Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Trzyletnie licencjackie studia religioznawcze trwają 6 semestrów. Ich program obejmuje zarówno zajęcia ogólnohumanistyczne, jak i kursy specjalistyczne, takie jak: teoria religii, historia religio-znawstwa, historia porównawcza religii, psychologia religii, socjologia religii, fenomenologia religii, etnologia religii, filozofia religii i politologia religii. Studia religioznawcze to jednak przede wszystkim kursy przedstawiające poszczególne systemy wierzeniowe, m. in.: hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, a także religie Starożytnej Grecji i Rzymu, religie Azji, oraz wiele innych. Ze względu na kulturową specyfikę Polski wiele uwagi poświęca się także historii chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu polskiego oraz dziejom i współczesnym problemom wyznań w Polsce. Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy dwuletni lektorat języka angielskiego oraz podstawy języka wybranej tradycji religijnej. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Istotną formą zajęć przewidzianą na II rok studiów jest tutorial. Tutorial (opieka naukowa) jest formą pracy ze studentami opartą na regularnych, wpisanych do planu zajęć, spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których (w przeciwieństwie do wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń) całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta wykonanej w ciągu określonego czasu. Ich celem jest personalizacja relacji ze studentami, stąd tutoriale prowadzone są dla minimalnej liczby studentów.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW 2019/2020:

Szczegółowy program studiów oraz lista kursów są dostępne w APLIKACJI SYLABUS

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)/REKRUTACJA 2017/2018 oraz 2018/2019

Student  w trakcie każdego roku powinien zrealizować przewidziane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe z zakresu teorii religii (ich miejsce w poszczególnych latach studiów jest stałe) oraz kursy obowiązkowe z zakresu wiedzy o religiach świata (kolejność ich realizacji wybiera sam student, odbywają się one w cyklu rocznym, łącznie 35 ECTS). Określoną ilość punktów należy także zrealizować poprzez uczestnictwo w kursach fakultatywnych. Obejmują one:

1. kursy fakultatywne z zakresu teorii i metodologii religioznawstwa (z tej puli kursów w toku studiów należy zdobyć minimum 13 pkt ECTS) oraz

2. kursy fakultatywne z zakresu wiedzy o religiach świata (tutaj należy zdobyć minimum 11 pkt. ECTS).

W sumie student zobowiązany jest do zdobycia 183 pkt ECTS w trakcie całego toku studiów. W tym, obciążenie kursami fakultatywnymi kształtuje się następująco:

- język tradycji religijnej (hebrajski, łacina, sanskryt lub inny) 8 pkt – Uwaga: w roku 2019/20 III rok kontynuuje lektorat  hebrajskiego gr. zaawansowana; II rok może podjąć lektorat hebrajskiego, gr początkująca lub inny kurs języka tradycji religijnej (za zgodą z-ca dyrektora)

- tutorial (dwa semestry, II rok) 16 pkt

- seminarium (dwa semestry, III rok) 8 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu tradycji rel. 11 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu metodologii religioznawstwa 13 pkt

Razem: 56 pkt ECTS do wyboru.

 
KATALOG KURSÓW dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018 i 2018/2019 znajduje się pod LINKIEM
Pliki do pobrania
pdf
Program studiów 2017/2018
pdf
Program studiów 2018/2019
pdf
Katalog kursów 2018/2019
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej