Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie "Religia i miejskość"

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie "Religia i miejskość"

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stypendium naukowe (student/doktorant) w projekcie badawczym: "Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach" w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363

Stypendium w wysokości 3 960 PLN/ miesiąc (stypendium) na okres maksymalnie 10 miesięcy. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Początek pracy w projekcie jest przewidziany na dzień 1 czerwca 2024 r.

Konieczne warunki kwalifikacyjne:
o Student lub doktorant w zakresie geografii, geografii społecznej i nauk pokrewnych;
o Doskonała znajomość programu ARC GIS;
o Umiejętność pracy z bazami danych a także biegłość w wizualizacji danych;
o Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu i w trybie zadaniowego zarządzania czasem; dobra organizacja pracy;
o Dyspozycyjność: uczestnictwo cotygodniowych zebraniach zespołu oraz cotygodniowe rozliczenie zadaniowego czasu pracy.
o Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowanie (we współpracy z zespołem projektu) artykułów naukowych;
o Kreatywność i samodzielność, chęć uczenia się nowych rzeczy i poszerzania wiedzy w ramach zagadnień projektu i zadań koniecznych do wykonania w projekcie, gotowość do zdobywania nowych informacji i szukania nowych rozwiązań technicznych, analitycznych i wizualnych;
o Chęć podejmowania nowych wyzwań i szybkiego reagowania na potrzeby projektu;
o Dobra orientacja w zakresie najnowszych kierunków badań w geografii społecznej oraz GIS.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej przechodzą jedynie wybrani kandydaci. Selekcja do etapu II odbywa się na podstawie przesłanych dokumentów.

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
✓ Zaświadczenie potwierdzające status studenta/doktoranta;
✓ Rekomendacje pracownika naukowego/opiekuna naukowego;
✓ Krótki opis: Propozycja zastosowania narzędzi GIS do analizy „religii”: Jakie bazy danych można korelować z różnymi danymi dotyczącymi religii? Jakiego typu wizualizacje mogą być analitycznie wartościowe? Porównanie z istniejącymi badaniami/projektami (do 1 strony WORD: czcionka 12 pkt, interlinia 1,5); Inne pomysły?
✓ CV naukowe, z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania
organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; udział w projektach badawczych,
także nagrody naukowe, stypendia;
✓ Opublikowane teksty lub publikacje naukowe (PDF lub link do artykułu), jeśli dotyczy;
✓ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Dodatkowo, o ile kandydat posiada:
✓ Certyfikaty językowe i inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.
 

Bliższe informacje dotyczące projektu znajdują się na poniższej stronie:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Dokumentację należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2024 roku na adres mailowy kierownika
projektu dr Natalii Zawiejskiej: natalia.zawiejska@uj.edu.pl


Rozmowy kwalifikacyjne (on-line) odbędą się w dniach 26 kwietnia i 29 kwietnia 2024.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 2 maja 2024.
Rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie: 1 czerwca 2024

Aktualizacja: Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 1 w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19. Specyfikacja stanowiska: osoba specjalizująca się w GIS.

Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu stypendium:

 

Mgr Aleksandra Jasińska, która uzyskała 9 punktów, zgodnie z kryteriami przyznawania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN.

 

Skład komisji:

Dr Natalia Zawiejska - przewodnicząca komisji

Dr Joanna Krotofil

Dr Łukasz Stypuła