Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Wykład prof. Rudolfa Simeka

Wykład prof. Rudolfa Simeka

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. Trolls in Germanic Mythology, Saga Literature – and the Present, który odbędzie się 27.05.2022 o godz. 18:00

Trolls in Germanic Mythology, Saga Literature – and the Present – open lecture by Prof. Rudolf Simek

 

Starting with the oldest concepts of otherworldly beings in lower mythology of the Scandinavian Viking Age and Middle Ages, the paper looks at the various functions of Trolls in Old Norse Mythology and Literature, and tries – in only anecdotal examples – to trace their history to the 21st century, showing how resistant these beings are both to religious changes as well as literary tastes.

 

Rudolf Simek – Professor of Ancient German and Nordic Studies at the University of Bonn. An expert in the Old Germanic religion, Old Scandinavian literature, Arthurian legends, medieval cosmology and demonology, as well as Catholic theology and missiology. Religious studies scholar, Old Norse philologist and medievalist. Author of over 30 books (including Lexikon der germanischen Mythologie, Religion und Mythologie der Germanen, Götter und Kulte der Germanen, Monster im Mittelalter), several hundred articles, publisher of the interdisciplinary series Studia Medievalia Septentrionalia.

 

 

Trolle w mitologii germańskiej, sagach staroskandynawskich i obecnie – wykład otwarty prof. Rudolfa Simka

 

Poczynając od najstarszych koncepcji istot nadprzyrodzonych w niższej mitologii skandynawskiej epoki wikingów i średniowiecza, w wystąpieniu zanalizowane zostaną różne funkcje trolli w mitologii i literaturze staronordyckiej i podjęta zostanie próba – na podstawie jedynie anegdotycznych przykładów – prześledzenia ich historii do XXI w., pokazując jak odporne są te istoty zarówno na zmiany religijne, jak i gusta literackie.

 

Rudolf Simek – profesor filologii starogermańskiej i skandynawistyki starszej Uniwersytetu w Bonn. Znawca religii starogermańskiej, literatury staroskandynawskiej, legend arturiańskich, średniowiecznej kosmologii i demonologii, a także katolickiej teologii i misjologii. Religioznawca, filolog staronordycki i mediewista. Autor ponad 30 książek (m.in. Lexikon der germanischen Mythologie, Religion und Mythologie der Germanen, Götter und Kulte der Germanen, Monster im Mittelalter), kilkuset artykułów, wydawca interdyscyplinarnej serii Studia Medievalia Septentrionalia.

 

Wykład odbędzie się 27.05. 2022 o godzinie 18:00 w sali 10 oraz online.