Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Głównym celem studiów religioznawczych II stopnia jest kształcenie ekspertów w zakresie wiedzy o religii w jej kulturowych i społecznych uwarunkowaniach. Nasz program jest otwarty zarówno dla absolwentów studiów religioznawczych I stopnia, jak i osób z licencja-tem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W toku dwuletnich studiów stu-dent/ka zdobędzie:

• pogłębioną wiedzę i rozumienie zjawisk religijnych w kontekście społecznym i kultu-rowym z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych;

• umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych, w tym twórczego formu-łowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich metod jako-ściowych i ilościowych;

• wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych współczesnego religioznaw-stwa;

• zdolność do wykorzystywania posiadanej wiedzy religioznawczej do diagnozowania i rozwiązywania problemów współczesności.

W toku studiów oferujemy kursy ogólnokierunkowe i fakultatywne związane z badaniami prowadzonymi w Instytucie Religioznawstwa. Współpracują z nami – prowadząc unikalne kursy – wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Indywidualne badania studenci prowadzą w ramach seminariów tematycznych i magisterskich. Nasi studenci mogą również pisać prace „wdrożeniowe” we współpracy z potencjalnymi pracodawcami w ramach programu Paida-gogos Plus.

W programie studiów II stopnia oferowane są cztery scieżki specjalizacyjne:

• Antropologia religii

• Mity i idee religijne

• Religia – kultura – media

• Współczesne problemy religii.

Profil absolwenta

Studia II stopnia służą wykształceniu wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do:

• kontynuowania badań naukowych w szkołach doktorskich;

• podjęcia pracy w obszarze nauki, edukacji, kultury i administracji, na stanowiskach wymagających samodzielności, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania decyzji, a także pełnienia funkcji kierowniczych, tak na polskim, jak i na zagranicznym rynku pracy, w charakterze specjalisty w zakresie popularyzacji wiedzy i edukacji, doradztwa i ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową oraz zapobieganiem konflik-tom światopoglądowym i ich rozwiązywaniem.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis realizacji programu:
I rok poświęcony jest przede wszystkim zdobyciu wiedzy i umiejętności ogólnoreligioznawczych.
Studenci na I roku realizują kursy obowiązkowe, dajace im w sumie 48 punktów ECTS, oraz wybierają z oferty kursów fakultatywnych dwa kursy o wartości co najmniej 12 punktów ECTS. Niezależnie muszą zrealizować szkolenie BHK.
II rok pozwala na uzyskanie bardziej wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej o wybranym profilu.
Studenci realizują obowiązkowo:
- kurs języka angielskiego w wymiarze 2 semestrów (4 ECTS, punkty przyznawane są za egzamin kończący lektorat)
- seminarium magisterskie w wymiarze dwóch semestrów (I semestr 4 punkty ECTS, II semestr 8 ECTS) w wybranej przez
siebie tematyce z oferty seminariów prowadzonych przez samodzielnych pracowników IR UJ. W przypadku niezorganizowania
grupy seminaryjnej, seminaria odbywają się jako indywidualne konsultacje na ustalonych przez prowadzącego zasadach.
- muszą zrealizować zajęcia w wybranej przez siebie ścieżce specjalizacyjnej w wymiarze minimum 26 punktów ECTS
- pozostałe punkty (minimum 30 ECTS) zdobywane są dowolnie z oferty kursów fakultatywnych.
W ciągu całego procesu dydaktycznego studenci mają obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów 20/21 i kursów znajdują się w APLIKACJI SYLABUS
Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów 21/22 i kursów znajdują się w APLIKACJI SYLABUS

Zobacz też: STUDIA 30 PLUS

 

Kursy fakultatywne dla studentów II stopnia programu 2020/21 oraz studentów programu 2021/22 ogłoszone na rok akademicki 21/22: 

Sem. zimowy: 

4 ECTS Homo SpectatorReligion and the visual – kurs połączony z warsztatami 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/7fbda09b-244b-4336-9b00-f931bbc3a975.pdf  

6 ECTS Hinduizm II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/274c13da-6711-4e17-9811-824c13c4d180.pdf  

6 ECTS Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/1a6f140f-6afc-4e29-9df3-7db58d34df81.pdf  

6 ECTS Ancient Mediterranean religion: Greece 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/abd720a6-e542-488e-9159-56bdf1faa7c1.pdf  

6 ECTS: Greek ways to honour the gods: the festivals 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/5b04ed4f-59a5-4b85-8617-fecb7c2c95b0.pdf  

3 ECTS Religia wikingów 
kurs gościnny prowadzony przez dr. Renatę Leśniakiewicz-Drzymałę. Abstrakt kursu oraz informacje szczegółowe znajdziecie Państwo we wrześniu na naszej stronie www. 
  

Sem. letni: 

6 ECTS Buddyzm II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/b864ebf2-a266-47e5-af8d-3891ac40eb68.pdf  

6 ECTS Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II – kurs wyłącznie dla I roku, studenci bez licencjatu z religioznawstwa 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/d1bee9f5-9475-4c66-b5f2-913db0b418ea.pdf  

3 ECTS Koran, kurs realizowany przez dr A. Izdebską w formie kształcenia zdalnego 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/b7f694f2-4020-4e38-9ac8-3e4ae20523e0.pdf 

3 ECTS Filozofia muzułmańska, kurs realizowany przez dr A. Izdebską w formie kształcenia zdalnego 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/a874584f-440d-47f1-9b06-2a4fbedbfeef.pdf  

4 ECTS Between Athens and Meccapremodern Philisophy in the Eastern Mediterranean, kurs realizowany przez dr A. Izdebską w formie kształcenia zdalnego 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/82ace824-b0fe-4892-b525-04d6ed664d17.pdf  

5 ECTS Kościoły tradycji prawosławnej 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/da0898c6-285f-4ba8-abce-57e0b0fd0cc6.pdf  

3 ECTS Religia – literatura – filozofia  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/9aabbac5-5c24-44ca-bf7b-f3a8114d50cb.pdf