Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Kurs fakultatywny "Religia Germanów"

Kurs fakultatywny "Religia Germanów"

Serdecznie zapraszamy na jednorazowy kurs fakultatywny dla studentów I stopnia „Religia Germanów”

Religia Germanów

W trakcie kursu studenci poznają religię ludów germańskich poprzez kontakt z różnymi typami źródeł, m.in. relacjami rzymskich historyków czy średniowiecznych kronikarzy, piśmiennictwem islandzkim, materiałem ikonograficznym i archeologicznym. Przedstawione zostaną źródła wiedzy o bóstwach, mitach i sprawowanym kulcie m.in. u Swebów, Longobardów, Anglosasów czy wikingów. Omówione zostanie miejsce magii w germańskich wierzeniach i sposoby jej sprawowania - od zaklęć po księgi czarnomagiczne czy zastosowanie znaków runicznych. W trakcie kursu poruszone zostaną również kwestie związane z recepcją chrześcijaństwa i wykorzystania wątków zapożyczonych z wierzeń i mitów Germanów we współczesnej kulturze popularnej.

 

dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała – mediewistka specjalizująca się w historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem północnej i zachodniej Europy oraz relacji między dawnymi wierzeniami a chrześcijaństwem, badaczka twórczości J.R.R. Tolkiena, tłumaczka sag staroislandzkich. Autorka książki „Mitologia Północy a chrześcijaństwo” (Kraków 2020), członkini zespołu badawczego odpowiedzialnego za polski przekład „Heimskringli” Snorriego Sturlusona (Kraków 2021) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sylabus kursu

Nazwa Wydziału

 Wydział Filozoficzny

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

 Instytut Religioznawstwa

Nazwa modułu   

Religia Germanów   

 

Klasyfikacja ISCED 

0221 Religia i teologia 

Język kształcenia 

polski 

Cele kształcenia 

Cele:

C1: Nabycie przez studenta wiedzy na temat religii Germanów (m.in. Gotów, Longobardów, Anglosasów, Skandynawów/wikingów)

C2: Nabycie przez studenta umiejętności umieszczania różnych typów źródeł (pisanych, ikonograficznych, archeologicznych) w kontekście historycznym i ich samodzielnej analizy

C3: Nabycie przez studenta umiejętności krytycznego rozumienia tekstów naukowych, przedstawiania głównych tez autora i śledzenia logiki argumentacji

 

Efekty kształcenia dla modułu  

Efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy:

W1: Student zna historyczne tło ekspansji Germanów i ich zróżnicowaną kulturę (REL_K2_W01)

W2: Student zna literaturę źródłową dotyczącą religii Germanów (REL_K2_W02, REL_K2_W04, REL_K2_W07)

W3: Student zna strukturę mitycznego świata, rozumie pojęcie cykliczności czasu mitycznego (REL_K2_W02, REL_K2_W05)

W4: Student zna główne bóstwa germańskich panteonów, kalendarz sakralny, obrzędy (REL_K2_W02)

Umiejętności:

U1: Student potrafi krytycznie ocenić jakość tekstu naukowego (REL_K2_U01, REL_K2_U03)

U2: Student potrafi ocenić kontekst historyczny tekstu źródłowego i dokonać jego samodzielnej analizy (REL_K2_U01, REL_K2_U05)

Kompetencji społecznych:

K1: Student rozumie znaczenie dziedzictwa religijnego Germanów (REL_K2_K01, REL_K2_K02)

 

 

 

 Sposób weryfikacji: wynik egzaminu pisemnego   

 

 

Typ modułu 

fakultatywny

Rok studiów 

studia I stopnia

 

Semestr 

zimowy lub letni

Forma studiów 

stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Koordynator: dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

Prowadząca: dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała

 

Imię     i     nazwisko     osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących 
bądź      udzielającej      zaliczenia, 
w przypadku gdy nie jest to osoba 
prowadząca dany moduł 

 

 

Sposób realizacji 

 konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

brak

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających  bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 
module przewidziane są takie  zajęcia 

Konwersatorium – 30h

 

Liczba punktów ECTS przypisana  modułowi 

3.0  

Bilans punktów ECTS 

Udział w zajęciach:  konwersatorium – 30 h 

Praca własna studenta: 

   przygotowanie do zajęć - 30 h 

   przygotowanie do egzaminu – 30 h

 

90 h = 3 pkt. ECTS

 

 

Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma i warunki zaliczenia  modułu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu,  zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć 
wchodzących w zakres danego  modułu 

Formy zaliczenia:

 • egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru obejmujący treść literatury podstawowej (wykaz poniżej) oraz materiał omówiony podczas zajęć konwersatoryjnych

 

Warunki zaliczenia:

Czynny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu

 

Treści modułu (z podziałem na  formy realizacji zajęć) 

 1. Ogólna charakterystyka Germanów, krótki zarys ich historii
 2. Charakterystyka materiału źródłowego i problemy interpretacyjne
 3. Najdawniejsze wierzenia Germanów cz.1 - epoka brązu
 4. Najdawniejsze wierzenia Germanów cz.2 - epoka żelaza
 5. Religia Germanów w źródłach starożytnych: plemiona Swebów
 6. Mity Germanów u zarania średniowiecza: Goci, Longobardowie, Frankowie
 7. Religia Anglosasów cz.1: kosmologia i główne bóstwa
 8. Religia Anglosasów cz.2: ofiary, święta i sanktuaria
 9. Religia Anglosasów cz.3: obrzędy pogrzebowe i magia
 10. Religia Skandynawów cz.1: kosmologia i główne bóstwa
 11. Religia Skandynawów cz.2: ofiary, święta i sanktuaria
 12. Religia Skandynawów cz.3: obrzędy pogrzebowe i magia
 13. Przemiany światopoglądowe: chrystianizacja społeczeństw germańskich
 14. Religia Germanów a popkultura

 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do  zaliczenia danego modułu 

Literatura  podstawowa:

Tacyt, Germania, [w:] Tacyt, Wybór pism, tłum. S. Hammer, Wrocław 2004.

Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa, tłum. E. Zwolski, Lublin 1984. 

Edda poetycka, tłum. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1987.

L.P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003.

 

Literatura  uzupełniająca:

B. Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty 2008.

L. Gardeła, Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, Szczecin 2019.

R. Leśniakiewicz-Drzymała, Mitologia Północy a chrześcijaństwo, Kraków 2020.

L.P. Słupecki, Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów, Kraków 2017.