Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Studenci wyjeżdżający

Studenci wyjeżdżający

Informacje

Informacji dotyczących programu Erasmus+ oraz sposobu zaliczenia stypendium (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS), udziela:

 

Koordynator Programu Erasmus+ IR UJ
dr hab. Małgorzata Sacha
e-mail: 
malgorzata.sacha@uj.edu.pl
MS Teams: Małgorzata Sacha (Wydział Filozoficzny), w godzinach dyżuru lub poza godzinami dyżuru, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie online

tel. 12 663 17 78 - o kontakt telefoniczny prosimy w godzinach dyżuru

Termin dyżuru: 2022/2023, czwartek 16.15-17.15, s. 13A
 

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ dla osób wyjeżdzających dostępne są na stronie UJ https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing

 

Podstawowe informacje

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział studenci studiów I i II stopnia.

W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich; na pierwszym roku studiów licencjackich można przystąpić do konkursu warunkowo.

Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo: prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie.

 

Dokąd można wyjechać?

Instytut Religioznawstwa posiada umowy w programie Erasmus+ z następującymi jednostkami:
 
Presovska Univerzita (Słowacja)     
Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)
Ruhr-Universität Bochum (Niemcy)
Sapienza - Università di Roma, ISO (Włochy)
Sapienza - Università di Roma, SARAS (Włochy)
Umea Universitet (Szwecja)    
Universita degli Studi di Napoli "Orientale" (Włochy)
Università di Bologna (Włochy)
Univerzita Karlova v Praze (Czechy)
Vilniaus Universiteto (Litwa)
 
Ponadto, wszyscy studenci Wydziału Filozoficznego UJ  mogą również skorzystać z umów w programie Erasmus+  zawartych przez Wydział Filozoficzny UJ.  Lista dostępnych umów:
 
Høgskulen i Volda (Szwecja)
Università di Bologna (Włochy)
Universität Konstanz (Niemcy)
Univerzita Karlova v Praze (Czechy)
 

 

Oferta UJ (wszystkie jednostki) znajduje się w systemie USOSweb w zakładce wymiana studencka. Listę wszystkich uczelni współpracujących z poszczególnymi wydziałami/instytutami znajduje się [tutaj].

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni należy:

 

 • zapoznać się z jej ofertą programową
 • sprawdzić, w jakim języku odbywają się zajęcia i jaki certyfikat z języka lub języków jest wymagany przez uczelnię przyjmującą
 • sprawdzić, jakie inne warunki muszą spełnić studenci/studentki programu Erasmus+ na danej uczelni przyjmującej
 • sprawdzić termin rejestracji w systemie wybranej uczelni

Przed wyjazdem na stypendium

Formalności do dopełnienia, dokumenty:

 • Learning Agreement for Studies część Before the Mobility (podpisany przez koordynatora UJ i zagranicznego). W przypadku różnic programowych należy wypełnić dokument Aneksu do LAS
 • Podpisanie umowy finansowej w DOSZ
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych
 • Dostarczenie kserokopii karty EKUZ
 • Dostarczenie kserokopii dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia) 
 • Rejestracja w systemie Odyseusz
 • wpis na kolejny rok akademicki 2022/2023
 • wypełnienie testu językowego OLS  

Po zakwalifikowaniu się na wyjazd, proszę pamiętać o:

 

1) zarejestrowaniu się w systemie zagranicznej uczelni i wypełnieniu wymaganych przez nią formalności np. Nomination Letter od DWM, dostarczenie potwierdzenia znajomości języka obcego (niektóre uczelnie tego wymagają, inne nie). Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej uczelni zagranicznej, a w razie ich braku, należy kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem ds. mobilności wydziału uczelni zagranicznej, do której złożono aplikację;

2) dopilnowaniu, aby uczelnia zagraniczna po wypełnieniu ze strony osoby nominowanej na wyjazd wymaganych formalności potwierdziła przyjęcie tej osoby (wystawiła Letter of Acceptance, który potem przekazuje się do DWM). Zazwyczaj robi to w formie mailowej.

 

Learning Agreement (LA) lub e-Learning Agreement

 

Learning Agreement (LA), to porozumienie o programie zajęć (plan, który szczegółowo określa jakie przedmioty student planuje zrealizować w trakcie swojej mobilności.

 

Przed wyjazdem należy się upewnić, czy uczelnia przyjmująca partycypuje w systemie EWP (Erasmus Without Paper), czy nie. Jeśli tak, to należy wypełnić LA w formularzu EWP. Jeśli nie, to należy wypełnić LA w starym formularzu usosowym i dostarczyć podpisany przez siebie dokument Koordynatorowi Programu Erasmus+ IR UJ do podpisu. Podpisany przez Koordynatora Programu Erasmus+ IR UJ Learning Agreement należy przekazać do uczelni zagranicznej w terminie przez nią określonym.

 

Elektroniczny Learning Agreement nie wymaga podpisu, ale należy zwrócić się z prośbą do Koordynatora Programu Erasmus+ IR UJ o jego zatwierdzenie. Prośbę proszę kierować na adres: malgorzata.sacha@uj.edu.pl

  

Warunki zaliczenia stypendium oraz semestru (lub roku akademickiego) w IR UJ

 

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia semestru lub roku akademickiego (w przypadku wyjazdów dwusemestralnych), czyli standardowo 30 bądź 60 ECTS. Udział w stypendium nie zwalnia osoby wyjeżdżającej do zagranicznej uczelni z konieczności zaliczenia kursów obowiązkowych na danym roku (zgodnie z programem studiów w IR UJ). Modyfikacja sposobu zaliczenia w związku z wyjazdem na stypendium wymaga zgody Koordynatora kursu, Koordynatora Programu Erasmus + IR UJ oraz Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich IR UJ).
Kursy obowiązkowe mogą zostać zaliczone:

 • poprzez zaliczenie ich odpowiedników na uczelni partnerskiej (wymagana zgoda osoby prowadzącej dany kurs w IR UJ, Koordynatora Programu Erasmus + IR UJ oraz Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich IR UJ).
 • w trybie indywidualnym w IR UJ (np. online, po powrocie z wyjazdu itp.).

Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji kursów obowiązkowych student/studentka przedstawia w dokumencie Aneks do Learning Agreement.

 

Po powrocie ze stypendium

 

Każdy stypendysta programu Erasmus+ korzystający z umów IR UJ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach: 

 • Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) oraz
 • IR UJ
 • W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się w DOSZ UJ. Procedura rozliczenia wyjazdu w DOSZ UJ zobacz tutaj

Rozliczenie w IR UJ

 

Rozliczenie wyjazdu odbywa się na podstawie przyjęcia dwóch dokumentów:

 

 1. Transcript of Records (Wykaz Ocen, dokument wydawany przez uczelnię przyjmującą)
 2. Learning Agreement (Porozumienie o Programie Zajęć wraz z ewentualnymi zmianami)

 

W przypadku „papierowej” wersji LA, należy uzyskać na dokumencie podpis Koordynatora z uczelni przyjmującej, a następnie złożyć ten dokument na ręce Koordynatora Programu Erasmus+ IR UJ. Rozliczenie będzie dokonywane przez Koordynatora Programu Erasmus+ IR UJ oraz Zastępcę Dyrektora ds. Studenckich IR UJ.

W dniu 15.01.2024 rozpoczyna się I rekrutacja do Programu Erasmus+ Studia na wyjazdy, które będą realizowane w roku akademickim 2024/2025.
 
Harmonogram rekrutacji:
 
I TURA REKRUTACJI (możliwość ubiegania się o wyjazdy w semestrze zimowym lub semestrze letnim lub całym roku akademickim 2024/2025)
15.01. - 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
06.02. - 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
20.02. - 26.02.2024 – procedura odwoławcza
27.02. - 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 
Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.
 
Szczegółowe informacje na temat formalności związanych z procesem rekrutacji:
Serdecznie zachęcamy do wykorzystania możliwości nabywania nowych kompetencji i doświadczeń w studiach za granicą!

Erasmus+ to nie tylko studia zagranicą, ale także zagraniczne praktyki. Program daje możliwość zrealizowania zagranicznych praktyk, w tym otrzymania stypendium finansowego na czas trwania wyjazdu na praktykę. O wyjazd na praktyki mogą ubiegać się studenci I i II stopnia, absolwenci oraz doktoranci.

 

Praktyki studenckie

Realizacja zagranicznych praktyk pozwala studentom i studentkom rozwinąć kompetencje zawodowe związane z kierunkiem studiów oraz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku. Studenci i studentki mogą zrealizować zagraniczne praktyki jako praktyki obowiązkowe przewidziane w programie studiów własnego kierunku (w tym otrzymać punkty ECTS za ich realizację).

 

Praktyki absolwenckie

Praktyki mogą zostać zrealizowane po zakończeniu studiów. Dla absolwentów i absolwentek jest to okazja do nabycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych. W przypadku chęci realizacji praktyk po zakończeniu studiów należy wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+ Praktyki jeszcze w trakcie trwania studiów (tj. mając aktywny status studenta, przed obroną pracy dyplomowej / zakończeniem studiów).

 

Praktyki doktoranckie

W przypadku doktorantów i doktorantek, program ten daje możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych. Wyjazd na praktyki może być szansą na pracę w międzynarodowych zespołach badawczych, prowadzenie własnych badań za granicą, konsultacje i współpracę z naukowcami z zagranicznych ośrodków, dostęp do materiałów czy źródeł niedostępnych w Polsce i skorzystanie z kursów oferowanych przez daną jednostkę.

 

Jaki jest okres trwania praktyk?

Minimalny okres trwania zagranicznej praktyki w ramach programu Erasmus+ wynosi 2 miesiące (60 dni). Maksymalny okres finansowania na realizację praktyki wynosi 6 miesięcy (180 dni).

 

Gdzie można wyjechać na praktyki?

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. prywatnej firmy, organizacji pozarządowej (NGO, fundacje, stowarzyszenia, itd.), instytucji publicznych i administracyjnych (muzea, biblioteki, urzędy, ambasady itd.), prywatnych i publicznych placówek medycznych (szpitale, kliniki, gabinety lekarskie) czy instytucji naukowo-badawczych (uniwersytety, ośrodki badawcze, laboratoria).

Student/ka / doktorant/ka samodzielnie wyszukuje zagraniczną instytucję w której chce zrealizować praktykę oraz nawiązuje kontakt z jej przedstawicielami, celem umówienia zasad ich realizacji. Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi żadnej bazy instytucji przyjmujących na praktyki. Wybrane oferty praktyk dostępne są na stronie internetowej Erasmus Intern prowadzonej przez Erasmus Student Network. Praktyka nie może być realizowana instytucjach unijnych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków, organizacji i rozliczenia wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+ dostępne są tutaj