Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dotyczące obron (egzaminów dyplomowych) w IR

Standardy edycji prac dyplomowych w Instytucie Religioznawstwa: znajdują się w linku

Poniższe informacje są wyciągiem z aktualnych Zarządzeń dot. przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz archiwizowania prac dyplomowych. Po zapoznaniu się z treścią przygotowaną przez Sekretariat bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się ze stosownymi Zarządzeniami, znajdującymi się poniżej ogłoszenia. 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego: 

 • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów; 
 • sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego; 
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej; 
 • uregulowanie zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.), 
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie. 

 

Obowiązki przystępujących do egzaminu dyplomowego: 

 

 • zgłoszenie na adres mailowy: daria.machowska@uj.edu.pl ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów wraz z: 

- imieniem i nazwiskiem, stopniem naukowym promotora pracy,  
- imieniem i nazwiskiem, stopniem naukowym recenzenta pracy,             
- informacją czy egzamin będzie przeprowadzany zdalnie, 
- informacją czy protokół egzaminu będzie uzupełniany zdalnie,     
- maksymalnie do 7 dni przed obroną: imię i nazwisko oraz stopień naukowy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej; 

 • wypełnienie w systemie AP (https://www.ap.uj.edu.pl) formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat słowa klucze, streszczenie w języku polskim, angielskim; 
 • zatwierdzenie oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy; 
 • wprowadzenie do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. 

  

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – uwaga, dwie wersje w zależności od roku podjęcia/wznowienia na studia! 
  - rozpoczęcie/wznowienie studiów przed 2019/20; 
  - rozpoczęcie/wznowienie studiów od 2019/20; 
 • oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
 • wniesienie opłaty za wydanie dyplomu – wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności). 
 • Oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec biura ZintegrUJ oraz/lub Doskonały Uniwersytet w przypadku udziału w programach. 

      Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu. 

  

- Koszt wydania dyplomu wraz z odpisami w j. polskim: 60 zł, koszt wydania odpisu do dyplomu w j. obcym – 40 zł. Dodatkowy odpis do suplementu w j. angielskim – bezpłatnie; 

Osoby rozpoczynające studia od roku 2019/2020 lub wznawiające studia od tego roku otrzymują 

 1. Bezpłatny komplet, w którego skład wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Co wejdzie w skład kompletu bezpłatnego zależy od złożonego wniosku. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, odpis w języku polskim i odpis w języku obcym. 
 1. Dodatkowo absolwent może zawnioskować o odpis w języku obcym (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (bezpłatny) 

Analogicznie jest w przypadku suplementu do dyplomu (z wyjątkiem tego, że w grupie języków obcych mamy tylko język angielski) 

 

- PRACA: plik scalony PDF do 20MB plus ewentualne załączniki jako .RAR/ZIP 

- Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 

- Po sprawdzeniu raportu, Promotor kieruje pracę do Recenzenta, co równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca września. 

- Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego 

- Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie studentów, których praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tj. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”. 

- Egzamin dyplomowy: zdalny MSTeams lub stacjonarny w Instytucie Religioznawstwa. 

- Rekrutacja na studia II stopnia w IR: do wpisu – dyplom z kserokopiami / zaświadczeniem o obronie zakończonej pozytywną oceną oraz konieczność doniesienia dyplomu wraz z kserokopiami po jego uzyskaniu. 

Skład komisji egzaminacyjnej - licencjat: 

Promotor – co najmniej tytuł doktora

Recenzent – co najmniej tytuł doktora

Przewodniczący komisji – co najmniej tytuł doktora

 

Skład komisji egzaminacyjnej - magister: 

Promotor – co najmniej tytuł doktora, za zgodą Rady IR I Rady Wydziału 

Recenzent – co najmniej dr hab. jeśli Promotor jest doktorem, co najmniej doktor, jeśli Promotor jest dr hab.

Przewodniczący komisji – co najmniej tytuł doktora

= W SKŁAD KOMISJI MUSI WCHODZIĆ CO NAJMNIEJ JEDEN SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY 

Wnioski (link):

Wniosek: rozpoczęcie/wznowienie studiów przed 2019/2020: link

Wniosek: rozpoczęcie/wznowienie studiów po 2019/2020: link

Wniosek: ZintegrUJ: link

 

Przypominam również, że korzystanie ze sztucznej inteligencji prowadzi do różnych zagrożeń co znalazło odwzorowanie w Zarządzeniu nr 80 Rektora UJ z dn. 7.07.2023 ws. wykorzystywania w dydaktyce narzędzi opartych na sztucznej inteligencji: 
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/153870154/zarz_80_2023.pdf/378ea6c0-6fd7-463b-9ed4-91b1ad702571 
m.in.:

"Osoby kształcące się na Uniwersytecie Jagiellońskim powinny: [...] w przypadku korzystania z SI wskazywać, które treści zostały przygotowane z wykorzystaniem narzędzi SI."

oraz 

"Osoby wykorzystujące SI niezgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, w szczególności poprzez wprowadzenie w błąd co do autorstwa pracy, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. "