Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Program konferencji Konstruowanie Pamięci, re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej

Program konferencji Konstruowanie Pamięci, re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej

Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej 

 

Instytut Religioznawstwa UJ, sala konferencyjna 

19 maja 2023 r. 

 

 

 

Program 

 

10.00 – rozpoczęcie konferencji 

  

I sesja 10.15-11.45 

 

dr Dominik Tomczyk (ChAT), Określenie „chrzest Duchem Świętym” jako dziedzictwo pentekostalizmu w ujęciu Johna Wesleya, Johna W. Fletchera, Charlesa F. Parhama i  Williama J. Seymoura 

 

prof. dr hab. Zbigniew Pasek AGH, mgr Albert Leśniak (IJP PAN), Dawne i nowe kaznodziejstwo w świetle korpusowej analizy tekstów 

 

dr Leszek Jańczuk (WSTS),  Wizerunek zielonoświątkowców w oczach innych ewangelikalnych ugrupowań 

 

Link do sesji I: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEwYTdlM2UtZDQxYS00ZWZhLWFhOGEtZTJjZjA1MjFiODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

Przerwa 

 

II sesja 12.15-13.45 

 

dr hab. prof. UG, Wojciech Gajewski (UG), Specyfika eklezjologiczna w perspektywie pentekostalnej – progres czy regres? 

 

mgr Wojciech Włoch (ChAT), Kongregacjonalizm w polskim pentekostalizmie: idea i praktyka 

 

dr Agnieszka Prokopczuk (WSTS),  Zakładanie nowych wspólnot ewangelicznych w Polsce – raport z badań 

 

Link do sesji II: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA1NGVkN2QtNmZkZC00NDFhLWE1YTYtN2RhYjM4ZjliZjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

 

Przerwa 

 

III sesja 15.15-17.15 

 

dr Anna Goch-Murzyniec (UPJPII), Edukacja chrześcijańska jako forma dbałości o tożsamość młodych chrześcijan 

 

dr Andrzej Migda (WSTS), Judaizm mesjanistyczny – w poszukiwaniu ewangelikalnej tożsamości 

 

dr Krzysztof Trochimiuk (Ignatianum), Stulecie Kościoła Foursquare – tradycja i spuścizna 

 

dr hab. Marcin Rzepka (UJ), „To jest właśnie to, co pamiętam”. Reprezentacja przeszłości i instytucjonalizacji pamięci w pentekostalizmie 

 

Link do sesji III: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIyYzNhMjAtMjVkNS00OWQ3LTljZGQtYTY0MWFiNjQxNTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d