Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA DOKTORANCKIE W INSTYTUCIE RELIGIOZNAWSTWA UJ

STUDIA DOKTORANCKIE

WYTYCZNE DLA DOKTORANTÓW

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą aktualnie być zaliczeni do jednej z 2 grup:

- GRUPA 1 - Uczestnik studiów doktoranckich, który otworzył przewód doktorski przed 30.04.2019 r. („stare zasady” – na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.).  ) i który posiada status doktoranta.

w związku z wejściem w życie, z dniem 6 września 2023 r., Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Na mocy art. 12 ww. ustawy, wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy których:

•          termin zamknięcia przewodów doktorskich ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2024 r.,

•          studia doktoranckie mogą być prowadzone do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

W związku z powyższym, prowadzone przewody doktorskie nie zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 r. z mocy prawa, zaś doktoranci, którzy nie wyczerpali przysługujących im w świetle Regulaminu studiów doktoranckich uprawnień, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 r.).

 

 

Doktoranci tej grupy chcąc utrzymać status doktoranta powinni (o ile mają jeszcze taką możliwość regulaminową) złożyć wniosek o przedłużenie studiów w roku akademickim 2023/2024– do tego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, będą trwały studia doktoranckie. Utrzymując status doktoranta, uczestnik studiów zachowuje prawa doktoranta i m.in. może starać się o stypendia.  Możliwość otrzymywania stypendiów jest uwarunkowana posiadaniem statusu uczestnika studiów doktoranckich.

 

- GRUPA 2 - Uczestnik studiów doktoranckich, który wszczął postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r. („nowe zasady” prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu UJ nr 51/V/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim).

Po zastosowaniu zmian w regulaminie studiów doktoranckich, obowiązkiem doktoranta jest złożenie  wniosku  o  wyznaczenie  promotora  lub  promotorów  nie  później  niż do końca 7 semestru studiów.

Złożenie tego wniosku wszczyna postępowanie o nadanie stopnia doktora.

Doktorant, który zamierza wszcząć (lub już to zrobił) postępowanie na „nowych zasadach” powinien, wraz ze sprawozdaniem lub uzupełnieniem sprawozdania, złożyć wniosek do Kierownika studiów z prośbą o przedłużenie okresu odbywania studiów na zasadach określonych w regulaminie studiów doktoranckich a jeżeli już takie wykorzystał, to pozostaje mu jedynie tak rozplanować pracę nad doktoratem żeby do 31.12.2023 r. złożyć rozprawę. Po tym terminie będzie ponosił koszty postępowania. Należy dodać, że brak złożenia rozprawy w tym terminie nie będzie skutkował umorzeniem postępowania a jedynie może skutkować koniecznością uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania.

 

Wyłącznie doktoranci z cyklu studiów, który rozpoczął się w roku akademickim 2018/2019 mają wydłużony termin na przygotowanie pracy i  złożenie wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnych i komisji doktorskiej do dnia 31.12.2024 r.. Złożenie wniosku w tym terminie uprawnia ich do przeprowadzenia postępowania  bez ponoszenia kosztów postępowania.

 

Po ww. terminach doktorant, chcąc dalej przeprowadzać postępowanie będzie musiał ponieść jego koszty.

 

W kwestii uczestników studiów doktoranckich, którzy zakończyli kształcenie na studiach i mają obecnie w systemie USOS techniczny status „absolwent”:

Doktorant mający otwarty przewód doktorski i będący osobą, która rozpoczęła studia doktoranckie przed 2019/2020  powinien dokończyć procedurę nadania poprzez przechodzenie przez kolejne jej etapy, aż do uzyskania stopnia doktora nadanego przez Radę dyscypliny (najpóźniej do 31.12.2024 r.).

 

Podsumowując:

Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich

Przedłużenia okresu odbywania studiów zgodne z regulaminem § 5 ust. 2, 3 i 4

(GRUPA 1)

Jeżeli doktorant ma otwarty przewód doktorski

(GRUPA 2)

Jeżeli doktorant ma wszczęte postępowanie o nadanie stopnia doktora lub będzie składał wniosek o powołanie promotora – złożenie rozprawy do:

2016/2017

 

 

Tak – nie dłużej niż do 31.12.2024 r., o ile doktorant nie wykorzystał możliwości regulaminowych

 

 

Konieczność nadania stopnia doktora (odpowiednia uchwała Rady Dyscypliny) maksymalnie do dnia  31.12.2024 r.

data złożenia rozprawy do 31.12.2023 r. (wtedy bez ponoszenia kosztów przez doktoranta/ byłego doktoranta, złożenie po tym terminie oznacza poniesienie kosztów przez doktoranta) – Uwaga: o ile nie uzyskał przedłużenia okresu odbywania studiów.

2017/2018

2018/2019

data złożenia rozprawy do 31.12.2024 r.

 

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem 2019/2020:

Więcej informacji znajduje się pod LINKIEM

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym prowadzone są w zakresie nauk humanistycznych na kierunkach filozofia, kulturoznawstwo i religioznawstwo oraz w zakresie nauk społecznych na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia. 

Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym.

W szczególności absolwenci poznają teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w swoich dyscyplinach w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw tych dyscyplin, opanowują stosowane w nich narzędzia i techniki badawcze oraz analityczne; pogłębiają znajomość wybranego języka obcego.

Oprócz tych korzyści ogólnych, dzięki okazji do prowadzenia zaawansowanych studiów i badań stają się wysokiej klasy specjalistami w wybranym przez siebie obszarze. Mogą dzięki temu prowadzić partnerską współpracę z innymi badaczami w kraju i za granicą.
Choć nie jest to bezpośredni cel studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym, umiejętności merytoryczne i warsztatowe pozyskane przez absolwentów dają im mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SZKOŁY

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY STATUS UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH, DOTYCZĄCA FINANSOWANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Informacja dotycząca kosztów oraz możliwości ubiegania się o umorzenie kosztów

 

[przygotowana przez dr hab. Annę Sajdak-Burską, prof. UJ

 Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ]

 

 

KOSZTY

 

 1. Osoby, które utraciły status uczestnika studiów doktoranckich, po przedłożeniu rozprawy doktorskiej, zobowiązane są do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zapłacenie uczelni kosztów przewodu doktorskiego.

 

 1. Wzory umów dostępne są w odpowiednich jednostkach/Instytutach. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

 1. Podstawy naliczenia kosztów:

Pod pojęciem „zakończenia toku studiów doktoranckich” należy rozumieć wygaśnięcie stosunku zakładowego pomiędzy doktorantem a uczelnią z powodu upływu planowego czasu ich trwania wraz z ewentualnymi przedłużeniami. Byli doktoranci mogą kończyć przewody doktorskie na starych zasadach, ale w tym przypadku (byłych uczestników studiów doktoranckich, którzy zdecydują się na uzyskanie stopnia w tzw. starej procedurze), należy naliczyć opłaty za przeprowadzenie czynności w przewodzie doktorskim. Do niniejszych przypadków stosuje się zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 czerwca 2018 roku w sprawie: finansowania czynności przeprowadzanych Wersja uzupełniona - 19.04.2023 r.

 

 1. Wysokość kosztów:

Wysokości stawek wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów w prowadzonych przewodach doktorskich wszczętych w okresie od 1.05.2003 r. do 30.04.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) i wynoszą:

a) 5.390,00 zł dla promotora,

b) 1.832,60 zł dla recenzenta.

 

 

 

 

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA KOSZTÓW PRZEWODU DOKTORSKIEGO

 

 1. Kandydat ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie kosztów przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wynikające z podstawy prawnej czyli związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

 

Przesłanka ważnego interesu dłużnika

Kandydat powinien we wniosku wykazać swój ważny interes, szczególnie fakt, że z uwagi na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej należności w drodze egzekucji spowodowałoby dla niego i jego rodziny nadmierne obciążenie majątkowe lub inne ciężkie skutki.

Przesłanka ważnego interesu publicznego

Uczelnia może wziąć także pod uwagę działalność byłego doktoranta, który jest zasłużony dla Uczelni czy też całego społeczeństwa, bowiem wykonywał na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego czynności związane z dydaktyką, prowadzeniem badań, projektów, reprezentował Polskę czy też Uniwersytet na arenie międzynarodowej itp.

 

 1. Wniosek składa się do Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ dr hab. Jacka Nowaka, prof. UJ

 

 1. Podstawa prawna ewentualnego umorzenia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

 Art. 55. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Art. 57.

Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;

2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

 

TRYB POSTĘPOWANIA

 

 1. Złożenie wniosku kandydata o umorzenie kosztów przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wynikające z podstawy prawnej czyli związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

 

Pomocne w tym celu może być w szczególności:

a) przedstawienie bliższych informacji na temat dochodów, źródeł utrzymania oraz stałych zobowiązaniach finansowych, jeżeli takie istnieją,

b) przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę bądź na umowy cywilnoprawne, a także dokumentów dot. innych dochodów, jeżeli takie są osiągane,

d) bliższe sprecyzowanie trudnej sytuacji rodzinnej, przedstawienie dowodów w tym zakresie,

e) podanie informacji o osobach na utrzymaniu,

f) przedstawienie informacji/dokumentów świadczących o wykonywaniu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego czynności związanych z dydaktyką, prowadzeniem badań, pozyskaniem i/lub udziałem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez zewnętrzne instytucje.

 

 1. Analiza wniosku i oświadczenie pisemne Dziekana w sprawie w sprawie zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty lub braku takiej zgody.
 2. Kontrasygnata Kwestora w przypadku zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty.
 3. W przypadku braku zgody na umorzenie kosztów lub  w przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty zawarcie stosownej umowy z Kandydatem.