Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Program konferencji Konstruowanie Pamięci, re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej

Program konferencji Konstruowanie Pamięci, re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej

Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej 

 

Instytut Religioznawstwa UJ, sala konferencyjna 

19 maja 2023 r. 

 

 

 

Program 

 

10.00 – rozpoczęcie konferencji 

  

I sesja 10.15-11.45 

 

dr Dominik Tomczyk (ChAT), Określenie „chrzest Duchem Świętym” jako dziedzictwo pentekostalizmu w ujęciu Johna Wesleya, Johna W. Fletchera, Charlesa F. Parhama i  Williama J. Seymoura 

 

prof. dr hab. Zbigniew Pasek AGH, mgr Albert Leśniak (IJP PAN), Dawne i nowe kaznodziejstwo w świetle korpusowej analizy tekstów 

 

dr Leszek Jańczuk (WSTS),  Wizerunek zielonoświątkowców w oczach innych ewangelikalnych ugrupowań 

 

Link do sesji I: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEwYTdlM2UtZDQxYS00ZWZhLWFhOGEtZTJjZjA1MjFiODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

Przerwa 

 

II sesja 12.15-13.45 

 

dr hab. prof. UG, Wojciech Gajewski (UG), Specyfika eklezjologiczna w perspektywie pentekostalnej – progres czy regres? 

 

mgr Wojciech Włoch (ChAT), Kongregacjonalizm w polskim pentekostalizmie: idea i praktyka 

 

dr Agnieszka Prokopczuk (WSTS),  Zakładanie nowych wspólnot ewangelicznych w Polsce – raport z badań 

 

Link do sesji II: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA1NGVkN2QtNmZkZC00NDFhLWE1YTYtN2RhYjM4ZjliZjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

 

Przerwa 

 

III sesja 15.15-17.15 

 

dr Anna Goch-Murzyniec (UPJPII), Edukacja chrześcijańska jako forma dbałości o tożsamość młodych chrześcijan 

 

dr Andrzej Migda (WSTS), Judaizm mesjanistyczny – w poszukiwaniu ewangelikalnej tożsamości 

 

dr Krzysztof Trochimiuk (Ignatianum), Stulecie Kościoła Foursquare – tradycja i spuścizna 

 

dr hab. Marcin Rzepka (UJ), „To jest właśnie to, co pamiętam”. Reprezentacja przeszłości i instytucjonalizacji pamięci w pentekostalizmie 

 

Link do sesji III: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIyYzNhMjAtMjVkNS00OWQ3LTljZGQtYTY0MWFiNjQxNTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d