Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W stronę Królestwa Bożego na Ziemi - rozmowa wokół książki

W stronę Królestwa Bożego na Ziemi - rozmowa wokół książki

CZWARTEK, 9 GRUDNIA 2021 O 18:00

ROZMOWA WOKÓŁ KSIĄŻKI „W STRONĘ KRÓLESTWA BOŻEGO NA ZIEMI. MYŚL SPOŁECZNO-POLITYCZNA MARIAWITÓW POLSKICH”

CZWARTEK, 9 GRUDNIA 2021 O 18:00

Spotkanie on-line na profilu Facebook i kanale Youtube Wydawnictwa UJ

 

Wokół mariawitów narosło wiele mitów i stereotypów, z którymi starają się zmierzyć autorzy książki „W stronę Królestwa Bożego na ziemi” Rafał Łętocha i Andrzej Dwojnych. Analizują ich myśl społeczno-polityczną, szczegółowo opisują specyfikę mariawickiego mesjanizmu, koncepcję polityki wewnętrznej i zagranicznej czy rolę kobiet we wspólnocie.

 

Zapraszamy na rozmowę, w której prof. Elżbieta Przybył-Sadowska porozmawia z prof. Piotrem Czarneckim, prof. Borysem Przedpełskim oraz Autorami książki o historii i myśli społeczno-politycznej mariawitów. Spotkanie odbędzie się 09.12.2021 o godzinie 18:00 i będzie transmitowane na profilu Facebook i kanale YouTube Wydawnictwa UJ.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=PZtrvDGKQsk

Facebook

https://www.facebook.com/152861778099385/posts/4818056018246581/

 

 

dr Andrzej Dwojnych – doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki Endecja na Mazowszu północnym a Kościół katolicki 1898–1939 (Kraków 2008). Zawodowo związany z samorządem terytorialnym.

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ ur. 1973, politolog i religioznawca. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zakładu Historii Chrześcijaństwa w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Instytucie Nauk Humanistycznycvh i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii idei oraz relacji pomiędzy religią a sferą polityczną. Autor książek Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji (Lublin 2002) i „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna (Kraków 2006) O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego (Kraków 2010), Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu (Kraków 2016), Dobro, piękno, rozum, wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II (współred. z J. Diecem, Oświęcim 2009), Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, (red. Kraków 2010), Oblicza wolności (red. Oświęcim 2010) Godność człowieka (red. Oświęcim 2012).

 

 

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ – religioznawczyni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie historii kościołów chrześcijańskich, kościołów orientalnych i prawosławia. W 1998 roku na podstawie napisanej pod kierunkiem Jana Drabiny rozprawy pt. Nastroje eschatologiczne na Rusi i w Państwie Moskiewskim do połowy XVII w. i ich wpływ na naukę pierwszego pokolenia staroobrzędowców otrzymała w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo w specjalności religioznawstwo. W 2016 w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo. Została adiunktem w Instytucie Religioznawstwa UJ. W 2019 roku została profesorem UJ.

 

 

dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT– polski teolog starokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Absolwent Wydziału Teologicznego ChAT i Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologii Uniwersytetu w Bernie. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął jako wykładowca w Katedrze Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz Katedrze Starokatolickiej Teologii Praktycznej ChAT. W 2000 opublikował rozprawę pt. Dialog starokatolicko-prawosławny w latach 1871-1987 (ChAT, Warszawa 2000, ss. 327). Był adiunktem a następnie starszym wykładowcą w Sekcji Teologii Starokatolickiej. Pełni obowiązki kierownika Katedry Biblistyki i Katedry Teologii Praktycznej Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W 2015 został profesorem nadzwyczajnym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2019 został członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.

 

 

O książce:

 

Książka "W stronę Królestwa Bożego na ziemi" jest dziełem merytorycznie wartościowym zarówno pod względem formy, jak i treści. Dotychczas badaczom nie udało się dostatecznie skupić uwagi na okolicznościach, które formowały myśl społeczno-polityczną mariawitów, raczej ją bagatelizowali. W niniejszej publikacji po raz pierwszy zajęto się tym problemem. Należy też podkreślić kompetentność ustaleń, poprawność warsztatową i obiektywność zawartych w niej ocen.
Z recenzji prof. dra hab. Antoniego Mironowicza

Niniejsza monografia [… ] jest rzetelna, oryginalna oraz niezwykle potrzebna pod względem poznawczym. Została napisana z dużym znawstwem tematu i polotem. Podziwiam autorów za ich wnikliwość i drobiazgowość.
Z recenzji prof. dra hab. Tomasza Sikorskiego