Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Charakterystyka kierunku

Studia II stopnia na kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata są skierowane do absolwentek i absolwentów studiów na dowolnym kierunku, pragnących zdobyć wiedzę o religiach świata oraz o związkach religii z ludzkimi procesami poznawczymi, społecznymi, historycznymi oraz kulturowymi. Program studiów czerpie z najnowszych badań religioznawstwa światowego oraz z wieloletniego doświadczenia naukowo-dydaktycznego pracowniczek i pracowników Instytutu. Strategiczny cel UJ zakładający integrację działalności Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych realizujemy poprzez włączanie osób studiujących do prowadzonych w Instytucie Religioznawstwa projektów naukowych, dokumentacyjnych oraz przez wspieranie aktywności studentów w otoczeniu społecznym i kulturowym.

Misją Instytutu Religioznawstwa jest kształcenie specjalistek i specjalistów gotowych do dostarczania społeczeństwu rzetelnej wiedzy dotyczącej religii oraz jej znaczenia dla różnych dziedzin ludzkiego życia. Instytut Religioznawstwa dąży do wyposażenia absolwentek i absolwentów studiów magisterskich w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

 

Podczas studiów II stopnia osoby studiujące realizują blok zajęć obowiązkowych, zapewniający wiedzę o najnowszych trendach badawczych współczesnego religioznawstwa oraz o relacjach między religiami a systemami etycznymi. Wraz z zapisem na studia osoby studiujące wybierają jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: Człowiek, społeczeństwo, religia lub Tradycja, dziedzictwo, religia.

Osoba realizująca program w ścieżce specjalizacyjnej Człowiek, społeczeństwo, religia zyskuje umiejętność identyfikacji, klasyfikacji i interpretacji zjawisk religijnych z perspektywy ludzkiego doświadczenia w jego indywidualnym i interpersonalnym wymiarze, obejmującego szeroko rozumiane procesy poznawcze (w tym mechanizmy psychologiczne i semiotyczne) oraz interakcje społeczne. Potrafi stosować teorie i metody z pogranicza religioznawstwa oraz psychologii, antropologii, socjologii, filozofii i nauk o poznaniu.

Ścieżka specjalizacyjna Tradycja, dziedzictwo, religia zapewnia osobom kończącym studia umiejętność identyfikowania, opisywania i interpretowania wielkoskalowych mechanizmów kształtowania i transformacji zjawisk religijnych oraz materialnych przejawów religii jako jednej z dziedzin kultury. Posiada zdolność operowania teoriami i metodami historycznym w badaniach nad religią oraz stosowania kategorii takich, jak dziedzictwo kulturowe oraz kultura materialna.

 Ścieżki specjalizacyjne realizowane są w postaci bloków kursów obowiązkowych dla specjalizacji, obejmujących kursy poszerzające wiedzę na temat najnowszych ujęć teoretycznych odpowiadających obranej ścieżce, zajęcia poświęcone metodom badawczym oraz proseminaria badawcze.

Osoby studiujące zobowiązane są do realizacji w toku studiów minimum trzech spośród pięciu dostępnych kursów poświęconych najbardziej wpływowym religiom świata współczesnego (chrześcijaństwu, islamowi, hinduizmowi, buddyzmowi i judaizmowi). Ponadto podczas całego cyklu studiów osoby studiujące mogą wybierać spośród kilkudziesięciu kursów fakultatywnych, których zróżnicowana treść odzwierciedla działalności badawczą pracowniczek i pracowników Instytutu Religioznawstwa. Szerokie spektrum tematyczne kursów fakultatywnych oznacza dużą swobodę indywidualnego wyboru wiedzy zdobywanej podczas studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów 24/25 i kursów znajdą się w APLIKACJI SYLABUS po opublikowaniu uchwały Senatu UJ o nowych programach studiów dla cyklu 2024/25.

 

Zobacz też: STUDIA 30 PLUS