Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego w Polsce: pytanie o genezę

Rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego w Polsce: pytanie o genezę

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce zaprasza do udziału w seminarium (online), które odbędzie się 19 maja 2022 rok, godz. 17.00

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce

zaprasza do udziału w seminarium (online)

Rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego w Polsce: pytanie o genezę   

 

Gośćmi spotkania będą

dr Wojciech Trybek, prawnik, dyrektor kancelarii Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego

dr hab. Jan Mironczuk, historyk specjalizujący się w badaniach pentekostalizmu oraz ruchu ewangelicznego w Polsce 

 

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 rok, godz. 17.00 

 

Link do spotkania: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFhZWViY2ItYmUwZC00M2VjLWJlODktODEwMjZiYzdjNDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

Różnorodność form oraz praktyk towarzyszących rozwojowi pentekostalizmu skłania do poszukiwania nowych koncepcji, metod, teorii, nowych kategorii analitycznych pozwalających opisać i zrozumieć dynamiczny rozwój tego nurtu chrześcijaństwa. Wciąż istotnym tematem w historiografii pozostaje zagadnienie jego początków oraz lokalnych przejawów warunkowanych jednak zmianami o charakterze globalnym.  

Uznając za istotne badania początków ruchu pentekostalnego, pytamy o jego początki na ziemiach dzisiejszej Polski oraz Ukrainy.   

Interesuje nas problem wzajemnych powiązań centrów usytuowanych w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Polsce,a także kształtowanie się wczesnych lokalnych wspólnot pentekostalnych charakteryzujących się nierzadko znaczną różnorodnością kulturową oraz etniczną. Nade wszystko próbujemy jednak zastanowić się nad teoretycznym ujęciem historii pentekostalizmu w jego lokalnym, polskim wymiarze oraz źródłami, jakimi dysponuje, czy też może dysponować historyk pentekostalizmu na ziemiach polskich.  

  

Spotkanie i dyskusja odbędą się ramach Seminarium Protestantologicznego, inicjatywy badawczej Zakładu Interdyscyplinarnych Badań Nad Religiami w Polsce, działającego w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjętej we współpracy z Religioznawczą Pracownią Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie i Pracownią Badań nad Pentekostalizmem działającą na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.