Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

mgr Łukasz Byrski

mgr Łukasz Byrski

BIO
Doktorant w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent kulturoznawstwa o specjalności: porównawcze studia cywilizacji i archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 2-letniego kursu epigrafiki Majów na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami pisma, językoznawstwem starożytnym i piśmiennictwem cywilizacji starożytnych. Obecnie w szczególności aspektem użycia pisma w kontekście komunikacji z zaświatami w różnych kulturach. Miłośnik krajów słowiańskich.

Web Content Display Web Content Display

starożytne języki i systemy pisma, epigrafika, paleografia, hieroglify, starożytny Egipt, cywilizacja Majów, stećci, symbole kultury Vinča

Inskrypcje monumentalne w kręgu kulturowym pisma klinowego i ich „propagandowe” oddziaływanie [w:] Dyskursy imperiów, red. M. Nawrocki, Kraków 2018, ss. 53–72 (ISBN 978-83-949010-3-5).

Drzewo Fúsāng a wyprawy na Wyspy Nieśmiertelnych w mitologii i historiografii chińskiej, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 39/2018: „Nieistniejące - Niedoszłe - Nienazwane”, ss. 49-62 (ISSN: 1898-5947).

Ancient Science: Understanding of the History and Language in Ancient Civilizations [in:] Kultura i/ili nauka (Culture and/or Science), CLIMB, Vol. 5, No. 1 (2017), eds. A. Vraneš, Lj. Marković, Beograd 2017, pp. 137-152 (ISBN 978-86-6153-493-5).

Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Humanistyczne”, nr 18 (3/2017), ss. 7-30 (e-ISSN 2082-9469; p-ISSN 2299-1638).

Identifying the Magical Function of the Script in Ancient Cultures - Comparative Perspective, “The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 9 (1/2014): “Magical Texts in Ancient Civilizations: Texts, Themes, Interpretations”, ss. 13-28  (p-ISSN 1643-1243; e-ISSN 2353-723X).

“Communication Between the Living and the Dead on Medieval Balkan Monumental Tombstones” – projekt badawczy na Uniwersytecie w Belgradzie w Serbii w ramach stypendium MNiSzW (BUWiWM) 2016/2017.

„Między żywymi, zmarłymi a bogami – pismo jako narzędzie komunikacji z zaświatami” – projekt badawczy do pracy doktorskiej realizowany w ramach DSC 2015/2016.

”Comparative Studies on the Concepts of a Soul(s) in Ancient Cultures” – projekt badawczy na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji w ramach stypendium rządu słowackiego: Národný štipendijný program Slovenskej Republiky 2015/2016.

„Funkcja inskrypcji monumentalnych w wybranych cywilizacjach starożytnych” – projekt badawczy do pracy magisterskiej realizowany na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech w ramach Utrecht Network Young Researchers’ Grant 2013/2014.

Seminarium licencjackie: dr Przemysław Piekarski

 

Seminarium magisterskie: dr Andrzej Mrozek

 

Seminarium doktoranckie: dr hab. Kazimiera Mikoś, prof. UJ

•  Writing Systems in the Religions of the World

•  Religie Prahistoryczne

•  Wybrane Problemy Sztuki i Ikonografii Religijnej

•  Religia Starożytnego Egiptu

•  Religie Bliskiego Wschodu

 •  Comparative Studies on the Concepts of a Soul(s) in Ancient Cultures (Univerzita   Komenského v Bratislave)

•  Prapovijest i prve civilizacije (Sveučilište u Zagrebu, guest lectures)

•  Razvoj društva i uspon civilizacija istočnog Mediterana (Sveučilište u Zagrebu, guest lectures)

•  Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama (Sveučilište u Zagrebu, guest lectures)

Artykuły:

 

 • Drzewo Fúsāng a wyprawy na Wyspy Nieśmiertelnych w mitologii i historiografii chińskiej, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 39/2018: „Nieistniejące - Niedoszłe - Nienazwane”, ss. 49-62 (ISSN: 1898-5947).
 •  
 • Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Humanistyczne”, nr 18 (3/2017), ss. 7-30 (e-ISSN 2082-9469; p-ISSN 2299-1638)
 •  
 • Of Many Souls of Man: Comparative Studies on the Concepts of a Soul(s) in Ancient Cultures, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Humanistyczne”, nr 17 (2/2017), ss. 91-111 (e-ISSN 2082-9469; p-ISSN 2299-1638)
 •  
 • Creative Power and Divine Origins of Writing in the Judeo-Christian Literature from the Comparative Perspective, “Meǵunaroden Dijalog: Istok-Zapad” (Filozofija, Lingvistika i Kulturologija), god. IV, br. 4/2017, ss. 61-65 (print: ISSN 1857-9299, online: ISSN 1857-9302)
 •  
 • Człowiek i jego miejsce w świecie przyrody w bajkach zwierzęcych wybranych tradycji kulturowych, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, nr 12/2014 (ISSN 2084-2120).
 •  
 • Identifying the Magical Function of the Script in Ancient Cultures - Comparative Perspective, “The Polish Journal of the Arts and Culture”, nr 9 (1/2014): “Magical Texts in Ancient Civilizations: Texts, Themes, Interpretations”, ss. 13-28 (p-ISSN 1643-1243; e-ISSN 2353-723X).
 •  
 • Elefantyna dawniej i dziś. Historia badań stanowiska i odkrycia misji niemiecko-szwajcarskiej w latach 2004-2009, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, nr 11/2014: „Jubileusz” , ss. 49-68 (ISSN 2084-2120).
 •  
 • Miasto i przestrzeń miejska w niealfabetycznych systemach pisma, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 19/2013: „Miasto –tożsamość – wspólnota”, ss. 4-13 (ISSN: 1898-5947).
 •  
 • Koncepcja Boskiego Króla w Egipcie faraońskim i Afryce przedkolonialnej w ujęciu porównawczym, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, nr 8/2013: „Władza”, ss. 5-12 (ISSN 2084-2120).
 •  
 • Militarny aspekt cywilizacji Majów w świetle wybranych źródeł epigraficznych, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, nr 5/2012: „Teksty i słowa”, ss. 95-118 (ISSN 2084-2120).
 •  
 • Dusza uwieczniona w kamieniu – znaczenie ‘imienia‘ w wierzeniach staroegipskich, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 16/2012: „Czas-Wieczność-Przemiana”, ss. 18-29 (ISSN: 1898-5947).
 •  
 • „Boskie” korzenie pisma w legendach ludów indoeuropejskich – wybrane przykłady, "MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy" nr 14/2012: „Mit – Kłamstwo – Iluzja”, ss. 59-74 (ISSN: 1898-5947).
 •  
 • Śmierć czy przejście? – koncepcja końca epoki w wierzeniach starożytnych Majów, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy" nr 5/2009: „Śmierć, koniec, przejście”, ss. 83-95 (ISSN: 1898-5947).
 •  

Rozdział w monografiach zbiorowych:

 • Written by the Hand of God – Writing Systems, Their Origins and Names in
  Ancient Beliefs
  [w:] Lj, Marković, A. Vraneš (red.), Cultures, Words, Religions / Kulture, reči, religije, Beograd 2019 [w druku].
 •  
 • Początki pisma w wierzeniach i źródłach pisanych [w:] D. Kossowska-Janik et al. (red.), Słowa nieulotne - pismo w kulturach świata, red. Warszawa 2019 (ISBN 978-83-65160-13-3) [w druku].
 •  
 • [razem z A. Mrozkiem] Words of Magic, Words of Power: On the pre-Hellenistic
 • Understanding of Magical Actions in Ancient Middle East [in:] P. Vitellozzi, I. Baglioni (eds.), Magia. Costruzione e Percezione del Mondo Magico dall’Antichità all’Età Contemporanea, Velletri-Roma 2019 [w druku].
 •  
 • Communication Between the Dead and the Living on Medieval Balkan Monumental
 • Tombstones [w:] I.A. Aleszenkowskij, A.W. Andrijanow, E.A. Antipow (red.), Materiały Meżdunarodnogo mołodieżnogo naucznogo foruma "Łomonosow-2019", Sekcija "Istorija i istorija iskusstwa", Podsekcija "Archeołogija i etnołogija", Moskwa 2019 (ISBN 978‐5‐317‐06100‐5).
 •  
 • Inskrypcje monumentalne w kręgu kulturowym pisma klinowego i ich „propagandowe” oddziaływanie [w:] Dyskursy imperiów, red. M. Nawrocki, Kraków 2018, ss. 53–72
 • (ISBN 978-83-949010-3-5).
 •  
 • Ancient Science: Understanding of the History and Language in Ancient Civilizations [in:] Kultura i/ili nauka (Culture and/or Science), CLIMB. Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History (ISSN 2560-3426), Vol. 5, No. 1 (2017), eds. A. Vraneš, Lj. Marković, Beograd 2017, pp. 137-152 (ISBN 978-86-6153-493-5).
 •  
 • Written sign in complex writing systems: A word, a picture or element of reality? [in:] Jezik i (pseudo)osobenost. Zbornik radova sa III interdisciplinarnog studentskog skupa "Karlovački dani slobodne misli", eds. A. Ratković, A. Milić, Sremski Karlovci 2017, pp. 383-391 (ISBN 978-86-919377-3-7).
 •  
 • Communication Between the Living, the Dead and the Divine in Ancient Egyptian Literature [in:] Nauka i savremeni univerzitet: STUDKON 2 – Studenti i nauka. Tematski zbornik radova, ed. G. Djigić, Nisz 2017, pp. 107-114 (ISBN 978-86-7379-464-8).
 •  
 • The Problem of Cultural and Religious Knowledge in Translating Ancient Texts [in:] Translating Cultures: Thematic Edition of Collected Works in 4 Volumes (Kulture u prevodu: tematski zbornik u 4 knjige), Vol. 1, eds. A. Vraneš, Lj. Marković, Beograd 2016, pp. 143-154 (ISBN 978-86-6153-355-6).
 •  
 • Kosmogonia egipska [w:] Bóg Stwórca, seria: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie nr 6, red. A. Paciorek, A. Tronina i P. Łabuda, Tarnów 2014, ss. 501-515 (ISBN 978-83-7793-261-2).