Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, 15-17 VI 2010

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, 15-17 VI 2010

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich i Instytut Religioznawstwa UJ mają zaszczyt zaprosić do udziału w piątej edycji konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach",

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich i Instytut Religioznawstwa UJ mają zaszczyt zaprosić do udziału w piątej edycji konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach", która odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2010 roku. Program konferencji został zamieszczony na stronie: www.studiajudaica.pl

Organizatorzy konferencji mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej jej edycji, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2010 roku. W założeniach jest to konferencja ogólnopolska z udziałem gości z zagranicy.Idea organizacji cyklicznej konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach" powstała w 1994 roku. Dotychczas odbyły się cztery jej edycje w 1995, 1998 i 2002, 2007 roku w Krakowie, z których materiały zostały opublikowane w czterech tomach.

Głównym organizatorem planowanej konferencji jest założone w 1996 roku Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, a jej celem – dalsza integracja środowiska polskich badaczy tematyki żydowskiej i upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko pojętej judaistyki (ang. Jewish studies). Współorganizatorami obecnej konferencji są Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński. Obrady planowane są w ośmiu sekcjach i tyluż plenarnych sesjach:

sesja inauguracyjna (z udziałem i referatem przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich),
antiquitates Judaicae (starożytności żydowskie),
historia Żydów na ziemiach polskich,
historiografia polska i zagraniczna o Żydach polskich,
media w kulturze żydowskiej,
języki Żydów i literatura żydowska,
judaizm w dialogu z chrześcijaństwem w czasach najnowszych,
filozofia / myśl żydowska.

Wyznaczają one zakres tematyki referatów i komunikatów. Konferencja będzie okazją do zacieśnienia instytucjonalnych i osobistych kontaktów pomiędzy polskimi uczonymi i gośćmi z zagranicy oraz stanowić będzie forum wymiany myśli i dyskusji. Wysiłek jej merytorycznego przygotowania spocznie na wyłonionym spośród współorganizatorów Komitecie Programowym, który tworzą:

prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski (PTSŻ, UW) – honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (PTSŻ, UJ) – koordynator
prof. dr hab. Daniel Grinberg (PTSŻ, UwB)
prof. dr hab. Jan Lewandowski (PTSŻ, UMCS)
prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec (PTSŻ, URz)
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (PAU)

Do Komitetu Organizacyjnego należą:

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
dr Andrzej Mrozek
mgr Wojciech Kosior
mgr Piotr Majdanik
mgr Jacek Proszyk

O doborze referentów i długości przyjętych wystąpień zdecydowali przewodniczący poszczególnych sesji (zob. program www.studiajudaica.pl ). Streszczenia przyjętych referatów i komunikatów zostaną opublikowane przed konferencją na internetowej stronie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (www.jewishstudies.pl) i w osobnej broszurze, którą otrzymają uczestnicy konferencji bezpośrednio przed obradami.

Teksty wystąpień składanych do druku mogą zostać rozszerzone i obejmować: referatów do 23, a komunikatów do 11 stron przy zachowaniu standardowego formatu strony (1800 znaków). Przekazanie organizatorom tekstów przeznaczonych do druku (dwie kopie) wraz z ich podwójnym zapisem na nośniku magnetycznym lub optycznym w standardowym edytorze (MS Word, Word Perfekt itd.) powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 20010 roku.

Do tego czasu także inne osoby, spoza grupy referentów, mogą składać teksty (o objętości do 1 arkusza – 40 tys. znaków), które nie były prezentowane na konferencji, a uzyskają pozytywne recenzje. Również one zostaną włączone do planowanej na IV kwartał 2010 roku pracy zbiorowej.

Udział w konferencji wiąże się z uiszczeniem przez uczestnika opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł (studenci i doktoranci 35 zł) najpóźniej do 15 maja 2010 roku na konto Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PKO S.A. O/Kraków nr 82 1240 4722 1111 0000 4856 0379) z adnotacją „opłata konferencyjna 2010". Kwotą tą objęte są materiały konferencyjne i poczęstunki w przerwach konferencji oraz udział w bankiecie na koniec pierwszego dnia obrad.

W czasie trwania konferencji 16 czerwca 2010 roku o godz. 17.30 (II termin 17.45) odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, w celu m.in. wyboru nowych władz na kolejną kadencję, która rozpocznie się 8 lutego 2011 roku. Osoby pragnące przystąpić do PTSŻ mogą to uczynić, pobierając ze strony www.jewishstudies.pl deklarację, którą należy po wypełnieniu przesłać na wskazany tam adres.

 

 
 
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej