Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kursy fakultatywne 2022/23 oraz informacje praktyczne

Kursy fakultatywne 2022/23 oraz informacje praktyczne

Programy studiów dla studentów I stopnia w roku akademickim 2022/2023:  

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 21/22 (sem. 1 i 2) oraz 3 ECTS z puli kursów fakultatywnych metodologicznych “blok Z” w sem. letnim. W roku 22/23 można wybrać między kursem Komparatystyka religii a Metody filologiczno-historyczne w religioznawstwie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/2/15/68  

Proszę pamiętać, że rejestracja WF została ogłoszona osobno. W przypadku wątpliwości co do rejestracji proszę o bezpośredni kontakt z tą jednostką.   

Na BHK zostaniecie Państwo przypisani przez Dział IBHP UJ  

Wybór oraz zapis na język tradycji religijnej, realizowany od 2 sem. studiów odbywa się poprzez złożenie stosownego podania w sekretariacie w grudniu.  

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 22/23 (zatem sem. 3 i 4): https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2/15/68  
Zapisu na język tradycji łacina II dokonujecie Państwo samodzielnie, a w przypadku kontynuacji kursów realizowanych w KPSC wpis prowadzi pracownik Sekretariatu KPSC p. Krystyna Mierzwa. Proszę o dopilnowanie poprawności swoich zapisów.  

Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ. W przypadku wątpliwości co do rejestracji proszę o bezpośredni kontakt z tą jednostką.  

III rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 22/23 (zatem sem. 5 i 6), minimum 21 ECTS w toku studiów z puli kursów fakultatywnych z bloku “tradycje religijne” oraz 15 ECTS z puli kursów fakultatywnych metodologicznych “blok Y”: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/15/68  

Lista kursów fakultatywnych z bloku “tradycje religijne” uległa zmianie i kursy realizowane w roku 22/23 są podane poniżej:  

Semestr zimowy:  

Semestr letni:  

3 ECTS Wprowadzenie do religii społeczności tradycyjnych   Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/019caa5a-9948-4d15-b142-781392058863.pdf 

3 ECTS Religia Słowian - wprowadzenie  Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/cb598763-c773-4278-a7b4-a844e65ebea6.pdf  

3 ECTS Hinduizm w okresie kolonialnym i we współczesności Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/2eb1434d-094a-413d-b2a9-e87d41fb77bf.pdf    

3 ECTS Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa   Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/7db10364-1482-43d5-9e13-6836d1920e4f.pdf  

3 ECTS Wprowadzenie do badań nad szamanizmem Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/7ff4fac1-ce0a-494f-881e-546c25b3a41d.pdf  

  

*********************************************** 

  

Programy studiów dla studentów II stopnia w roku akademickim 2022/2023:  

Każdy student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim min. 30 godzin.  

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 22/23 oraz min. 12 ECTS za kursy fakultatywne (F) (sem. 1 i 2):  https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/3/15/68  
 

Studentom 1 roku, którzy zrealizują więcej ECTS za kursy fakultatywne, punkty te są przenoszone na poczet 2 roku, ponieważ program studiów II stopnia zakłada realizację 30 ECTS za kursy fakultatywne w toku studiów. Realizacja więcej niż 12 ECTS za kursy F na 1 roku nie zwalnia z obowiązku zrealizowania pozostałych kursów przewidzianych w programie studiów.   

  
Na obowiązkowe BHK zostaniecie Państwo przypisani przez Dział IBHP UJ.   

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 22/23 oraz wszystkie kursy dla zadeklarowanej ścieżki specjalizacyjnej, a także 18 ECTS z puli kursów fakultatywnych: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/3/15/68  

Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ, proszę śledzić informacje na stronie JCJ i UsosWeb.  

Zaliczenie lektoratu z j. angielskiego jest obowiązkowe. Punkty ECTS są przyznawane wyłącznie za pozytywną ocenę z egzaminu językowego JCJ kończącego lektorat.  

Lista kursów fakultatywnych uległa zmianie i kursy realizowane w roku 22/23 są podane poniżej:   

Kursy fakultatywne dla studentów II stopnia programu 2021/22 oraz studentów programu 2022/23 ogłoszone na rok akademicki 22/23:  

  

Sem. zimowy: 

6 ECTS Hinduizm II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3e57ba69-2291-4923-8153-eff96cfcb1b4.pdf  

6 ECTS Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/d3d15edd-f24e-4abb-9572-d0da58ff433c.pdf  

6 ECTS Ancient Mediterranean religion: Greece  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/553219e3-61d8-46c4-8fac-18fb7bc4ead9.pdf  

6 ECTS: Greek ways to honour the gods: the rituals 
Sylabus:  https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/26470c91-051c-4266-ae1a-ef6949e034c5.pdf 

3 ECTS Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/65bdf57f-3dfd-4992-8358-2111fa32c006.pdf  

3 ECTS Sufizm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659) 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/49322955-8aa2-4f5d-8e41-df43522dc3c6.pdf  
    

Sem. letni:  

6 ECTS Buddyzm II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/8f3a233f-957f-4fc4-9aea-cad927c37ba8.pdf  

6 ECTS Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/efc58045-72ea-4179-8763-d6b48707714f.pdf  

4 ECTS Yoga in theory and practise 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/0eaec460-5132-47b6-ad8b-9fc442e1b277.pdf  

I rok studiów II stopnia:  

Kursy: Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II - przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa. Studenci mogą je realizować na pierwszym roku. Proszę zwrócić uwagę, że kursy te są fakultatywne, można je wybrać, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca. Prosimy o przemyślaną rejestrację, co zapobiegnie niepotrzebnemu blokowaniu miejsc innym studentom.  

Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ 

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe, a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. Nie można rejestrować się na kursy obowiązkowe innych roczników bez pisemnej zgody prowadzącego i Dyrektor ds. studenckich. Proszę pamiętać, że każda planowana zmiana w programie studiów wymaga wcześniejszej konsultacji z Dyrektor ds. Studenckich, dr Anetą Czernatowicz-Kukuczką. 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej