Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk o kulturze i religii w zakresie religioznawstwa i/lub antropologii lub socjologii, w projekcie badawczym PENTACTORS (Pentecostalism – Activism – Others) pt.: "Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce", finansowanym przez NCN, w ramach programu Sonata-17 (UMO-2021/43/D/HS6/02274).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Wymagania dodatkowe wynikające z wytycznych projektowych (Narodowego Centrum Nauki):

1) uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy, szczególnie w zakresie antropologii i/lub socjologii lub pokrewnych nauk społecznych, skoncentrowany zwłaszcza na migracji, ruchach społecznych i/lub badaniach nad religią;
3) posiadają doświadczenie w badaniach terenowych i analizie danych. Znajomość programów do analizy danych (takich jak MAXQDA lub podobne) jest atutem;
4) znają dobrze język ukraiński i/lub rosyjski;
5) dodatkowym atutem jest doświadczenie w badaniach w obszarze ukraińsko i/lub rosyjskojęzycznym oraz znajomość lokalnych kontekstów;
6) znają język angielski w stopniu umożliwiającym publikowanie i prezentowanie wyników badań w tym języku;
7) znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być atutem;
8) są dyspozycyjne i mobilne, ze względu na przewidziany okres badań terenowych (około 20 miesięcy), prowadzonych w kilku lokalizacjach w Polsce;
9) posiadają dobrą organizację pracy, umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz silną motywację do rozwoju naukowego.

Bliższe informacje o projekcie można znaleźć pod linkiem: https://sway.office.com/4EO3FMJ2ivnfqlsn?ref=Link

Kandydat/ka będzie zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat). Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres 30 miesięcy. Bezpośrednim  przełożonym będzie kierownik projektu, dr Natalia Zawiejska.

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie między innymi należało:

1) prowadzenie badań terenowych oraz zbieranie danych związanych z ukraińskim i rosyjskojęzycznym pentekostalizmem w Polsce, w kilku lokalizacjach w Polsce, w okresie min. 18 miesięcy;
2) udział w ewaluacji, przygotowaniu, opracowaniu i analizie danych;
3) udział w prezentacji wyników projektu: złożenie dwóch artykułów związanych z badaniami prowadzonymi w projekcie w międzynarodowych czasopismach, prezentacja wyników badań projektu na międzynarodowych konferencjach i warsztatach, udział i przygotowanie warsztatów w projekcie, udział w prowadzeniu bloga i strony projektu;
4) udział w popularyzacji wyników projektu (transfer wiedzy uniwersytet – społeczeństwo);
5) udział w spotkaniach zespołu badawczego oraz spotkaniach z Komitetem Ekspertów.

Proponowane stanowisko będzie charakteryzowało się m.in. zakresem obowiązków dotyczących stanowiska typu post-doc w projektach NCN.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni nadesłać wymaganą dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem projektu i komisją konkursową.

Należy przesłać następujące dokumenty:

1) podanie;
2) życiorys naukowy;
3) list motywacyjny;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada;
6) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada
7) informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata;
8) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron) oraz kopie dwóch najważniejszych publikacji – jeśli kandydat/ka posiada;
9) dwie opinie dotyczące dorobku naukowego kandydata;
10) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ;
13) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie (zakładka „Druki do pobrania”):
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Wszelkich szczegółowych informacji o projekcie badawczym, zadaniach badawczych w projekcie oraz informacji dotyczących warunków zatrudnienia i strony formalnej konkursu udziela kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:

1. Kwalifikacja kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów (etap formalny)
2. Ewaluacja dorobku i rozmowa kwalifikacyjna – Online (etap merytoryczny)

Termin rozpoczęcia konkursu: 20.09.2022

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15.11.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 19.12.2022

Miejsce zatrudnienia: Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Początek zatrudnienia jest przewidziany pomiędzy 01.01.2023-31.03.2023.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.