Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WAŻNE - informacje dotyczące obron (egzaminów dyplomowych) w IR

WAŻNE - informacje dotyczące obron (egzaminów dyplomowych) w IR

OBRONY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH - informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Poniższe informacje są wyciągiem z aktualnych Zarządzeń dot. przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz archiwizowania prac dyplomowych. Po zapoznaniu się z treścią przygotowaną przez Sekretariat bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się ze stosownymi Zarządzeniami, znajdującymi się poniżej ogłoszenia.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

 • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;
 • sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
 • uregulowanie zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.),
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie.

Obowiązki przystępujących do egzaminu dyplomowego:

 • zgłoszenie na adres mailowy: daria.machowska@uj.edu.pl ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów wraz z:

- imieniem i nazwiskiem, stopniem naukowym promotora pracy, 
- imieniem i nazwiskiem, stopniem naukowym recenzenta pracy, 
- informacją czy egzamin będzie przeprowadzany zdalnie,
- informacją czy protokół egzaminu będzie uzupełniany zdalnie,  
- maksymalnie do 7 dni przed obroną: imię i nazwisko oraz stopień naukowy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej;

 • wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat słowa klucze, streszczenie w języku polskim, angielskim;
 • zatwierdzenie oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy;
 • wprowadzenie do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – uwaga, dwie wersje w zależności od roku podjęcia/wznowienia na studia!
  - rozpoczęcie/wznowienie studiów przed 2019/20;
  - rozpoczęcie/wznowienie studiów od 2019/20;
 • oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • wniesienie opłaty za wydanie dyplomu – wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).
 • Oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec biura ZintegrUJ oraz/lub Doskonały Uniwersytet w przypadku udziału w programach.

      Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu.

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ – LICENCJAT:

PROTOMOR – CO NAJMNIEJ TYTUŁ DOKTORA

REZENZENT – CO NAJMNIEJ TYTUŁ DOKTORA

PRZEWODNICZĄCY – CO NAJMNIEJ TYTUŁ DOKTORA

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ – MAGISTER:

PROMOTOR – CO NAJMNIEJ TYTUŁ DOKTORA, ZA ZGODĄ RADY IR I RADY WYDZIAŁU

REZENZENT – CO NAJMNIEJ DR HAB. JEŚLI PROMOTOR JEST DR-REM

CO NAJMNIEJ DOKTOR, JEŚLI PROMOTOR JEST DR HAB.

PRZEWODNICZĄCY – CO NAJMNIEJ DOKTOR

= W SKŁAD KOMISJI MUSI WCHODZIĆ CO NAJMNIEJ JEDEN SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY

- Koszt wydania dyplomu wraz z odpisami w j. polskim: 60 zł, koszt wydania odpisu do dyplomu w j. obcym – 40 zł. Dodatkowy odpis do suplementu w j. angielskim – bezpłatnie;

Osoby rozpoczynające studia od roku 2019/2020 lub wznawiające studia od tego roku otrzymują

 1. Bezpłatny komplet, w którego skład wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Co wejdzie w skład kompletu bezpłatnego zależy od złożonego wniosku. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, odpis w języku polskim i odpis w języku obcym.
 2. Dodatkowo absolwent może zawnioskować o odpis w języku obcym (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (bezpłatny)

Analogicznie jest w przypadku suplementu do dyplomu (z wyjątkiem tego, że w grupie języków obcych mamy tylko język angielski)

- PRACA: plik scalony PDF do 20MB plus ewentualne załączniki jako .RAR/ZIP

- Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

- Po sprawdzeniu raportu, Promotor kieruje pracę do Recenzenta, co równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca września.

- Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

- Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie studentów, których praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tj. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

- Egzamin dyplomowy: zdalny MSTeams lub stacjonarny w Instytucie Religioznawstwa z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Rekrutacja na studia II stopnia w IR: do 15.07 zaświadczenie z Sekretariatu o średniej ze studiów, do dnia wpisu – obrona, wpis z zaświadczeniem o obronie zakończonej pozytywną oceną (wpisy 26-28.07), konieczność doniesienia dyplomu po jego uzyskaniu.

Aktualne Zarządzenia Rektora UJ w sprawie archiwizowania prac dyplomowych: Zarządzenie nr 83 z dn. 28.07.2020 r.

Aktualne Zarządzenie Rektora UJ w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Zarządzenie 105 z dn. 30.09.2020 r.

Aktualne Zarządzenie Rektora UJ w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego: Zarządzenie nr 3 z dn. 11.01.2021 r.

Instrukcja pracy z Archiwum Prac UJ: ArchiwumPracDyplomowychUJStudentVS07.pdf

 

 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 83 z dn. 28.07.2020 r.
pdf
Zarządzenie 105 z dn. 30.09.2020 r.
pdf
Zarządzenie nr 3 z dn. 11.01.2021 r.
docx
Wniosek - obrona zdalna
pdf
Wniosek - ZintegrUJ
docx
Wniosek - Doskonały Uniwersytet
pdf
Wniosek - rozpoczęcie / wznowienie studiów przed 2019/20
pdf
Wniosek - rozpoczęcie / wnowienie studiów od 2019/20
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej