Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Trzyletnie licencjackie studia religioznawcze trwają 6 semestrów. Ich program obejmuje zarówno zajęcia ogólnohumanistyczne, jak i kursy specjalistyczne, takie jak: teoria religii, historia religio-znawstwa, historia porównawcza religii, psychologia religii, socjologia religii, fenomenologia religii, etnologia religii, filozofia religii i politologia religii. Studia religioznawcze to jednak przede wszystkim kursy przedstawiające poszczególne systemy wierzeniowe, m. in.: hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, a także religie Starożytnej Grecji i Rzymu, religie Azji, oraz wiele innych. Ze względu na kulturową specyfikę Polski wiele uwagi poświęca się także historii chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu polskiego oraz dziejom i współczesnym problemom wyznań w Polsce. Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy dwuletni lektorat języka angielskiego oraz podstawy języka wybranej tradycji religijnej. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Istotną formą zajęć przewidzianą na II rok studiów jest tutorial. Tutorial (opieka naukowa) jest formą pracy ze studentami opartą na regularnych, wpisanych do planu zajęć, spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których (w przeciwieństwie do wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń) całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta wykonanej w ciągu określonego czasu. Ich celem jest personalizacja relacji ze studentami, stąd tutoriale prowadzone są dla minimalnej liczby studentów.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW 2019/2020:

Szczegółowy program studiów oraz lista kursów są dostępne w APLIKACJI SYLABUS

UWAGA! Dla kursów z puli "kursy fakultatywne z zakresu tradycji religijnych" ogłoszono nową listę kursów, proszę o zapoznanie się z ogłoszeniem i sylabusami kursów realizowanych dla Państwa w roku akademickim 2021/22.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) REKRUTACJA 2020/2021 i 2021/22

Program interdyscyplinarnych studiów religioznawczych I stopnia obejmuje następujące grupy kursów (moduły):
1. Blok obowiązkowych kursów wpisanych w plan studiów, w ramach którego studenci uzyskują systematyczne
wprowadzenie do:
• zasad pracy naukowej, religioznawstwa jako nauki interdyscyplinarnej i współczesnych teorii religii
• etnologii religii i historii cywilizacji
• subdyscyplin religioznawstwa: socjologia religii, psychologia religii, filozofia religii, politologia religii i antropologia religii
oraz
• możliwość poznania podstaw pracy terenowej w ramach obozów naukowych.
2. zespół kursów tradycji religijnych, z których część jest obowiązkowa, część zaś do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze;
3. zespół kursów teoretyczno-metodologicznych do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze.
4. tutoriale (II rok studiów), oraz seminaria licencjackie (III rok), gdzie studenci wybierają prowadzącego z puli osób zgłoszonych w danym roku do prowadzenia tego typu zajęć.
5. kursy językowe w formie lektoratów realizowane na I, II i III roku studiów.
Kursy teoretyczno-metodologiczne skoncentrowane są na przedstawianiu grup metod używanych w religioznawczych subdyscyplinach. Pozwala to studentom znajdować interesujące ich w późniejszej pracy podstawowe narzędzia teoretyczne właściwe danej subdyscyplinie religioznawstwa, bądź uczestniczyć w kursach specjalistycznych, które są bliskie badaniom własnym pracownikom. Studenci powinni w ramach tego modułu zdobyć minimum 15 punktów ECTS na III roku studiów.

Tutorial jest formą pracy ze studentami opartą na regularnych, indywidualnych lub w małych grupach spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta. Tutoriale odgrywają kluczową rolę dla procesu wdrożenia studentów do samodzielnej pracy naukowej. Na III roku studiów analogiczne funkcje pełnią seminaria licencjackie.
Kursy językowe w postaci praktycznych lektoratów obejmują:
• obowiązkowy lektorat języka angielskiego na II i III roku studiów, którego celem jest umożliwienie czytania tekstów
naukowych i uczestniczenia w międzynarodowym ruchu naukowym;
• 270-godzinny lektorat języka wybranej tradycji religijnej wybrany z oferty Instytutu Religioznawstwa bądź Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji (np. klasyczny język hebrajski, łacina, greka, sanskryt, język perski, język arabski „koraniczny”, język japoński).

Szczegółowy program studiów 2020/21 oraz lista kursów są dostępne w APLIKACJI SYLABUS

Szczegółowy program studiów 2021/22 oraz lista kursów są dostępne w APLIKACJI SYLABUS
 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) REKRUTACJA 2018/2019

Student  w trakcie każdego roku powinien zrealizować przewidziane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe z zakresu teorii religii (ich miejsce w poszczególnych latach studiów jest stałe) oraz kursy obowiązkowe z zakresu wiedzy o religiach świata (kolejność ich realizacji wybiera sam student, odbywają się one w cyklu rocznym, łącznie 35 ECTS). Określoną ilość punktów należy także zrealizować poprzez uczestnictwo w kursach fakultatywnych. Obejmują one:

1. kursy fakultatywne z zakresu teorii i metodologii religioznawstwa (z tej puli kursów w toku studiów należy zdobyć minimum 13 pkt ECTS) oraz

2. kursy fakultatywne z zakresu wiedzy o religiach świata (tutaj należy zdobyć minimum 11 pkt. ECTS).

W sumie student zobowiązany jest do zdobycia 183 pkt ECTS w trakcie całego toku studiów. W tym, obciążenie kursami fakultatywnymi kształtuje się następująco:

- język tradycji religijnej (hebrajski, łacina, sanskryt lub inny) 8 pkt – Uwaga: w roku 2020/21 III rok kontynuuje lektorat  hebrajskiego w IR gr. zaawansowana;

- tutorial (dwa semestry, II rok) 16 pkt

- seminarium (dwa semestry, III rok) 8 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu tradycji rel. 11 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu metodologii religioznawstwa 13 pkt

Razem: 56 pkt ECTS do wyboru.

 
KATALOG KURSÓW do realizacji w roku 2020/21 dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 znajduje się pod LINKIEM