Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe. Studia I stopnia

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Wydział Filologiczny UJ) Instytut Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny UJ) Instytut Religioznawstwa (Wydział Filozoficzny UJ) Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny UJ)

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe to program kształcący specjalistów potrafiących śledzić i analizować powiązania między językami a środowiskiem ich użytkowania, dostrzegać i rozumieć relacje zachodzące między językami i innymi aspektami komunikacji kulturowej, a także wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą w różnych jej odsłonach – tradycyjnej, masowej, religijnej i nie tylko.

 

Nasz nowy kierunek daleko wykracza poza tradycyjny schemat studiów filologicznych, opartych na języku i powiązanej z nim tradycji literackiej. Odbiega także od zwykłego schematu programów kulturoznawczych, przygotowując studentów językowo do pogłębionego kontaktu z całą grupą kultur regionalnych. To studia językowe i kulturowe jednocześnie, dające narzędzia do poznawania społeczeństw i kultur, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

 

Program zakłada równoległą trzyletnią naukę dwóch języków karpackich – słowackiego i ukraińskiego, prowadzącą do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2+, a ponadto możliwość poznania podstaw trzeciego języka – rumuńskiego lub łemkowskiego. W każdym semestrze jeden z przedmiotów prowadzony jest w języku angielskim – tak, by umożliwić studentom poznanie leksyki związanej ze wszystkimi dyscyplinami nauki, z którymi powiązane są studia.

 

Studenci poznają również specyfikę społeczną, kulturową i religijną regionu karpackiego, zgłębiają wspólne elementy kultur karpackich i ich odrębności, analizując je na tle ogólnych systemów kulturowych społeczeństw regionu. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na problematykę mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Nasz program jako jedyny w kraju posiada w stałej ofercie moduły poświęcone kulturze łemkowskiej i rusińskiej.

 

Stałym i obowiązkowym elementem programu są badania terenowe realizowane w kraju i za granicą. Każdy student co najmniej dwukrotnie w toku studiów weźmie udział w takich badaniach. Pozyskane podczas nich dane  będą mogły zostać wykorzystane jako materiał do pracy licencjackiej.

 

Kierunek realizowany jest wspólnie przez cztery instytuty Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Etnologii i Antropolgii Kulturowej. Partnerem w realizacji programu jest również Zakład Filologii Rumuńskiej Instytutu Filologii Romańskiej, a także organizacje pozarządowe i placówki kultury w krajach regionu, przede wszystkim w Polsce, na Słowacji i Ukrainie.

 

 

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

program studiów

 

 

 

Obsługę administracyjną kierunku prowadzi

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

ifw.filg.uj.edu.pl