Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Proszę o zapoznanie się z dokumentem Zarządzenia, które wchodzi w życie od dn. 1.10.2022r.

Wybrane punkty Zarządzenia:

§ 1 1. W roku akademickim 2022/2023 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego. 2. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów lub doktorantów w danej grupie zajęciowej: 1) dziekan lub upoważniona osoba – w zakresie kształcenia na studiach; 2) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; 3) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; 4) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – mogą postanowić o tymczasowym prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu w formie kształcenia zdalnego na okres pozwalający na zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Organizacja zajęć dydaktycznych W przypadku zajęć stacjonarnych zaleca się stosowanie środków bezpieczeństwa, w tym: 1) ograniczenie możliwości gromadzenia się przed salami i pomieszczeniami dydaktycznymi podczas wchodzenia i wychodzenia uczestników zajęć; 2) w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 3) zaleca się, aby zajęcia były zaplanowane i prowadzone w możliwie jak najmniejszej grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone; 4) w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów lub doktorantów w danej grupie zajęciowej: a) dziekan lub upoważniona osoba – w zakresie kształcenia na studiach, b) kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich, c) dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich, d) kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych, – mogą postanowić o tymczasowym prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu w formie kształcenia zdalnego na okres pozwalający na zapobieżenie dalszemu Studenci i doktoranci w przypadku zakażenia koronawirusem proszeni są o dobrowolne powiadomienie władz Uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl. Jeżeli przepisy dotyczące kwarantanny ulegną zmianie i zostanie ona przywrócona w określonych przypadkach, studenci i doktoranci proszeni są o dobrowolne poinformowanie władz Uczelni o skierowaniu ich na kwarantannę. rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Egzaminy i zaliczenia Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów/zaliczeń końcowych w formie zdalnej na zasadach określonych w zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (z późn. zm.). W przypadku egzaminów stacjonarnych zaleca się odpowiednie stosowanie środków bezpieczeństwa określonych w części „Organizacja zajęć dydaktycznych”. Egzamin dyplomowy Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej na zasadach określonych w zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni wyznacza się konkretną godzinę egzaminu dla każdego studenta oraz zaleca się odpowiednie stosowanie środków bezpieczeństwa określonych w części „Organizacja zajęć dydaktycznych”

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej