Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

BIO

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – honorowy profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich w Instytucie Religioznawstwa, członek Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UJ, współpracownik Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych „Fides et Ratio” we Wrocławiu, członek Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie (filia Międzynarodowego Centrum w Turynie), rady naukowej "Almanachu Historycznego" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach i rady redakcyjnej hebrajskojęzycznego periodyku "Kesher" na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Ponadto pełni funkcję przedstawiciela wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht (Getynga) na obszar Europy Środkowej i Wschodniej w dyscyplinie nauk o religii. Stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz uniwersytetów w Tybindze i Heidelbergu, a także  Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (stypendium naukowe w Wielkiej Brytanii). Autor ponad 300 publikacji naukowych (w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim oraz językach kongresowych - szczegółowy wykaz na stronie: https://home.cyf-kr.edu.pl/~uwpilarc/). Za działalność badawczą wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Pilarczyk swoje zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, starożytnej gnozie, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki żydowskiej, turyzmie religijnym (Bliski Wschód) oraz syndonologii.

Najważniejsze publikacje

 

Autor ponad 300 publikacji naukowych, m.in. Talmud i jego drukarze w I Rzeczypospolitej (1998), Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce, XVI-XVIII wiek (2004), Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali (2.wyd. 2009), Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie : z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków = Catalogue of judaica – old prints of the collection of the Jagiellonian Library in Kraków from the former Prussian State Library in Berlin : with facsimiles of selected elements of the described prints (2011), Drukowana książka hebrajska a religia: vademecum bibliologiczne (2012), Religia starożytnego Izraela : w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej (2013), Dialog katolicko-judaistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej (2016), Biblia chrześcijan. Wprowadzenie religioznawcze, historyczne i literackie (2020), Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii (2020). Redaktor i współredaktor prac zbiorowych: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 1-5 (1997-2010), Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa (2012), De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego (2015, po polsku i angielsku), Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra (2017), Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020) (2020).

 1. Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Projekt NCN, nr 2010/01/B/HS/00954. Wysokość finansowania: 59.800,00 zł. Kierownik i główny wykonawca. Lata realizacji: 2011-2012. Rezultat badawczy – publikacja: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, red. tomu K. Pilarczyk i A. Mrozek, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012, ss. 412 (tom tematyczny „Estetyka i Krytyka” nr 27 (3/2012)).

 2. Katalog judaików (starodruków) z dawnej Pruskiej Biblioteki w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 2247/B/H03/2009/36. Wysokość finansowania: 80.500,00 zł. Kierownik i główny wykonawca. Lata realizacji: 2009-2011. Rezultat badawczy – publikacja: Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie : z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków = Catalogue of judaica – old prints of the collection of the Jagiellonian Library in Kraków from the former Prussian State Library in Berlin : with facsimiles of selected elements of the described prints, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2011. XXII, 794 ss.; il., płytka DVD z faksymiliami.

 3. Książka w kulturze żydowskiej. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 3143/B/H03/2009/39. Wysokość finansowania: 55.000,00 zł. Główny wykonawca. Lata realizacji: 2009-2011. Rezultat badawczy wykonawcy – publikacja: Krzysztof Pilarczyk, Drukowana książka hebrajska a religia : vademecum bibliologiczne, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Polska Akademia Umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012, ss. 212, [8], [64].

 4. Pomiędzy ortodoksją, haskalą a syjonizmem : przemiany społeczne i religijne w żydowskich gminach wyznaniowych w Bielsku i Białej Krakowskiej w latach 1918-1939. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 0806/B/H03/2010/38. Wysokość finansowania: 20.000,00 zł. Kierownik projektu (projekt promotorski). Lata realizacji: 2010-2012. Rezultat badawczy – publikacja: Jacek Proszyk, Życie według wartości : żydowscy liberałowie, ortodoksi i syjoniści w Bielsku i Białej, Bielsko-Biała 2012, ss. 320.

 5. Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 0725/B/H03/2010/39. Wysokość finansowania: 20.000,00 zł. Kierownik projektu (projekt promotorski). Lata realizacji: 2010-2012. Na podstawie przygotowanej pracy obroniony doktorat na Wydziale Filozoficznym UJ przez Wojciecha Kosiora. W grancie nie było środków na publikację.

 6. Nauczanie Społeczne Jana Pawła II : Papież wobec wykluczenia społecznego. Projekt Kancelarii Sejmu RP. Wysokość finansowania 220.000 zł (decyzją Marszałka Sejmu RP). Kierownik projektu i współautor. Lata realizacji: 2014-2015. Rezultat badawczy książka (po pol. i ang.): De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego, pod red. Krzysztofa Pilarczyka; przy współpracy Grzegorza Sokołowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, 575 ss.; De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : The Pope against social exclusion, ed. by K. Pilarczyk, in cooperation with G. Sokołowski; transl. By J.M. Głogoczowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, 567 ss.

 7. Cyfrowy Leksykon syndonologiczny. Projekt ukończony.

  Wersja polska: Cyfrowy leksykon syndonologiczny, red. K. Pilarczyk [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, pod patronatem Polskiego Centrum Syndonologicznego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021-2022, https://doi.org/10.12797/9788381385190.

  Wersja angielska: Digital Syndonological Lexicon, eds. by K. Pilarczyk [et al.]; transl. by Jacek Szela and Monika Szela; AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Pontifical University of John Paul II, Pontifical University of St Thomas Aquinas, Rome, University of Gdansk, under the auspices of the Polish Syndonological Centre. Kraków: Księgarnia Akademicka Publishing, 2021-2022, https://doi.org/10.12797/9788381385190

  Adres internetowy wspólny: www.leksykonsyndonologiczny.pl

Prace doktorskie obronione:
 1. Artur Szyndler, Żydowska gmina wyznaniowa w Oświęcimiu i jej instytucje w latach 1867-1939, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2007.

 2. Andrzej Mrozek, Sakralizacja dziejów w „historii synoptycznej” podzielonego królestwa izraelskiego (X-VIII wiek p.n.e.), Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2007.

 3. Jacek Proszyk, Pomiędzy ortodoksją, haskalą a syjonizmem. Przemiany społeczne i religijne w Żydowskich Gminach Wyznaniowych w Bielsku i Białej Krakowskiej w latach 1918-1939, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2012.

 4. Piotr Majdanik, Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa : Miszne Tora Hilchot melachim u-milchamot 8-10, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2012.

 5. Wojciech Kosior, Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2012.

 6. Łukasz Stypuła, „Keter malchut” Szlomo ben Jehudy ibn Gabirola w kontekście kulturowym i filozoficznym XI wieku w Andaluzji, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2014.

 7. Paweł Filek, Mosze Isserles – jego kabała i halacha, Kraków: Wydział Filozoficzny UJ, 2018. 202 ss.

Prace przygotowywane:

 1. Jakub Drath, Benedykt XVI, Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa

 2. Grzegorz Wingert, Dualistyczne ruchy religijne i ich wpływ na  redakcji kanonicznych Dziejów Apostolskich.

Zob. strona IR UJ

Lista publikacji

Książki

1. Przewodnik po bibliografiach polskich judaików = Guide to Bibliografies of Polish Judaica. Kraków: Uniwersytet Jagielloński (= UJ), 1992. 224 ss. (Studia Polono-Judaica : Series Bibliographica, 1).

2. Judaika polskie z XVI-XVIII wieku : materiały do bibliografii. Cz. 1: Druki w językach nie-żydowskich . Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1995. 159, [1] ss. (Studia Polono-Judaica : Series Bibliographica, 4/1).

3. Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej : z dziejów przekazu religijnego w judaizmie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1998. 309, [3] ss. (Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów [PAU], [t.] 2).

4. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 1: Starożytność, autorzy: A. Krawczuk, J.A. Ostrowski, K. Pilarczyk, Ja. Śliwa, Jo. Śliwa. Bochnia-Kraków-Warszawa [2003]. 639, [1] ss. [Części autorskie: Religie i systemy filozoficzno-religijne, s. 47-70; Literatura starożytnego Izraela, s. 251-316; Biblia chrześcijan, s. 539-571; Na pograniczu ortodoksji i herezji (apokryfy NT, literatura gnostycka, literatura mandejska), s. 572-581.]

5. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 1: Starożytność, autorzy: A. Krawczuk, J.A. Ostrowski, K. Pilarczyk, Ja. Śliwa, Jo. Śliwa, Bochnia-Kraków-Warszawa [2003], ss. 639, [1]. [Części autorskie: Religie i systemy filozoficzno-religijne, s. 47-70; Literatura starożytnego Izraela, s. 251-316; Biblia chrześcijan, s. 539-571; Na pograniczu ortodoksji i herezji (apokryfy NT, literatura gnostycka, literatura mandejska), s. 572-581.]

6. Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII w.) / Polska Akademia Umiejętności; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2004. 317, [1], 16, [2] ss.

7. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. Tom 2/3: Średniowiecze / [współautor K. Pilarczyk], Bochnia-Kraków-Warszawa [2004]. [część: Literatura żydowska, s. 107-146].

8. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. Tom 5: Oświecenie, [współautor K. Pilarczyk], Bochnia-Kraków-Warszawa [2005]. [część: Literatura haskali - żydowskiego oświecenia, s. 298-316].

9. Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali : wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne / Polska Akademia Umiejętności; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 338 ss. Wyd. 2 poprawione. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. 338 ss.

10. Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie : z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków = Catalogue of judaica – old prints of the collection of the Jagiellonian Library in Kraków from the former Prussian State Library in Berlin : with facsimiles of selected elements of the described prints, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2011. XXII, 794 ss.; il., płytka DVD z faksymiliami.

11. Drukowana książka hebrajska a religia : vademecum bibliologiczne / Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Polska Akademia Umiejętności, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012, 212, [8], [64] ss.

12. Religia starożytnego Izraela : w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2013. 182, [1], [8] ss.; il.

13. Dialog katolicko-judaistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2016, ss. 299.

14. Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali : wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne / Polska Akademia Umiejętności; Instytut Religioznawstwa UJ; wyd. 2, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009. 338 ss. E-book 2017: e-ISBN 978-83-233-9777-9.

15. Biblia chrześcijan. Wprowadzenie religioznawcze, historyczne i literackie, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 176. E-Book. Online. ISBN 978-83-8138-252-6. Print ISBN 978-83-8138-251-9. Dodruk 2020.

16. Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2020, ss. 514. (Rozprawy i Studia Biblijne, nr 54).

 

Redakcje prac zbiorowych

1. Prof. Mojżesz Schorr : materiały z sesji naukowej : Kraków 16 XI 1993 / red. K. Pilarczyk. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995. 36 ss. (Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów, 1).

2. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. [Tom 1] Red. K. Pilarczyk. Kraków: Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, 1997. 452, [4] ss.

3. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tom. 2. Red. K. Pilarczyk i S. Gąsiorowski, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2000. 480 ss.

4. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tom 3. Red. K. Pilarczyk, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2003. 468 ss.

5. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tom 4. Red. K. Pilarczyk. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2008. 440 ss.

6. Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, pod red. K. Pilarczyka i J. Drabiny, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008. 570 ss.

7. Talmud babiloński. Traktat Chagiga, tłum. i kom. G. Zlatkes; red. naukowa K. Pilarczyk, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009, ss. 225, [3]. Wyd. 2. Kraków 2010.

8. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tom 5. Red. K. Pilarczyk. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010. 440 ss.

9. Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, red. tomu K. Pilarczyk i A. Mrozek, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2012. 412 ss. (tom tematyczny "Estetyka i Krytyka" nr 27 (3/2012)).

10. De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego, pod red. Krzysztofa Pilarczyka; przy współpracy Grzegorza Sokołowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, 575 ss.

11. ​De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : The Pope against social exclusion, ed. by K. Pilarczyk, in cooperation with G. Sokołowski; transl. by J.M. Głogoczowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, 567 ss.

12. Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Historyczny UG, Wydział Teologiczny UMK; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2017, 292 ss.

13. Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Polska misja Katolicka w Anglii i Walii; red. Krzysztof Pilarczyk, Kraków-Londyn: Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 297.

Artykuły

1. Instytucjonalizacja chrześcijańskiej Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1). "Posłannictwo" 1983 nr 3-4 s. 49-54.

2. Redakcja opisu zesłania Ducha świętego (Dz 2,1-4). "Posłannictwo" 1984 nr 3-4 s. 59-63.

3. Pojęcie "ducha" we wczesnych księgach Nowego Testamentu i jego geneza. "Studia Religiologica" 1986 z. 15 s. 89-103.

4. Pojęcie "ducha" w Lukanach. "Euhemer“ 1986 nr 1 s. 21-31.

5. Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza – bibliografia publikacji w Polsce za lata 1945-1985. "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 39 : 1986 nr 6 s. 504-530.

6. Qumran z perspektywy czterdziestu lat. "Życie i Myśl" 1987 nr 9/10 s. 43-51.

7. Judaizm. [In:] Główne religie współczesnego świata, pod red. J.M. Majchrowskiego. Warszawa, 1987. s. 26-52.

8. Dialog katolicko-żydowski po II Soborze Watykańskim. "Studia Religiologica" 1989 z. 21 s. 65-77.

9. Publications of Bellarmino Bagatti. “Folia Orientalia" 26 : 1989 s.183-188.

10. Polish Judaica Manuscripts and Prints (An Inventory and Bibliographical Reconnaissance). [In:] Bibliographies of Polish Judaica : International Symposium : Cracow 5th-7th July 1988 : (Proceedings). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1992, s. 27-46.

11. Bibliographies of Polish Judaica : State and Directions of Research. [In:] Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, June 22-29, 1993. Division B: The History of the Jewish People. Vol. III: Modern Times. Jerusalem, 1994, s. 259-266.

12. Prof. Mojżesz Schorr : szkic bio-bibliograficzny. [In:] Prof. Mojżesz Schorr : materiały z sesji naukowej : Kraków 16 XI 1993. Kraków: PAU, 1995, s. 7-12. (Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów, 1).

13. Źródła do bibliografii XVI-XVIII-wiecznych hebraików z ziem polskich. Cz. 1: Johannes Buxtorf i jego Bibliotheca rabbinica. "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 45 : 1995 nr 1/2 s.

14. Quellen zu einer Bibliographie hebraeischer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts au Polen – Johannes Buxtorf's "Bibliotheca rabbinica". "Judaica" [Basel] 1995 Hf. 4 s. 237-250.

15. Komputerowa inwentaryzacja nagrobków z cmentarzy żydowskich w ramach "Programu Judaica" (Kraków, 1989-1992) : propozycja standardu opisu, wymogi programowe i sprzętowe. [In:] Studia z dziejów kultury żydowskiej. T. 2: Cmentarze żydowskie, pod red. J. Woronczaka, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995, s. 217-223.

16. Prof. dr Mojżesz Schorr : portret uczonego - badacza dziejów Żydów w Polsce. "Acta Universitatis Wratislaviensis" no 1876, Prawo 251 [Wrocław 1996] s. 77-87.

17. Professor Dr. Moses Schorr. Porträt eines Gelehrten - Entdeckers und Erforschers der Quellen zur Geschichte der Juden in Poland. "Frankfurter Judaistische Beiträge" 1996 Hf. 23 s. 115-128.

18. Poliglotyzm książki żydowskiej : wprowadzenie do zagadnienia. [In:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich : materiały z konferencji : Kraków 21-23 XI 1995 / pod red. K. Pilarczyka. Kraków: Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, 1997, s. 401-412.

19. Biblijna i pozabiblijna literatura hebrajska w liturgii synagogalnej. [In:] Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią / pod red. G. Habrajskiej. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1997, s. 47-60.

20. Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej. "Studia Judaica" 1: 1998 nr 1, s. 50-65.

21. Reprodukcja Talmudu do połowy XVI wieku. "Studia Judaica" 1: 1998 nr 2, s. 145-175.

22. Zur Zensurfrage der jüdischen Bücher in Polen im 16. und 17. Jahrhundert, [in:] Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century. Proceedings of the 6th EAJS Congress, Toledo, July 1988, ed. by J. Targarona Borras and A. Saenz-Badillos. Vol. II: Judaism from the Renaissance to Modern Times. Leiden - Boston - Koeln: Brill 1999, s. 346-353.

23. Formowanie się instytucji rabinizmu na starożytnym Bliskim Wschodzie, "Nomos : Kwartalnik Religioznawczy" 1999 nr 26/27, s. 129-147.

24. Rabinizacja judaizmu we wczesnym okresie pobiblijnym. [In:] Pan moim światłem : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin / zebrał i oprac. W. Chrostowski. Warszawa 2000, s. 286-304.

25. Drukarze dawnej Polski : od XV do XVIII wieku. T. 1: Małopolska. Część 2: Wiek XVII-XVIII / [współautor] K. Pilarczyk; pod red. J. Pirożyńskiego,. Vol. 2. L-Ż i drukarnie żydowskie. Kraków 2000, s. 677-732 (drukarnie żydowskie), il. 73-80.

26. Rozpowszechnianie Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku a duchowość żydowska. [In:] Duchowość żydowska w Polsce : materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia 1999 / pod red. M. Galasa, Kraków 2000, s. 49-59.

27. Spory o druk Talmudu w Pierwszej Rzeczypospolitej : z dziejów cenzury w XVI i XVII wieku. [In:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2: Materiały konferencyjne, Kraków 24-26 XI 1998, pod red. K. Pilarczyka i S. Gąsiorowskiego, Kraków 2000, s. 45-61.

28. Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert. "Studia Judaica" 2: 1999, nr 2, s. 185-195.

29. [Hasła:] "Drukarnie żydowskie", "Jaakow Polak", "Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich" w: Encyklopedia Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 169-170, 325, 785.

30. Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000) : od historii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki, "Studia Judaica" 3: 2000 nr 2(6), s. 211-227.

31. Żydzi w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej i w imperium osmańskim w dobie wczes­no­nowożytnej. Religioznawstwo w poszukiwaniu modelu koegzystencji mniejszości wyznaniowych, "Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 2001 nr 34/35, s. 252-269.

32. Biskup krakowski Marcin Szyszkowski a cenzura ksiąg żydowskich : religijne swobody i ograniczenia Żydów w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. "Studia Religiologica" 2001 z. 34 s. 61-77.

33. Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów. "Studia Judaica" 4: 2001 nr 1-2(7-8), s. 45-53.

34. Printing the Talmud in Poland in Sixteenth and Seventeenth Centuries, "Polin" [Oxford] 15: 2001, s. 12-19.

35. Evreiskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v pierjod rannej novoi istorii (v poiskach modieli sosuščestvovania). [In:] Vzaimootnošenia religioznych konfessii v mnogonacionalnom regionie, red. J. Babinov, H. Hoffmann, Sewastopol 2001 [druk 2002], s. 167-179. (Toż w: "Studia Judaica" 5: 2002 nr 1(9), s. 13-29).

36. Bishop Marcin Szyszkowski and the Printer Tsvi kalonymos Jaffe of Lublin: On Censorship of Books in the Kraków Diocese in the Seventeenth Century, "Gal-Ed" [Tel-Aviv] 18: 2002, s. 25-40, sum. (hebr.)

37. Przejęcie władzy nad Izraelem przez Salomona (ujęcie historyczno-literackie), w: Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Księga pamiątkowa dla biskupa profesora Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, zebrał i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2002, s. 328-342.

38. Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [art. recenzyjny], "Studia Judaica" 5: 2002 nr 1(9), s. 153-159 (toż. w: "Studia Historyczne" 45: 2002 z. 3-4 s. 340-344).

39. [R. Turasiewicz, współautor], Spiegel Natan (1905-1995), "Polski Słownik Biograficzny" 41: 2002 z. 168, s. 95-97.

40. [P. Woźniak, współautor], Judaizm i chrześcijaństwo - paralelne drogi zbawienia? (z problematyki dialogu katolicko-judaistycznego), "Przegląd Religioznawczy" 2002 nr 2(204) s. 45. Toż w: "Studia Laurentiana" 2: 2002 [druk 2003] nr 2 s. 177-196.

41. Dialog międzyreligijny a katolicka teologia religii, "Przegląd Religioznawczy" 2002 nr 3 s. 93-107.

42. Judaizm, jego geneza oraz uwarunkowania cywilizacyjne. [In:] Koneczny: teoria cywilizacji, pod red. J. Skoczyńskiego, Warszawa: IFiS PAN 2003, s. 275-322.

43. Salomon królem starożytnego Izraela – zamach stanu czy zmowa pałacowa? [In:] Zamach Stanu w dawnych społecznościach, pod red. A. Sołtysiaka, Warszawa: UW, 2004, s. 11-20.

44. Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World: an Outline with Reference Books on the Subject, “Studia Judaica" 7: 2004 nr 2(14) s. 201-221.

45. Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, "Studia Judaica" 8: 2005 nr 1-2(15-16) s. 145-163.

46. Ewangelia Judasza a pierwotne chrześcijaństwo i gnostycyzm : rekonesans badawczy, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich" 3: 2006 nr 3, s. 273-289. Toż w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica" 2006 z. 39 s. 23-34.

47. Abraham Joszua Heschel, "Studia Judaica" 9: 2006 nr 2(18) s. 265-266.

48. Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja, "Studia Judaica" 10: 2007 nr 1(19), s. 1-23.

49. Der hebräische Buchdruck zwischen Danzig und Siebenbürgen, w: Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Detlef Haberland, München: R. Oldenbourg Verlag, 2007, s. 81-102.

50. [A. Mrozek współautor], Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce, "Studia Judaica" 10: 2007 nr 2(20), ss. 185-199.

51. Abraham Joszua Heschel. [In:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 4, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2008, s. 13-14.

52. [J. Drabina współautor], Wstęp, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, praca zbiorowa pod red. K. Pilarczyka i J. Drabiny, Kraków: WAM, 2008, ss. 11-19.

53. Religia Izraela, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, praca zbiorowa pod red. K. Pilarczyka i J. Drabiny, Kraków: WAM, 2008, ss. 357-445.

54. Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu, "Studia Judaica" 11: 2008 nr 1(21), s. 31-42.

55. [A. Mrozek współautor], Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce. [In:] Qumran : pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 297-309.

56. Liturgia synagogalna – jej pochodzenie, struktura i rozwój. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica" z. 41, Kraków 2008 [2009], s. 55-68.

57. Najstarszy druk Nowego Testamentu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich" 6: 2009 nr 6 s. 341-360.

58. Zanim z czterema wejdziemy do Pardes... Wprowadzenie do Talmudu. [In:] Talmud babiloński. Traktat Chagiga, tłum. i kom. G. Zlatkes; red. naukowa K. Pilarczyk, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009, s. 5-50.

59. [G. Zlatkes współautor], Tablica chronologiczna wydarzeń dotyczących Talmudu. [In:] Talmud babiloński. Traktat Chagiga, tłum. i kom. G. Zlatkes; red. naukowa K. Pilarczyk, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009, s. 212-218.

60. Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541, "Studia Judaica" 12: 2009, nr 1-2(23-24), s. 121-141.

61. Liturgia synagogalna – pochodzenie, struktura i rozwój. [In:] Liturgia i przepowiadanie, pod red. W. Przyczyny, Kraków 2010, s. 9-30.

62. [Hasła] Judaizm, Samarytanizm, Chasydzi, Sabataizm i frankizm, Dialog międzyreligijny. [In:] Słownik religii. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 259-313, 489-494.

63. Judaika – stare druki ze zbioru berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, "Studia Judaica" 14: 2011 nr 1(27), s. 151-163.

64. Szewach Weiss – uczony, polityk i współtwórca nowych stosunków polsko-żydowskich, "Studia Judaica" 14: 2011 nr 2(28) s. 221-227.

65. Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, "Studia Judaica" 14: 2011 nr 2(28) s. 291-314.

66. Wstęp [do tomu tematycznego Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych], "Estetyka i Krytyka" nr 27 (3/2012), s. 7-14.

67. Historia prześladowania Talmudu i jego cenzurowania, "Estetyka i Krytyka" nr 27 (3/2012), s. 237-291.

68. [wspólnie z A. Mrozek] Wokół dawnego i nowego rozumienia przekazu talmudycznego o Jezusie i chrześcijanach, "Estetyka i Krytyka" nr 27 (3/2012), s. 387-400.

69. Pomiędzy religią a polityką : wokół wartości wniesionych przez Jana Pawła II do dialogu katolicko-judaistycznego, "Przegląd Religioznawczy" 2013 nr 1 s. 155-166.

70. Biblia radziwiłłowska vel brzeska vel pińczowska. W 450. rocznicę jej wydania, "Collectanea Theologica" 84: 2014, nr 1, s. 67-77.

71. Dwa jerozolimskie spotkania (1964 oraz 2014) o znaczeniu ekumenicznym zwierzchników Kościołów katolickiego i prawosławnego, "Collectanea Theologica" 84: 2014, nr 3, s. 87-107.

72. De revolutionibus orbium populorum? [posłowie], [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego, pod red. K. Pilarczyka przy współpracy G. Sokołowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 531-567.

73. ​Humanizacja świata przez dialog międzyreligijny w ujęciu Jana Pawła II. Na kanwie dialogu katolicko-judaistycznego, [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : Papież wobec wykluczenia społecznego, pod red. K. Pilarczyka przy współpracy G. Sokołowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 315-338.

74. ​De revolutionibus orbium populorum? [Afterword], [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : The Pope against social exclusion, ed. by K. Pilarczyk, in cooperation with G. Sokołowski; transl. by J.M. Głogoczowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 525-560.

75​. Humanisation of the world trought interreligious dialogue from John Paul II's perspective. On the example of the Catholic-Judaic dialogue, [w:] De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II : The Pope against social exclusion, ed. by K. Pilarczyk, in cooperation with G. Sokołowski; transl.​ ​b​y J.M. Głogoczowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 311-334.

76. Katolicko-prawosławny dialog ekumeniczny w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1964-2014), "Colloquium" 2015 nr 4, s. 115-130.

77. Wokół problemu datacji "Dziejów apostolskich", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2015 nr 2, s. 75-94.

78. Mojżesz Schorr 1874-1941, w: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. t. 2, 1915-1945, cz.2, M-Ż, red. P. Salwa, A.K. Wróblewski Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016, s. 695-699.

79. Jan Paweł II i Stolica Apostolska wobec Żydów i judaizmu: polityczny i aksjologiczny aspekt dialogu, w: Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016, s. 75-84.

80. "Dzieje apostolskie" a początki Kościoła. "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich" 13: 2016, nr 13, s. 369-390.

81. Przebaczenie w judaizmie. W perspektywie rytuału święta Jom Kippur, "Paedagogia Christiana" 2016, nr 1/37, s. 43-65.

82. Krakowski rabin Mosze Isserles wobec kontrowersji pomiędzy Kacenellenbogenem a Giustinianim, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 2016, nr 1, s. 49-71 (wspólnie z Pawłem Filkiem).

83. Dokument Stolicy Apostolskiej w pół wieku po "Nostra aetate", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2016 nr 1, s. 67-88.

84. Chrzest pierwszych pogan w ujęciu Dziejów Apostolskich (10,1-11,18) - casus Korneliusza i jego domu, [w:] W kręgu antycznych politei. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi, red. W. Gajewski, I. Milewski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 319-330.

85. Od konfliktu do komunii : refleksje o relacjach katolicko-luterańskich w minionym pięćsetleciu, [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Historyczny UG, Wydział Teologiczny UMK; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2017, s. 241-272.

86. Książka etniczna i mniejszości narodowych. Żydzi, w: Encyklopedia książki, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat, t. 2, K-Z, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 131-143.

87. [Artykuł recenzyjny] Mariusz Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu (Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2016). Ss. 648, "The Biblical Annals" 7: 2017 nr 2 s. 297-303.

88. Katolicy i luteranie w dialogu. W pięćsetlecie ogłoszenia tez Marcina Lutra (1517-2017), [w:] Religie w dialogu kultur = Religion in the dialogue of cultures : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Toruń 14-16 września 2017, red. M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak, Toruń 2017, s. 15-26.

89. Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań całunu turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 88: 2018 nr 2, s. 17-63 (z polską bibliografią syndonologiczną)

90. Haskala – żydowskie Oświecenie, [w:] Oświecenie, red. nauk. B. Szymańska, P. Mróz, A. Kuchta, Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, [druk: 2018] 2017, s. 283-310.

91. “Pięćdziesiątnica pogan” w ujęciu Dziejów apostolskich (10,1 – 11,18). Casus Korneliusza i jego domu. ”Ruch Biblijny i Liturgiczny” 71: 2018 nr 3 s. 257-272 (po pol. i ang.).

92. [Artykuł recenzyjny] M. Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Myśl i przesłanie autora kapłańskiego (P) w Pięcioksięgu (Kraków 2018), „The Biblical Annals” 8: 2018 no. 3 s. 469-471.

93. Indonezyjski antropolog o. prof. Józef Glinka – alumn Uniwersytetu Jagiellońskiego (1932-2018), „Alma Mater” 2019 nr 206-207, s. 76-77.

94. Chana bat Josef Jakar, 348. Eliezer ben Icchak, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 62.

95. Eliezer ben Icchak, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 78-82.

96. Jafe Cwi ben Awraham Kalonimos, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 136-140.

97. Jafe Kalonimos (I) ben Mordechaj, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 140-142.

98. Jafe Kalonimos (II) Kalman ben Cwi Hirsz, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 142-143.

99. Jafe Szlomo Zalman ben Jakow Kalmankes z Turobina, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 143-144.

100. Josef ben Jakow Jakar, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 144-145.

101. Szachor Chaim ben Dawid, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 235.

102. Szachor Chaim ben Icchak, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 236-237.

103. Szachor Icchak ben Chaim, [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski [i in.], Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 237.

104. Wstęp, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 9-13.

105. Jan Paweł II – dialog imperatywem posługi Kościoła, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 99-114.

106. Powrót do teologii Jana Pawła II o „starszych braciach w wierze”?, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 115-131.

107. Pół wieku dialogu katolicko-prawosławnego (1964-2014) i udział w nim Jana Pawła II, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 133-153.

108. W pięćsetlecie Reformacji (1517-2017). Udział Jana Pawła II w kształtowaniu nowych relacji z luteranami, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 155-177.

109. Tajemnica Całunu Turyńskiego. W dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Turynie (1998-2018), [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 179-194.

110. Wizja Europy Jana Pawła II, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 195-212.

111. Odkrywanie Jana Pawła II. Posłowie, [w:] Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II. W setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (1920-2020), red. K. Pilarczyk, Kraków-Londyn 2020, s. 247-293.

112. W poszukiwaniu źródeł do historii całunu Jezusa. Rekonesans po piśmiennictwie chrześcijańskiego antyku i średniowiecza „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2020 nr 3. s. 291-323.

113. ‘Hagada Wolffa’ z polskim epizodem w tle. Archeologia, biografia i kultura rękopisu, w: Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, Warszawa 2021,  s. 124-132.