Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Rzepka

dr hab. Marcin Rzepka

Zainteresowania/BIO

Slawista i orientalista. Doktoryzował się w 2008 na podstawie pracy Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie, habilitację uzyskał w 2019 roku (rozprawa Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji). W swoich badaniach koncentruje się głównie na problematyce mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Iranu, historii protestantyzmu i relacji chrześcijańsko-muzułmańskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Protestantyzm

Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie

Szyizm współczesny

Konwersje religijne

2014–2017                             Irańscy chrześcijanie wobec Rewolucji Islamskiej 1979 roku, NCN, OPUS-6 nr UMO-2013/11/B/HS1/03962, kierownik projektu;

 

2013–2018                             „Jak uczynić głos słyszalnym?” Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, NCN, Sonata-Bis 1, nr UMO-2012/05/E/HS2/03779), wykonawca;

 

2010–2013                             Manifesty literackie i doktryny polityczne we współczesnym Iranie, NCN, nr NN103144539, wykonawca;

Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji, Kraków: LIBRON 2019, ss. 348.

Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran, Krakow: UNUM Press 2017, ss. 236.

Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, ss. 206.

Rekonceptualizacja irańskiej dyplomacji religijnej. Iran i świat chrześcijański [w:] Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polityki, red. R. Czulda, Łódź: Wyd. UŁ 2019, s. 199-219.

 

Translation, Power and Domination. The Postcolonial Explorations of the Bible in the Kurdish Context [w:] Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities. The Call of the Cricket, red. J. Bocheńska, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018, s. 187-212.

 

Text, Religion, Society. The Modern Kurdish Bible Translations in the Context of the Socio-Political Changes in Kurdistan [w:] Religious Minorities in Kurdistan: Beyond the Mainstream, red. Kh. Omarkhali, Series: Studies in Oriental Religions, vol. 68, Wiesbaden: Harrassowitz 2014, s. 353-370.

 

Historiografia pentekostalna i postkolonializm: przewartościowania i reinterpretacje,„Rocznik Teologiczny” 59 (2017) 3, s. 527-548. 

 

The Bible, the Boundaries and the Christian Missionary Initiatives in the Caucasus Duringthe Nineteenth Century: General Remarks, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 8 (2016), s. 53-7.

 

Anglikanie w Iranie w czasie rewolucji islamskiej, „Studia Religiologica” 49/2 (2016), s. 145-159.

 

Konwersje na chrześcijaństwo w przedrewolucyjnym Iranie, „Studia Religiologica”, 46/ 2 (2013), s. 79-94.

2018, Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego”, Warszawa. Referat: Performatywny charakter rewolucji w Iranie i nowe topografie protestu;

 

2018, Missionaries, Doctors and Nomads. The Kurdish-American relations in Eastern Kurdistan in the first half of the 20th century, konferencja “III International Conference The Role of the Kurds in the Middle East”, Warszawa.

 

2017, “Christian Renewal Movements in the Global South in the 20th and 21st Centuries: Religious, Social and Political Transformation”, Jerozolima. Referat: Transforming the Church Space: The Cultural Practices of the Pentecostals in Iran;

 

2017, „Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy”, Kraków. Referat: Reformować, odnawiać, emancypować. Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany wśród asyryjskich kobiet w Persji (1890-1898);

 

2016, “9th GloPent Conference: Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions”, Uppsala. Referat: Prayer, resistance and martyrdom: The Pentecostals in the Islamic Republic of Iran and their practices

 

2015, “The Society for Pentecostal Studies 44th Annual Meeting”, Lakeland, Florida. Referat: Facing History: Iranian Pentecostals on the Move

 

 

2015 (kwiecień)          Stany Zjednoczone, Spriengfield, Missiouri, instytucja Global Initiative: Reaching Muslim People, badania poświęcone konwersjom religijnym Irańczyków na chrześcijaństwo;

 

2013 (marzec)            Londyn, School of Oriental and African Studies, badania w ramach stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia;

Angielski, rosyjski, bułgarski, perski