Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ

BIO
Elżbieta Przybył-Sadowska – religioznawca, historyk religii, profesor UJ, od 2020 roku dyrektor Instytutu Religioznawstwa, członkini Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce. Specjalizuje się w badaniach nad chrześcijaństwem różnych tradycji, w tym Kościołów prawosławnych i polskiego katolicyzmu. W ostatnich latach prowadzi badania związane z historią Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizując grant NPRH „Środowisko Lasek (1911-1989) we wspomnieniach i dokumentach osobistych”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zainteresowania badawcze: 
- historia religii;
- semiotyka religii;
- historia chrześcijaństwa, w tym zwłaszcza Kościołów wschodnich;
- katolicyzm polski;
- religia w przestrzeni społecznej w Polsce;
- religia w kulturze popularnej.

Redakcja czasopism:
„Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, redaktor naczelna od 2016;
 
Monografie:
 
1. Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski, Dorota Urbanek,  Rosja. Przestrzeń, czas i znaki, Kraków 2016, ss. 351.
2. Elżbieta Przybył-Sadowska, Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek, 1911-1961, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, ss. 278.
3. Elżbieta Przybył-Sadowska, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, WiR Partner, Kraków 2006, ss. 363.
4. Elżbieta Przybył-Sadowska, Prawosławie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000 (drugie wydanie: 2006), ss. 252.
5. Elżbieta Przybył-Sadowska, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Wydawnictwo Nomos, Kraków 1999, ss. 180.
 
Redakcje prac zbiorowych: 
 
1. Słownik religii, red. naukowa: Zbigniew Pasek, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kraków 2010, ss. 496.
1. Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków 2006, ss. 485.
2. Nadprzyrodzone, Kraków, 2003, s. 495 .
3. Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, Kraków 2001, ss. 360.
4. Oblicza gnozy, Kraków 2000, ss. 372.
 
Artykuły
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Worldwievs and Images : Controversy over the Use of Sacred Symbols and Images in Social Space of Contemporary Poland, [w:] Worldview in Narrative and Non-Narrative Expression: The Cognitive, Anthropological, and Literary Perspective, Maciej Czeremski, Karol Zieliński (ed.), Harrassowitz Verlag, 2021, 183–200. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Termin “kultura religijna” w badaniach religioznawczych w Polsce [w:] Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i na Ukrainie: studia porównawcze, Magdalena Zowczak (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2021, 77–94. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Term ‘Religious Culture’ in Religious Studies Research in Poland [w:] Catholic Religious Minorities in the Times of Transformation : Comparative Studies of Religious Culture in Poland and Ukraine, Magdalena Zowczak (ed.), Peter Lang 2019, 61–76.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Siostra Maria Józef Franciszka : Irena z Jezierskich Tyszkiewiczowa (22 maja 1887 - 23 kwietnia 1964), „Polish Biographical Studies”, 2019, nr7, 41-67. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Metamorfozy Judasza, „Studia Religiologica”, 2016, t.49, nr 4, 393-404.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek: s. Maria Bronisława od Kościoła Bożego Gołębiowska - Miriam Wajngold, „Konteksty Kultury”, 2017, t.14, nr 3, 285-304. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Biblioteka Wiedzy Religijnej w Warszawie (1919-1939), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2016, t.10, 211-227. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska,  ‘Przedziwnie cudowna wymiana dóbr...’: o sensie cierpienia w ujęciu Matki Elżbiety Róży Czackiej, [w:] Religia, religijność, duchowość: w poszukiwaniu nowych perspektyw,  Halina Grzymała-Moszczyńska, Dominika Motak (red.), WUJ, Kraków 2015, 203–211.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Początki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach w świetle materiałów archiwalnych, „Studia Religiologica”, 2014, t. 47, z. 3, 179–196.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Mistyka zwyczajności. Idee religijne w twórczości s. Teresy Landy (1894-1972), „Przegląd Religioznawczy", 2013, t. 1/247, 79-92.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Naturalne metody stymulacji doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów, „Studia Religiologica", 2011, t. 44, 121-133.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski (), Поэтические образы Юрия Шевчука как описание глубокого (мистического) религиозного опыта [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст (вып. 11), Екатеринбург – Тверь 2010, 99-107. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Siostra Katarzyna Steinberg z Lasek (1898-1977) [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, „Studia Religiologia", 2010, t. 43, 183-200.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Tradition vs, Modernity. Women's Roles in Orthodox Churches in the Face of Social and Cultural Changes in Poland and Ukraine [w:] Gender and Religion in Central and Eastern Europe, ed. Elżbieta Adamiak, Małgorzata Chrząstowska, Charlotte Methuen, Sonia Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2009, 39-52.
 
Halina Grzymała – Moszczyńska, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kulturowo-religijne aspekty kary. kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury [w:] Kara w nauce i kulturze, pod red. Jarosław Utrat-Milecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 138-146.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Miejsce kobiet w Cerkwi, czyli pytania bez odpowiedzi [w:] Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, pod red. Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Chrząstowskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008, 107-124.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Поляк-католик: истоки и функционирование национального мифа, "Неприкосновенный запас”, 2007, t. 6/56, 52-67.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Katarzyna Olszewska, Religie online czyli o procesie wirtualizacji religii [w:] Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, pod red. Jana Drabiny, „Studia Religiologica", 2007, t. 40, 77-96.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Pałac Kultury i Nauki jako socjalistyczna sakralizacja przestrzeni [w:] Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią i masową wyobraźnią, red. Zuzanna Grębecka, Jakub Sadowski, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2006, 89-124.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Polska twarz rosyjskiego antykatolicyzmu [w:] Katalog uprzedzeń polsko – rosyjskich, Andrzej de Lazari (red.), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, 457-504.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Religie w Rosji w świetle prasy polskiej po 1989 roku [w:] Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, red. Andrzej de Lazari, Tatiana Rongińska, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2006, 343-358.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Problem z definicji sacrum, czyli o bezradności religioznawcy [w:] Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś, red. Cezary Kałużyński, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, 9-19.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Archipelag Sołowiecki i idea sakralizacji przestrzeni [w:] Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, „Peregrinus Cracoviensis”, 2005, t. 16, 77-90.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Major Orthodox Pilgrimage Destinations in the Past and Present Poland [w:] Sacred Geography, „Peregrinus Cracoviensis", 2003, t. 13, 167-178.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Orthodox Church of Poland [w:] Religions, Churches and Scientific Studies of Religions: Poland and Ukraine, red. Irena Borowik, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2003, 29-40.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Negacja jako sposób mówienia o Bogu [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, red. Elżbieta Przybył, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2001, 137-145.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Michał Bzinkowski, Wokół problematyki definiowania Boga. Prawosławne wyznania wiary św. Grzegorza Palamasa i patriarchy Gennadiosa Scholariosa [w:] Absolut – Istota Najwyższa – Bóg, „Studia Religiologica”, 2000, t. 33, 235-246 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Cerkiew i naród w świetle pism rosyjskiej emigracji po roku 1917 [w:] Religia i polityka, red. Bogusław Grott, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 183-196.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Trail of Russian Miraculous Icons of Our Lady [w:] Selected Research Problems in the Geography of Pilgrimages, „Peregrinus Cracoviensis", 2000, t. 10, 165-180.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Symbolika krzyża w polemikach staroobrzędowych 1653–82 i jej źródła [w:] Kościoły wschodnie, red. Jan Drabina, „Studia Religiologica” 1999, t. 32, 201–212.
 
Publikacje popularnonaukowe i publicystyczne:
Książki:
1. Elżbieta Przybył, Anna Świderkówna (2003, 2006, 2010), Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, Wydawnictwo Znak, Kraków (wyd. 2, poprawione – Wydawnictwo Znak, Kraków, wyd. 3, poprawione – PWN, Warszawa).
2. Elżbieta Przybył (2002), Siostra Faustyna. Myśli wyszukane, Znak, Kraków.
Artykuły:
1. Święta Ruś na Sołowkach, „Więź" 1 (2004), s. 25-33.
1. Jacek Borkowicz, Elżbieta Przybył, Wywiad z Anną Świderkówną [w:] Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego, http://ahm.1944.pl/Anna_Swiderkowna/12 
[Mój wkład procentowy w powstanie publikacji: 30%]
 
Współautorstwo prac zbiorowych:
2. Słownik religii, red. naukowa: Zbigniew Pasek, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kraków 2010, ss. 496.
3. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan, Kraków 2005, ss. 573.
4. Szlaki pielgrzymkowe Europy. Leksykon, pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan, Kraków 2000.
5. Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon, pod red. Małgorzaty Sachy-Piekło, Kraków 1999.
6. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Andrzej de Lazari, t.1, Łódź 1999
7. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Justyny Kurczak, t.6, Łódź 2007.
8. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Justyny Kurczak, t.7, Łódź 2007.
9. Encyklopedia Britannica, edycja polska, Poznań 2000 
10. Encyklopedia popularna [jednotomowa encyklopedia wyd. Kluszczyński], Kraków 2000
11. Encyklopedia popularna [trzytomowa encyklopedia wyd. Kluszczyński], Kraków 2001 
12. Encyklopedia gimnazjalisty, Kraków 2002 
13. Religia - encyklopedia PWN, pod red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego, t. 1-9, Warszawa 2001-2003 
14. Słownik religii, pod red. Zbigniewa Paska i Elżbiety Przybył-Sadowskiej, Kraków 2010 

Granty
Kierownictwo w grantach:
1. “Środowisko Lasek (1911-1989) we wspomnieniach i dokumentach osobistych”, 2022-2027, grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 20 0124 88, kierownik grantu.
2. „Religions and Churches in the History of Central Europe (Visegrád Group countries)”, 2008-2010, grant z Funduszu Wyszehradzkiego, nr: 60810026, kierownik grantu.
 
Uczestnictwo jako wykonawca: 
 
3. „Network on Teaching Religion in multicultural European Society (TRES)", 2005-2008,
Grant finasowany z funduszy UE (program Socrates) i koordynowany przez Uniwersytet w Uppsali, wykonawca.
4. „Semiotyczna mapa kultury rosyjskiej: kluczowe koncepty i kategorie. Systemowe opracowanie wraz z przygotowaniem do druku monografii naukowej”, grant finansowany przez NCN (program Opus 1), nr: UMO-2011/01/B/HS2/02937, wykonawca.
5. „Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski”, tom VIII i IX, 2010-2013, grant NCN, nr N101 114839, wykonawca.
6. „Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami", 2001-2004, grant KBN, nr 5 H02E 051 21, wykonawca.
7. „Krajobraz i sacrum. Czynniki i procesy kształtowania krajobrazu sakralnego na przykładzie wybranych kultur i religii", 2000=2003, grant KBN, wykonawca.
8. „Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski", 1999 – 2003, grant KBN, wykonawca.

Redakcja czasopism:
„Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, redaktor naczelna od 2016;
 
Monografie:
 
1. Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski, Dorota Urbanek,  Rosja. Przestrzeń, czas i znaki, Kraków 2016, ss. 351.
2. Elżbieta Przybył-Sadowska, Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek, 1911-1961, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, ss. 278.
3. Elżbieta Przybył-Sadowska, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, WiR Partner, Kraków 2006, ss. 363.
4. Elżbieta Przybył-Sadowska, Prawosławie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000 (drugie wydanie: 2006), ss. 252.
5. Elżbieta Przybył-Sadowska, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Wydawnictwo Nomos, Kraków 1999, ss. 180.
 
Redakcje prac zbiorowych: 
 
1. Słownik religii, red. naukowa: Zbigniew Pasek, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kraków 2010, ss. 496.
1. Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków 2006, ss. 485.
2. Nadprzyrodzone, Kraków, 2003, s. 495 .
3. Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, Kraków 2001, ss. 360.
4. Oblicza gnozy, Kraków 2000, ss. 372.
 
Artykuły
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Worldwievs and Images : Controversy over the Use of Sacred Symbols and Images in Social Space of Contemporary Poland, [w:] Worldview in Narrative and Non-Narrative Expression: The Cognitive, Anthropological, and Literary Perspective, Maciej Czeremski, Karol Zieliński (ed.), Harrassowitz Verlag, 2021, 183–200. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Termin “kultura religijna” w badaniach religioznawczych w Polsce [w:] Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i na Ukrainie: studia porównawcze, Magdalena Zowczak (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2021, 77–94. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Term ‘Religious Culture’ in Religious Studies Research in Poland [w:] Catholic Religious Minorities in the Times of Transformation : Comparative Studies of Religious Culture in Poland and Ukraine, Magdalena Zowczak (ed.), Peter Lang 2019, 61–76.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Siostra Maria Józef Franciszka : Irena z Jezierskich Tyszkiewiczowa (22 maja 1887 - 23 kwietnia 1964), „Polish Biographical Studies”, 2019, nr7, 41-67. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Metamorfozy Judasza, „Studia Religiologica”, 2016, t.49, nr 4, 393-404.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek: s. Maria Bronisława od Kościoła Bożego Gołębiowska - Miriam Wajngold, „Konteksty Kultury”, 2017, t.14, nr 3, 285-304. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Biblioteka Wiedzy Religijnej w Warszawie (1919-1939), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2016, t.10, 211-227. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska,  ‘Przedziwnie cudowna wymiana dóbr...’: o sensie cierpienia w ujęciu Matki Elżbiety Róży Czackiej, [w:] Religia, religijność, duchowość: w poszukiwaniu nowych perspektyw,  Halina Grzymała-Moszczyńska, Dominika Motak (red.), WUJ, Kraków 2015, 203–211.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Początki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach w świetle materiałów archiwalnych, „Studia Religiologica”, 2014, t. 47, z. 3, 179–196.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Mistyka zwyczajności. Idee religijne w twórczości s. Teresy Landy (1894-1972), „Przegląd Religioznawczy", 2013, t. 1/247, 79-92.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Naturalne metody stymulacji doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów, „Studia Religiologica", 2011, t. 44, 121-133.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski (), Поэтические образы Юрия Шевчука как описание глубокого (мистического) религиозного опыта [w:] Русская рок-поэзия: текст и контекст (вып. 11), Екатеринбург – Тверь 2010, 99-107. 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Siostra Katarzyna Steinberg z Lasek (1898-1977) [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, „Studia Religiologia", 2010, t. 43, 183-200.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Tradition vs, Modernity. Women's Roles in Orthodox Churches in the Face of Social and Cultural Changes in Poland and Ukraine [w:] Gender and Religion in Central and Eastern Europe, ed. Elżbieta Adamiak, Małgorzata Chrząstowska, Charlotte Methuen, Sonia Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2009, 39-52.
 
Halina Grzymała – Moszczyńska, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kulturowo-religijne aspekty kary. kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury [w:] Kara w nauce i kulturze, pod red. Jarosław Utrat-Milecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 138-146.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Miejsce kobiet w Cerkwi, czyli pytania bez odpowiedzi [w:] Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, pod red. Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Chrząstowskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008, 107-124.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Поляк-католик: истоки и функционирование национального мифа, "Неприкосновенный запас”, 2007, t. 6/56, 52-67.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Katarzyna Olszewska, Religie online czyli o procesie wirtualizacji religii [w:] Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, pod red. Jana Drabiny, „Studia Religiologica", 2007, t. 40, 77-96.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Pałac Kultury i Nauki jako socjalistyczna sakralizacja przestrzeni [w:] Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią i masową wyobraźnią, red. Zuzanna Grębecka, Jakub Sadowski, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2006, 89-124.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Polska twarz rosyjskiego antykatolicyzmu [w:] Katalog uprzedzeń polsko – rosyjskich, Andrzej de Lazari (red.), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006, 457-504.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Religie w Rosji w świetle prasy polskiej po 1989 roku [w:] Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, red. Andrzej de Lazari, Tatiana Rongińska, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2006, 343-358.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Problem z definicji sacrum, czyli o bezradności religioznawcy [w:] Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś, red. Cezary Kałużyński, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, 9-19.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Archipelag Sołowiecki i idea sakralizacji przestrzeni [w:] Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, „Peregrinus Cracoviensis”, 2005, t. 16, 77-90.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Major Orthodox Pilgrimage Destinations in the Past and Present Poland [w:] Sacred Geography, „Peregrinus Cracoviensis", 2003, t. 13, 167-178.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Orthodox Church of Poland [w:] Religions, Churches and Scientific Studies of Religions: Poland and Ukraine, red. Irena Borowik, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2003, 29-40.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Negacja jako sposób mówienia o Bogu [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, red. Elżbieta Przybył, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2001, 137-145.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Michał Bzinkowski, Wokół problematyki definiowania Boga. Prawosławne wyznania wiary św. Grzegorza Palamasa i patriarchy Gennadiosa Scholariosa [w:] Absolut – Istota Najwyższa – Bóg, „Studia Religiologica”, 2000, t. 33, 235-246 
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Cerkiew i naród w świetle pism rosyjskiej emigracji po roku 1917 [w:] Religia i polityka, red. Bogusław Grott, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 183-196.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, The Trail of Russian Miraculous Icons of Our Lady [w:] Selected Research Problems in the Geography of Pilgrimages, „Peregrinus Cracoviensis", 2000, t. 10, 165-180.
 
Elżbieta Przybył-Sadowska, Symbolika krzyża w polemikach staroobrzędowych 1653–82 i jej źródła [w:] Kościoły wschodnie, red. Jan Drabina, „Studia Religiologica” 1999, t. 32, 201–212.
 
Publikacje popularnonaukowe i publicystyczne:
Książki:
1. Elżbieta Przybył, Anna Świderkówna (2003, 2006, 2010), Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, Wydawnictwo Znak, Kraków (wyd. 2, poprawione – Wydawnictwo Znak, Kraków, wyd. 3, poprawione – PWN, Warszawa).
2. Elżbieta Przybył (2002), Siostra Faustyna. Myśli wyszukane, Znak, Kraków.
Artykuły:
1. Święta Ruś na Sołowkach, „Więź" 1 (2004), s. 25-33.
1. Jacek Borkowicz, Elżbieta Przybył, Wywiad z Anną Świderkówną [w:] Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego, http://ahm.1944.pl/Anna_Swiderkowna/12 
[Mój wkład procentowy w powstanie publikacji: 30%]
 
Współautorstwo prac zbiorowych:
2. Słownik religii, red. naukowa: Zbigniew Pasek, Elżbieta Przybył-Sadowska, Kraków 2010, ss. 496.
3. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan, Kraków 2005, ss. 573.
4. Szlaki pielgrzymkowe Europy. Leksykon, pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan, Kraków 2000.
5. Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon, pod red. Małgorzaty Sachy-Piekło, Kraków 1999.
6. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Andrzej de Lazari, t.1, Łódź 1999
7. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Justyny Kurczak, t.6, Łódź 2007.
8. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko - polsko - angielski, pod red. Justyny Kurczak, t.7, Łódź 2007.
9. Encyklopedia Britannica, edycja polska, Poznań 2000 
10. Encyklopedia popularna [jednotomowa encyklopedia wyd. Kluszczyński], Kraków 2000
11. Encyklopedia popularna [trzytomowa encyklopedia wyd. Kluszczyński], Kraków 2001 
12. Encyklopedia gimnazjalisty, Kraków 2002 
13. Religia - encyklopedia PWN, pod red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego, t. 1-9, Warszawa 2001-2003 
14. Słownik religii, pod red. Zbigniewa Paska i Elżbiety Przybył-Sadowskiej, Kraków 2010