Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ

BIO

Rafał Łętocha – ur. 1973, politolog i religioznawca. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor UJ. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii idei oraz relacji pomiędzy religią a sferą polityczną. Autor książek Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji (Lublin 2002), „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna (Kraków 2006) O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego (Kraków 2010), Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu (Kraków 2016),  W stronę Królestwa Bożego na ziemi. Myśl społeczno-polityczna mariawitów polskich (wspólnie z Andrzejem Dwojnychem) (Kraków 2021) Dobro, piękno, rozum, wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II (współred. z J. Diecem, Oświęcim 2009), Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, (red. Kraków 2010), Oblicza wolności (red. Oświęcim 2010) Godność człowieka (red. Oświęcim 2012), Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL, (współred. z Łucją Marek, Kraków 2021). Publikował m.in. w pismach:  „44”, „Christianitas”. „Dialogue and Universalism”, „Dzieje Najnowsze”, „Fronda”, „Glaukopis”, „Kontakt”, „Kronos”, „Nomos”, „Nowy Obywatel”, „Państwo i Społeczeństwo”,  „Polityka i Społeczeństwo”, „Politeja”, „Pressje”, „Polityka Narodowa”, „Pro Fide Rege et Lege”, „Przegląd Religioznawczy”, „Studia Judaica”, „Studia Religiologica”, „Teologia Polityczna”. Mieszka w Myślenicach.

e-mail: rafal.letocha@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Relacje religia i polityka
  • Katolicka nauka społeczna
  • Historia chrześcijaństwa
  • Historia religii w Polsce

Monografie

Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002

„Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna , Kraków 2006

O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego, Kraków 2010

Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu, Kraków 2016

W stronę Królestwa Bożego na ziemi. Myśl społeczno-polityczna mariawitów polskich (wspólnie z Andrzejem Dwojnychem), Kraków 2021

Artykuły

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego w katolickiej myśli społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 2019 nr 4

Myśl społeczna Karola Wojtyły w kontekście nauczania św. Jana Pawła II [w:] Karol Wojtyła: Katolicka etyka społeczna, red. Beyer Gerald J., Lekka-Kowalik Agnieszka, Wierzbicki Alfred M., Lublin 2018.

Między ekonomią zbawienia a ekonomią społeczną : o romantyzmie gospodarczym, „Czterdzieści i Cztery” 2017 t. 9

Polityczne dziedzictwo Reformacji [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej  [w:] red. K. Pilarczyk, Kraków; Wydawnictwo Antykwa 2017

Od nacjonalizmu do mesjanizmu : polska teologia narodowości w latach 1918-1945 [w:] Społeczeństwo teologiczne : polska teologia narodu 966-2016, red. P. Rojek, Kraków Wydawnictwo M 2016

Rytuał i demokracja : racjonalne i irracjonalne pierwiastki demokracji masowej, „Pro Fide Rege et Lege” 2016 nr 75-76

Categories of poverty and social exclusion in John paul II’s thought. The context of the latin-American theology of liberation [w:] De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II. The Pope against social exclusion, red. K. Pilarczyk, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2015

Mit i religia. Chrześcijańskie i „pogańskie” korzenie idei Legionu św. Michała Archanioła, „Kronos” 2014 nr 2

Religia i polityka w ponowoczesnym świecie. Uwagi na temat wzajemnych relacji, „Przegląd Religioznawczy” 2011 nr 4

chrześcijański w ujęciu Leopolda Caro [w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, red. Rafał Łętocha, Kraków, Wydawnictwo Nomos 2010

National and Universal in the Philosophy of Jerzy Braun, „Dialogue and Universalism” 2007 No. 3-4

 

  • Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne
  • Politologia religii
  • Religie Polski
  • Katolicyzm współczesny
  • Katolicka myśl i działalność społeczna

Angielski

Rosyjski

Francuski - podstawowy