu. Obecnie prowadzone badania dotyczą związków pomiędzy dyskursem filozoficznym a językiem religii.

e-mail: k.mech@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia religii, filozofia boskości, współczesna fenomenologia i hermeneutyka, problematyka wiary, relacja między dyskursem filozoficznym a językiem religii.

1. Grant KBN – w okresie od 1997 do 1999 roku zatytułowany Człowiek wobec religijnego sensu – aspekty filozoficzne. W ramach grantu organizacja szeregu seminariów oraz konferencji pod tym samym tytułem. Grant zakończony publikacją książki. Kierownik grantu.

2. Grant realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 3.1, 3.2. Numer rejestracyjny projektu: 12H 11 0041 80, numer umowy: 0154/FNiTP/H12/80/2011, tytuł projektu: Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.02.2012, termin zakończenia realizacji projektu: 03.02.2015 r. Grant zakończył się publikacją, w języku polskim i francuskim antologii tekstów poświęconych polskiej fenomenologii religii pt. Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. Uczestnik grantu.

3. Grant realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł badawczy 1.1. Numer rejestracyjny projektu: 11H 13 0471 82, numer umo­wy: 0471/NPRH3/H11/82/2016, tytuł projektu: Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Ti­schnera oraz jej wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec głównych in­telektualnych wyzwań współczesności. Termin rozpoczęcia realiza­cji projektu: 1 września 2016 r., termin zakończenia realizacji pro­jektu: 31 grudnia 2020 r. Grant składa się z trzech modułów o budżecie na łączną kwotę 2 mln zł. Kierownik mo­dułu: Myślenie religijne Józefa Tischnera. 

Monografie/książki:

Mech K., Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha, Nomos, Kraków 1997. Mech K., Logos wiary, Instytut myśli Józefa Tischnera, Kraków 2008.

Mech K., Człowiek – natura – transcendencja, Instytut myśli Józefa Tischnera, Kraków,        2014. 

Redakcje naukowe:

red. Mech K., Człowiek wobec religii, Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Nomos, Kraków 1999.

red. Mech K., Hernas A., Zmuda D., Pięknie myśleć, Kraków 2007.

red. Mech K., Zalewski W., Na ścieżkach pragnienia, Znak, Kraków 2018.

Rozdział w monografiach zbiorowych:

Mech K., Między filozofią a teologią, Wstęp do książki Paula Tillicha, Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków 1994.

Mech K., Paul  Tillich, The courage to Be, /w:/ red. B. Skarga, S. Borzym, H. Florczyńska-Lalewicz, Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, PWN, Warszawa 1997 r.

Mech K., Filozofia w poszukiwaniu Absolutu, /w:/  red. J. Drabina, Absolut – Istota najwyższa – Bóg, w religiach i dociekaniach filozoficznych, Studia Religiologica, z. 33, Kraków 2000 r.

Mech K., Wiara i gnoza w doświadczeniu religijnym, /w:/ red . E. Przybył, Oblicza gnozy, Kraków 2000 r.

Mech K., Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem, /w:/ red. E. Przybył, Ostatnie przed wielkim milczeniem, Język i Religia, Kraków 2001 r.

Mech K., Heidegger i Levinas o śmierci – czyli pomiędzy możliwością niemożliwości a niemożliwością możliwości, /w:/ red. J. Drabina, Antropologia religii. Studia i szkice, Studia Religiologica zeszyt 35, wyd. UJ, Kraków 2003.

Mech K., Śmierć Nadprzyrodzonego?, /w:/ red. E. Przybył, Nadprzyrodzone, Kraków 2003.

Mech K., Prolegomena do wszelkiej przyszłej ideologii polskiej, /w:/ Światopogląd: między transcendencją a codziennością, Nomos, Kraków 2004.

Mech K., Filozofia religii jako „hermeneutyka trójkątna” – zarys projektu, /w:/ red. J.Baniak, Filozofia religii, Metodologiczne założenia i problematyka filozofii religii, Tom 1, 2005.

Mech K., Wiara – rozum - dzieje, /w:/ red. E. Przybył, Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków 2006 r.

Mech K., Spotkanie dwóch logosów, /w:/ red. A. Hernas. K. Mech, D. Zmuda, Pięknie myśleć, Kraków 2007.

Mech K., O pewnym przesunięciu w przestrzeni myślenia o tym, co racjonalne, /w:/ red. J. Barcik, G. Chrzanowski, Jeśli Bóg jest …, Kraków 2007.

Mech K., Religia jako pragnienie zbawienia, /w:/ red. J. Drabina, Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, Kraków 2007.

Mech K., Paul Tillich – śmierć Nadprzyrodzonego?, /w:/ red. A. Barcik, G. Chrzanowski, Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków 2008.

Mech K., Boskość w czasach postnaturalizmu, /w:/ red. J. Bagrowicz, Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze, Toruń 2009.

Mech K., Rozum w czasach Ojców Kościoła, /w:/ red. J. Diec, R. Łętocha, Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II, Oświęcim 2009.

Mech K., Mistrz i Małgorzata, czyli co począć z tą nadprzyrodzonością?, /w:/ red. A. Głąb, Filozofia i literatura. Antologia tekstów, Warszawa 2011.

Mech K., Dobro i zło jako metafory?, /w:/ Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem, red. A. Bobko, M. Karolczak, Kraków 2013.

Mech K., Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią, /w:/ Fenomenologia polska a   chrześcijaństwo, red. J. Gomułka, K. Tarnowski, A. Workowski, Kraków 2014,

Mech K., Karol Tarnowski – od fundamentu do fenomenu, /w:/ Fenomenologia polska a  chrześcijaństwo, red. J. Gomułka, K. Tarnowski, A. Workowski, Kraków 2014.

Mech K., Dieu proche, Dieu  etranger: entre la religion et la philosophie /w:/ Phénoménologie Polonaise et Christianisme, red. Gomułka J., Tarnowski K., Workowski A., przeł. K. Kaczmarczyk, Paris 2015.

Mech K., Karol Tarnowski: du fondement au phénomène, /w:/ Phénoménologie Polonaise et Christianisme red. Gomułka J., Tarnowski K., Workowski A., przeł. K. Kaczmarczyk, Paris 2015.

Mech K., Filozofia religii w przestrzeni publicznego dyskursu, /w:/ Religia, religijność, duchowość, red. Grzymała-Moszczyńska, D. Motak, Kraków 2015.

Mech K., Podejrzany naturalizm, /w:/ Mistrzowie podejrzeń, afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?, red. Guja J., Kraków 2015.

Mech K., Wstęp, /w:/ Karol Tarnowski, Pragnienie metafizyczne, Kraków 2017.

Mech K., Wątki protestanckie w filozofii dialogu – Tischner czyta Kierkegaarda, red. Pilarczyk K., /w:/ Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, Kraków 2017.

Mech K., Viera a priestor, viera a čas, /w:/ Disuptationes Quodlibetales XX, Dôstojnost človeka a jeho budúcnosť, red. P. Dančak, R. Šoltés, Presov 2017.

Mech K., Anachroniczność chrześcijaństwa. Dlaczego jesteśmy niereligijni?, /w:/ Na ścieżkach pragnienia, red. K. Mech, W. Zalewski, Kraków 2018.

Artykuły:

Mech K.,  O  religioznawstwie raz  jeszcze,  /w:/ Studia Religiologica, nr 23, 1990.

Mech K., Paul Tillich: .... I Bóg stworzył historyków religii, /w:/ Nomos nr 2, 1992.

Mech K., Wokół religii i dialektyki, /w:/ Logos i  Ethos  2/1993.

Mech K., Religia na granicy rozumu, /w:/ Drogi do Boga, Znak 467, 1994.

Mech K., Martin Buber: Bóg, człowiek, dialektyka, /w:/ Nomos nr 15, 1996.

Mech K., „Groźba wiary” - wokół sporu o wiarę, /w:/ Nomos nr 17, 1997.

Mech K., Wątki dionizyjskie w twórczości Fryderyka Nietzschego, czyli czy Nietzsche krytykuje chrześcijaństwo, /w:/ Nomos nr. 34-36, 2001.

Mech K., Religia i filozofia w tradycji greckiej – przyczynek do początków filozofii, /w:/ red. H. Hoffmann, Probliemy religii stran czernomorsko-sriedziemnomorskowo regiona. Zbornik naucznych trudow, Sewastopol, Kraków 2001.

Mech K., Heidegger tańczący?, /w:/ Logos i Ethos 2(15) 2003, PAT Kraków.

Mech K., Doświadczenie religijne – horyzonty rozpoznania, /w:/ Logos i Ethos 1(16) 2004, PAT Kraków.

Mech K., Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXV, z. 1, 2007.

Mech K., Jedna wiara, różne ścieżki?, /w:/ Znak  665 (10) 2010.

Mech K., Odpowiedź na recenzję I. Ziemińskiego, /w:/ Analiza i Egzystencja, nr 13, Szczecin 2011. 

Mech K., Boskość w czasach postnaturalizmu, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXIX, z. 2, 2011.

Mech K. Człowiek – natura – transcendencja, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T.XLI, z. 3, 2013, s. 109-138.

Mech K. Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T.XLI, z. 4, 2013.

Mech K., Emuna i pistis, /w:/ Przegląd Religioznawczy, Nr 1 (247), 2013.

Mech K., O możliwości poznania Innego, /w:/ Filozofia Religii (pismo internetowe), nr 1, 2014 (1), s. 101-154, http://www.filozofiareligii.pl/rok-2014-i-nr-1.html.

Mech K., O tym, co pre-semantyczne, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T. XLIV, z. 2, 2016.

Mech K., Mesjasz Diuny – karykatura mesjasza?, /w:/ Filozofia Religii (pismo internetowe), nr 3, 2016 (1), s. 41-85, http://www.filozofiareligii.pl/rok-2016-iii-nr-1.html.

Tłumaczenia:

Tillich P. Dwie samotności,  /w:/  Znak  nr 431, 1991r.

Tillich P. Dwa typy filozofii religii /w:/ Drogi do Boga,  Znak nr 467, 1994 r.

Recenzje:

Mech K., Schaeffler  R.: Filozofia  religii,  /w:/ Studia Religiologica, nr 34, 1991.

Mech K., Karol Tarnowski – filozof wiary fundamentalnej, /w:/ Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXIV, Zeszyt 3, 2006.

Artykuły popularnonaukowe/inne:

Mech K., Religia to łańcuch wiarygodnych świadków, /w:/ Wiara w czasach niewiary. Rozmowy o współczesnej religijności, red. Bielska-Krawczyk J., Kraków 2017.

Mech K., przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z Włodzimierzem Pawluczukiem: Poetyko bytuje człowiek, poetycko boży się Bóg. Z Włodzimierzem Pawluczukiem rozmawia Krzysztof Mech, /w:/ Filozofia Religii (pismo internetowe), nr 1, 2017(IV), s. 117-129,  ISSN 2450-7288, http://www.filozofiareligii.pl/uploads/1/8/7/0/18702650/05_fr_2017_1_pawluczuk_12-02-2018.pdf