Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ

W sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych

Komunikat
Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID - 19)


1. Obowiązujące terminy i organizacja zajęć dydaktycznych
1.1. Na Wydziale Filozoficznym obowiązują następujące terminy odbywania zajęć
dydaktycznych oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej:
• do 14 czerwca 2020 r. odbywają się zajęcia dydaktyczne,
• w dniach 15 czerwca –15 lipca 2020 r. odbywa się letnia sesja egzaminacyjna,
w szczególnych przypadkach egzaminy mogą się odbyć do 15 sierpnia za zgodą
Dziekana Wydziału,
• w dniach 1 – 15 września 2020 r. odbywa się letnia sesja poprawkowa.
1.2. Zajęcia dydaktyczne obecnego semestru letniego, zaliczenia i wszystkie egzaminy w obu
terminach sesji letniej mogą odbywać się tylko w formach zdalnych, z wyłączeniem zajęć
praktycznych i laboratoryjnych.
1.3. Komunikat dotyczący organizacji sesji letniej, a więc harmonogram zaliczeń
i egzaminów oraz forma ich przeprowadzenia (MS Teams, Pegaz) zostanie ogłoszony
na stronach internetowych jednostek Wydziału, w USOS-Web i na stronie uczelni
„Komunikaty dziekanów” nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem.
2. Organizacja egzaminów dyplomowych
2.1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach określonych w jednostkach
Wydziału.
2.2. Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej, z zastosowaniem MS Teams
lub Pegaz.
2.3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy dyplomowe w formie bezpośredniej mogą
odbywać się po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dziekana, w wyniku porozumienia z dyrekcją
jednostki i studentem.
2.4. Instrukcja dotycząca przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z zastosowaniem
MS Teams będzie ogłoszona w odrębnym komunikacie.
Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów
dyplomowych i wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zostaną
udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku danej jednostki Wydziału,
z zapewnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.
3. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, sesji
egzaminacyjnych i egzaminów dyplomowych.
3.1. Prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach i formach studiów realizowanych
na Wydziale są zobowiązani do przygotowania i zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
egzaminów i zaliczeń w sesjach egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych.
3.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów
i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych sprawują:
• na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich - z-cy dyrektorów
ds. dydaktycznych jednostek Wydziału we współpracy z kierownikami studiów,
• na studiach doktoranckich – pełnomocnicy Dziekana ds. studiów doktoranckich
(w zakresie mającym zastosowanie),
• na studiach podyplomowych - kierownicy studiów podyplomowych
(w zakresie mającym zastosowanie),
• w przypadku kursów realizowanych w ramach programu Erasmus+ - koordynatorzy
Erasmusa oraz z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału (w zakresie
mającym zastosowanie).
3.3. Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Prodziekan Wydziału
ds. dydaktycznych.
3.4. Pracownie Multimedialne i Komputerowe poszczególnych jednostek Wydziału zapewniają
wsparcie techniczne zdalnych form kształcenia, przeprowadzania egzaminów i zaliczeń
oraz egzaminów dyplomowych.
3.5. Dopuszcza się prowadzenie badań naukowych z udziałem osób badanych. Badania mogą
być prowadzone indywidualnie, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa
epidemiologicznego. Dyrektor jednostki Wydziału w porozumieniu z Dziekanem ustala
szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia badań, ocenia czy dane badanie spełnia
te wymagania i wydaje zgodę na jego przeprowadzenie.
3.6. Sprawy dotyczące indywidualnych przypadków należy zgłaszać Dziekanowi Wydziału.
Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej