Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Indywidualny Plan Studiów

Indywidualny Plan Studiów

                V. Indywidualna organizacja i zmiany w ramach toku studiów (fragment)

§ 24

1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w formie Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.

6. Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja  nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z programem studiów, w szczególności w przypadku:

1) niepełnosprawności lub choroby,

2 ) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów,

3) sprawowania opieki na dzieckiem,

4) udziału w programie wymiany, której stroną jest Uniwersytet,

 5) aktywnej  działalności  w  samorządzie  studenckim  lub  uczelnianej  organizacji studenckiej na rzecz Uniwersytetu.

 7. Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

1) modyfikacji  sekwencyjnego  systemu  zajęć  i egzaminów  oraz  modyfikacji  formy zaliczeń  i egzaminów,  rozkładu  zajęć  dydaktycznych  w ramach  toku  studiów  lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 10 ust.1,

2)eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym  zajęcia,

3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

8. Student  ubiegający  się  o przyznanie  Indywidualnego  Planu  Studiów  przedstawia dziekanowi  do  zaakceptowania  tryb egzaminów  i  zaliczeń  przewidzianych  na  dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez prowadzących zajęcia.

 

* Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie IR ds. studenckich przed upływem jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru.

          

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów

Download files
pdf
Karta przebiegu Indywidualnego Planu Studiów (IPS) w Instytucie Religioznawstwa UJ
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej