Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAKŁADY/PRACOWNIE

ZAKŁAD FENOMENOLOGII I ANTROPOLOGII RELIGII

Zakład zajmuje się teoretyczną refleksją nad naturą religii, zwłaszcza w kontekście porównawczym i hermeneutycznym, a także stanem religioznawstwa jako dyscypliny. Jednym z głównych nurtów refleksji jego pracowników jest antropologia religii traktowana jako synteza dotychczasowego dorobku religioznawczej etnologii i ekologii religii oraz badań religii prowadzonych zarówno przez antropologię kulturową i fizyczną, archeologię, socjobiologię, memetykę, neuropsychologię, filozofię i in. Zainteresowania członków zakładu rozciągają się od semiotyki religioznawczej, poprzez archeostronomię, gender studies, islamistykę, po mitoznawstwo.

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski - kierownik Zakładu
dr Jakub Bohuszewicz
dr Maciej Czeremski
dr hab. Tomasz Sikora

ZAKŁAD FILOZOFII RELIGII

Zakład Filozofii Religii zajmuje się filozoficzną refleksją nad religią. Prezentowane są wybrane nowoczesne wątki filozofii religii oraz historia filozoficznych badań religii. Główne przedmioty zainteresowań pracowników zakładu to: historyczna relacja wiary i rozumu, teorie Boga, teorie sekularyzacji, filozoficzne koncepcje mitu, historyczne spory o granice poznania religijnego itd. Poza tym w Zakładzie prowadzone są badania o charakterze historyczno filozoficznym, analizowany jest nowożytny spór: nauka a religia oraz zagadnienia etyczne i bioetyczne. Badane są także wybrane kwestie z antropologii filozoficznej.

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Mech - kierownik Zakładu
dr Urszula Idziak-Smoczyńska
dr hab. Stefan Klemczak

ZAKŁAD HISTORII CHRZEŚCIJAŃSTWA

Pracownicy zakładu zajmują się historią i kulturą Kościołów chrześcijańskich od ich powstania do czasów współczesnych, a także historią idei religijnych i wyznaniami religijnymi w Polsce.

Pracownicy

dr hab. Rafał Łętocha - kierownik Zakładu
dr hab. Piotr Czarnecki
dr hab. Elżbieta Przybył –Sadowska
 

 

ZAKŁAD HISTORII RELIGII

Zakład zajmuje się historią i teorią religii, historyczną antropologią religii a także historią religioznawstwa w kontekście rozwoju nauk humanistycznych. Zainteresowania jego pracowników skupiają się na badaniu religii starożytnych basenu Morza Śródziemnego (religia starożytnych Greków, antropologia ofiary, orfizm i kulty misteryjne, historia mitologii antycznej), religii starożytnego Egiptu; wybranych tradycji religijnych przedchrześcijańskiej Europy; religii subkontynentu indyjskiego - zwłaszcza religii Bengalu i nurtów tantrycznych; religii Chin, zwłaszcza taoizmu; orientalnych Nowych Ruchów Religijnych; problematyki doświadczenia religijnego/mistycznego. Od roku akademickiego 2016/2017 Zakład Historii Religii prowadzi otwarte seminarium poświęcone tekstom religijnym i filozoficznym Późnego Antyku (neoplatonizm, Corpus Hermeticum, Wyrocznie Chaldejskie, poematy orfickie, alchemia grecka, pisma chrześcijańskie) i ich recepcji w epoce nowożytnej (Hermetyzm, Ezoteryzm).

Pracownicy

dr hab. Lech Trzcionkowski - kierownik Zakładu
dr Robert Czyżykowski
dr Anna Izdebska
dr hab. Ioanna Patera

dr hab. Marcin Rzepka

dr Barbara Krawcowicz

 

 

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII RELIGII

Interdyscyplinarność widoczna w badaniach członków Zakładu odzwierciedla się w unikalnym zorientowaniu Zakładu na różnorodne modele psychologii religii i ich popularne obszary badawcze, takie jak: kulturowa psychologia religii, psychoanalityczna psychologia religii oraz psycho-social studies, społeczno-poznawcza psychologia religii. Oprócz klasycznych już zagadnień z zakresu psychologii religii, w Zakładzie podejmowane są badania i dyskusje nad współcześnie ważką problematyką religijnych aspektów procesów migracji, procesów stereotypizacji, recepcji mniejszości religijnych, dyskryminacji i uprzedzeń religijnych, jak też nad psychologicznymi aspektami fenomenu nowych ruchów religijnych.

Pracownicy

dr. hab. Małgorzata Sacha - kierownik Zakładu

dr Aneta Czernatowicz – Kukuczka

dr Matylda Ciołkosz

 

ZAKŁAD SOCJOLOGII RELIGII

Zakład Socjologii Religii prowadzi badania nad religią z perspektywy nauk społecznych. Podejmowane tematy badawcze dotyczą współczesnych przemian religii, religijności i duchowości (religijność Polaków, religia w sferze publicznej, religia a migracja, religia a tożsamość, religia a przestrzeń, religia a media, religia w Afryce, islam w Europie, pentekostalizm, New Age, fundamentalizm, nowa duchowość, nowe ruchy religijne), a także współczesnych i klasycznych teorii religii oraz jakościowych metod badań w naukach społecznych.

 

 

Pracownicy

dr hab. Dominika Motak - kierownik Zakładu

dr Joanna Krotofil

 

 

PRACOWNIA DOKUMENTACJI WYZNAŃ RELIGIJNYCH W POLSCE

Pracownicy

dr hab. Piotr Czarnecki – kierownik Pracowni

dr Natalia Zawiejska

PRACOWNIA HISTORII RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKICH

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – kierownik Pracowni

Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich jest jednostką pomocniczą Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ, podporządkowaną bezpośrednio dyrektorowi Instytutu Religioznawstwa.

Do zadań Pracowni należy w szczególności:
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu Religioznawstwa w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad historią relacji chrześcijańsko-żydowskich od wyłonienia się z judaizmu chrześcijaństwa, przez czas ich oddzielania się („rozbratu”), separacji, prześladowań, antyjudaizmu i antysemityzmu, aż po podjęcie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego; (zob. realizowany projekt)
2) popularyzacja wyników badań naukowych w środowiskach pozauniwersyteckich (młodzieżowych i osób dorosłych, w tym uczestników uniwersytetów trzeciego wieku) oraz w mediach społecznego przekazu przez stworzenie wortalu internetowego, prowadzenia blogu i wykorzystanie innych narzędzi humanistyki cyfrowej w sieci internet;
3) organizacja zajęć dydaktycznych poświęconych historii chrześcijaństwa, judaizmu oraz relacjom chrześcijańsko-żydowskim;
4) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz wykładów dotyczących problematyki relacji chrześcijańsko-żydowskich; organizowanie terenowych wyjazdów badawczych, warsztatów, kursów oraz innych form działalności edukacyjnej, naukowej i popularno-naukowej;
5) podejmowanie działań integrujących środowiska naukowe w Polsce i zagranicą zajmujące się badaniami w zakresie historii relacji chrześcijańsko-żydowskich;
6) współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami religijnymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi dialog chrześcijańsko-judaistyczny.