Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kurs gościnny: Religia wikingów

Kurs gościnny: Religia wikingów

Prowadząca: dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała, Typ zajęć: konwersatorium, Forma zaliczenia: egzamin, Ilość ECTS: 3

W trakcie kursu studenci poznają religię Skandynawii epoki wikingów (ok. 793-1066) poprzez kontakt z różnymi typami źródeł, m.in. Eddą poetycką, Eddą prozaiczną, sagami islandzkimi, materiałem ikonograficznym i archeologicznym. Przedstawione zostaną źródła wiedzy o mitach wikingów, ich treść i interpretacja oraz osoby najważniejszych bogów, a także sprawy związane z kultem i magią. Choć główny nacisk położony będzie na okres sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, w trakcie kursu poruszone zostaną również kwestie  związane z recepcją nowej wiary i światopoglądową zmianą, a także wykorzystanie wątków zapożyczonych z mitologii skandynawskiej we współczesnej kulturze popularnej.

 

Dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała – mediewistka specjalizująca się w szeroko pojętej kulturze wikingów i Anglosasów ze szczególnym uwzględnieniem relacji między dawnymi wierzeniami a chrześcijaństwem, badaczka twórczości J.R.R. Tolkiena, tłumaczka sag staroislandzkich. Autorka książki „Mitologia Północy a chrześcijaństwo” (Kraków 2020), członkini zespołu badawczego odpowiedzialnego za polski przekład „Heimskringli” Snorriego Sturlusona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. 

 

 

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

 

Nazwa Wydziału

 Wydział Filozoficzny

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

 Instytut Religioznawstwa 

Nazwa modułu   

Religia wikingów 

Klasyfikacja ISCED 

0221 Religia i teologia 

Język kształcenia 

polski   

Cele kształcenia 

Cele:

C1: Nabycie przez studenta wiedzy na temat religii przedchrześcijańskiej Skandynawii

C2: Nabycie przez studenta umiejętności umieszczania różnych typów źródeł (pisanych, ikonograficznych, archeologicznych) w kontekście historycznym i ich samodzielnej analizy

C3: Nabycie przez studenta umiejętności krytycznego rozumienia tekstów naukowych, przedstawiania głównych tez autora i śledzenia logiki argumentacji

Efekty kształcenia dla modułu  

Efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy:

W1: Student zna historyczne tło ekspansji wikingów i ich kulturę (REL_K2_W01)

W2: Student zna literaturę źródłową dotyczącą religii wikingów (REL_K2_W02, REL_K2_W04, REL_K2_W07)

W3: Student zna strukturę mitycznego świata, rozumie pojęcie cykliczności czasu mitycznego (REL_K2_W02, REL_K2_W05)

W4: Student zna główne bóstwa skandynawskiego panteonu, kalendarz sakralny, rytuały i obrzędy (REL_K2_W02)

Umiejętności:

U1: Student potrafi krytycznie ocenić jakość tekstu naukowego (REL_K2_U01, REL_K2_U03)

U2: Student potrafi ocenić kontekst historyczny tekstu źródłowego i dokonać jego samodzielnej analizy (REL_K2_U01, REL_K2_U05)

Kompetencji społecznych:

K1: Student rozumie znaczenie dziedzictwa religijnego wikingów (REL_K2_K01, REL_K2_K02)

  Sposób weryfikacji: ocena samodzielnej analizy tekstu źródłowego oraz wyniku egzaminu pisemnego 

 

Typ modułu 

fakultatywny 

Rok studiów 

I i II rok studiów II stopnia

Semestr 

zimowy

Forma studiów 

stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Koordynator: Aneta Czernatowicz-Kukuczka

Prowadząca: Renata Leśniakiewicz-Drzymała

Imię     i     nazwisko     osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących 
bądź      udzielającej      zaliczenia, 
w przypadku gdy nie jest to osoba 
prowadząca dany moduł 

 

Sposób realizacji 

 konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

brak

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających  bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickieg

i studentów, gdy w dany
module przewidziane są takie  zajęcia 

Konwersatorium – 30h

Liczba punktów ECTS przypisana  modułowi 

3.0 

Bilans punktów ECTS 

Udział w zajęciach:  konwerstatorium – 30 h 

Praca własna studenta: 

·    przygotowanie do zajęć - 30 h 

·    przygotowanie do egzaminu 30 h

 

90 h = 3 pkt. ECTS

Stosowane metody dydaktyczne 

 Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma i warunki zaliczenia  modułu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu,  zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć 
wchodzących w zakres danego  modułu 

Formy zaliczenia:

1)  praca pisemna - analiza tekstu źródłowego – 50 %

2) egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru obejmujący treść podręczników obowiązkowych oraz literaturę zadaną na konwersatorium – 50%

 

Warunki zaliczenia:

Czynny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie pracy pisemnej oraz egzaminu

 

 

Treści modułu (z podziałem na  formy realizacji zajęć) 

 1.  Ogólna charakterystyka wikingów, krótki zarys ich historii
 2. Charakterystyka materiału źródłowego i problemy interpretacyjne
 3. Powstanie i struktura świata w mitologii skandynawskiej
 4. Boska wojna i jej konsekwencje: magia w świecie wikingów
 5. Główni bogowie panteonu cz.1: Odyn, Thor, Tyr, Loki
 6. Głowni bogowie panteonu cz.2: Frej i Freja
 7. Inne postaci mityczne: elfy, karły, olbrzymy
 8. Kult – ofiary, święta, sanktuaria
 9. Mit o śmierci Baldra, skandynawskie zaświaty, ragnarök
 10. Rytuały i obrzędy pogrzebowe
 11. Mitologia w kontekście sag legendarnych
 12. Przemiany religijne: kontakt z chrześcijaństwem i chrystianizacja Skandynawii
 13. Mitologia skandynawska we współczesnej kulturze

 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do  zaliczenia danego modułu 

Literatura  podstawowa:

Edda poetycka, tłum. A.Załuska-Strömberg, Wrocław 1987.

L.P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003.

 

Literatura  uzupełniająca:

R. Leśniakiewicz-Drzymała, Mitologia Północy a chrześcijaństwo, Kraków 2020.

Snorri Sturluson, Heimskringla, red. A. Waśko, J. Morawiec, Kraków 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej