Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs fakultatywny "Religia Germanów"

Kurs fakultatywny "Religia Germanów"

Serdecznie zapraszamy na jednorazowy kurs fakultatywny dla studentów I stopnia „Religia Germanów”

Religia Germanów

W trakcie kursu studenci poznają religię ludów germańskich poprzez kontakt z różnymi typami źródeł, m.in. relacjami rzymskich historyków czy średniowiecznych kronikarzy, piśmiennictwem islandzkim, materiałem ikonograficznym i archeologicznym. Przedstawione zostaną źródła wiedzy o bóstwach, mitach i sprawowanym kulcie m.in. u Swebów, Longobardów, Anglosasów czy wikingów. Omówione zostanie miejsce magii w germańskich wierzeniach i sposoby jej sprawowania - od zaklęć po księgi czarnomagiczne czy zastosowanie znaków runicznych. W trakcie kursu poruszone zostaną również kwestie związane z recepcją chrześcijaństwa i wykorzystania wątków zapożyczonych z wierzeń i mitów Germanów we współczesnej kulturze popularnej.

 

dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała – mediewistka specjalizująca się w historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem północnej i zachodniej Europy oraz relacji między dawnymi wierzeniami a chrześcijaństwem, badaczka twórczości J.R.R. Tolkiena, tłumaczka sag staroislandzkich. Autorka książki „Mitologia Północy a chrześcijaństwo” (Kraków 2020), członkini zespołu badawczego odpowiedzialnego za polski przekład „Heimskringli” Snorriego Sturlusona (Kraków 2021) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sylabus kursu

Nazwa Wydziału

 Wydział Filozoficzny

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

 Instytut Religioznawstwa

Nazwa modułu   

Religia Germanów   

 

Klasyfikacja ISCED 

0221 Religia i teologia 

Język kształcenia 

polski 

Cele kształcenia 

Cele:

C1: Nabycie przez studenta wiedzy na temat religii Germanów (m.in. Gotów, Longobardów, Anglosasów, Skandynawów/wikingów)

C2: Nabycie przez studenta umiejętności umieszczania różnych typów źródeł (pisanych, ikonograficznych, archeologicznych) w kontekście historycznym i ich samodzielnej analizy

C3: Nabycie przez studenta umiejętności krytycznego rozumienia tekstów naukowych, przedstawiania głównych tez autora i śledzenia logiki argumentacji

 

Efekty kształcenia dla modułu  

Efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy:

W1: Student zna historyczne tło ekspansji Germanów i ich zróżnicowaną kulturę (REL_K2_W01)

W2: Student zna literaturę źródłową dotyczącą religii Germanów (REL_K2_W02, REL_K2_W04, REL_K2_W07)

W3: Student zna strukturę mitycznego świata, rozumie pojęcie cykliczności czasu mitycznego (REL_K2_W02, REL_K2_W05)

W4: Student zna główne bóstwa germańskich panteonów, kalendarz sakralny, obrzędy (REL_K2_W02)

Umiejętności:

U1: Student potrafi krytycznie ocenić jakość tekstu naukowego (REL_K2_U01, REL_K2_U03)

U2: Student potrafi ocenić kontekst historyczny tekstu źródłowego i dokonać jego samodzielnej analizy (REL_K2_U01, REL_K2_U05)

Kompetencji społecznych:

K1: Student rozumie znaczenie dziedzictwa religijnego Germanów (REL_K2_K01, REL_K2_K02)

 

 

 

 Sposób weryfikacji: wynik egzaminu pisemnego   

 

 

Typ modułu 

fakultatywny

Rok studiów 

studia I stopnia

 

Semestr 

zimowy lub letni

Forma studiów 

stacjonarne

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Koordynator: dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

Prowadząca: dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała

 

Imię     i     nazwisko     osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących 
bądź      udzielającej      zaliczenia, 
w przypadku gdy nie jest to osoba 
prowadząca dany moduł 

 

 

Sposób realizacji 

 konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

brak

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających  bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 
module przewidziane są takie  zajęcia 

Konwersatorium – 30h

 

Liczba punktów ECTS przypisana  modułowi 

3.0  

Bilans punktów ECTS 

Udział w zajęciach:  konwersatorium – 30 h 

Praca własna studenta: 

   przygotowanie do zajęć - 30 h 

   przygotowanie do egzaminu – 30 h

 

90 h = 3 pkt. ECTS

 

 

Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma i warunki zaliczenia  modułu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu,  zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć 
wchodzących w zakres danego  modułu 

Formy zaliczenia:

 • egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru obejmujący treść literatury podstawowej (wykaz poniżej) oraz materiał omówiony podczas zajęć konwersatoryjnych

 

Warunki zaliczenia:

Czynny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu

 

Treści modułu (z podziałem na  formy realizacji zajęć) 

 1. Ogólna charakterystyka Germanów, krótki zarys ich historii
 2. Charakterystyka materiału źródłowego i problemy interpretacyjne
 3. Najdawniejsze wierzenia Germanów cz.1 - epoka brązu
 4. Najdawniejsze wierzenia Germanów cz.2 - epoka żelaza
 5. Religia Germanów w źródłach starożytnych: plemiona Swebów
 6. Mity Germanów u zarania średniowiecza: Goci, Longobardowie, Frankowie
 7. Religia Anglosasów cz.1: kosmologia i główne bóstwa
 8. Religia Anglosasów cz.2: ofiary, święta i sanktuaria
 9. Religia Anglosasów cz.3: obrzędy pogrzebowe i magia
 10. Religia Skandynawów cz.1: kosmologia i główne bóstwa
 11. Religia Skandynawów cz.2: ofiary, święta i sanktuaria
 12. Religia Skandynawów cz.3: obrzędy pogrzebowe i magia
 13. Przemiany światopoglądowe: chrystianizacja społeczeństw germańskich
 14. Religia Germanów a popkultura

 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do  zaliczenia danego modułu 

Literatura  podstawowa:

Tacyt, Germania, [w:] Tacyt, Wybór pism, tłum. S. Hammer, Wrocław 2004.

Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa, tłum. E. Zwolski, Lublin 1984. 

Edda poetycka, tłum. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1987.

L.P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków 2003.

 

Literatura  uzupełniająca:

B. Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty 2008.

L. Gardeła, Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, Szczecin 2019.

R. Leśniakiewicz-Drzymała, Mitologia Północy a chrześcijaństwo, Kraków 2020.

L.P. Słupecki, Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów, Kraków 2017.