Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Głównym celem studiów religioznawczych II stopnia jest kształcenie ekspertów w zakresie wiedzy o religii w jej kulturowych i społecznych uwarunkowaniach. Nasz program jest otwarty zarówno dla absolwentów studiów religioznawczych I stopnia, jak i osób z licencja-tem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W toku dwuletnich studiów stu-dent/ka zdobędzie:

• pogłębioną wiedzę i rozumienie zjawisk religijnych w kontekście społecznym i kultu-rowym z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych;

• umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych, w tym twórczego formu-łowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich metod jako-ściowych i ilościowych;

• wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych współczesnego religioznaw-stwa;

• zdolność do wykorzystywania posiadanej wiedzy religioznawczej do diagnozowania i rozwiązywania problemów współczesności.

W toku studiów oferujemy kursy ogólnokierunkowe i fakultatywne związane z badaniami prowadzonymi w Instytucie Religioznawstwa. Współpracują z nami – prowadząc unikalne kursy – wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Indywidualne badania studenci prowadzą w ramach seminariów tematycznych i magisterskich. Nasi studenci mogą również pisać prace „wdrożeniowe” we współpracy z potencjalnymi pracodawcami w ramach programu Paida-gogos Plus.

W programie studiów II stopnia oferowane są cztery scieżki specjalizacyjne:

• Antropologia religii

• Mity i idee religijne

• Religia – kultura – media

• Współczesne problemy religii.

Profil absolwenta

Studia II stopnia służą wykształceniu wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do:

• kontynuowania badań naukowych w szkołach doktorskich;

• podjęcia pracy w obszarze nauki, edukacji, kultury i administracji, na stanowiskach wymagających samodzielności, odpowiedzialności i gotowości do podejmowania decyzji, a także pełnienia funkcji kierowniczych, tak na polskim, jak i na zagranicznym rynku pracy, w charakterze specjalisty w zakresie popularyzacji wiedzy i edukacji, doradztwa i ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową oraz zapobieganiem konflik-tom światopoglądowym i ich rozwiązywaniem.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis realizacji programu:
I rok poświęcony jest przede wszystkim zdobyciu wiedzy i umiejętności ogólnoreligioznawczych.
Studenci na I roku realizują kursy obowiązkowe, dajace im w sumie 48 punktów ECTS, oraz wybierają z oferty kursów fakultatywnych dwa kursy o wartości co najmniej 12 punktów ECTS. Niezależnie muszą zrealizować szkolenie BHK.
II rok pozwala na uzyskanie bardziej wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej o wybranym profilu.
Studenci realizują obowiązkowo:
- kurs języka angielskiego w wymiarze 2 semestrów (4 ECTS, punkty przyznawane są za egzamin kończący lektorat)
- seminarium magisterskie w wymiarze dwóch semestrów (I semestr 4 punkty ECTS, II semestr 8 ECTS) w wybranej przez
siebie tematyce z oferty seminariów prowadzonych przez samodzielnych pracowników IR UJ. W przypadku niezorganizowania
grupy seminaryjnej, seminaria odbywają się jako indywidualne konsultacje na ustalonych przez prowadzącego zasadach.
- muszą zrealizować zajęcia w wybranej przez siebie ścieżce specjalizacyjnej w wymiarze minimum 26 punktów ECTS
- pozostałe punkty (minimum 30 ECTS) zdobywane są dowolnie z oferty kursów fakultatywnych.
W ciągu całego procesu dydaktycznego studenci mają obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku angielskim.


Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów 23/24 i kursów znajdują się w APLIKACJI SYLABUS

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów 22/23 i kursów znajdują się w APLIKACJI SYLABUS

Zobacz też: STUDIA 30 PLUS